Strategi

Trøndelag fylkeskommunes vegstrategi gir retning for prioriteringer innenfor vegområdet

Trøndelag fylkeskommunens hovedmålsetning for vegnettet

«Fylkesvegnettet skal ivaretas og utvikles i tråd med FNs bærekraftsmål, og legge til rette for et trafikksikkert, effektivt og robust transportsystem."

Strategien gir føringer for hvordan fylkesvegnettet skal ivaretas.
Strategien er et viktig politisk og administrativt verktøy som gir retning for prioriteringer innenfor vegområdet. Strategien er bygd opp rundt de fire temamålene trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø, og vegeierrollen. Fylkeskommunens visjon «Vi skaper historie», FNs
bærekraftsmål, nullvisjonen og føringer ifra Nasjonal transportplan er grunnmuren for strategien.
 

Vegstrategien er avstemt med øvrige politiske føringer og forventninger i Trøndelag. I tillegg danner den grunnlaget for utarbeidelse av fireårige «Handlingsprogram for fylkesveger» (rulleres årlig) og for operasjonalisering av de rammene som er gitt i fylkets Økonomiplan. Vegstrategien er en av de seks veg- og samferdselsrelaterte strategier for Trøndelag fylkeskommune: veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet, sjø, samferdsel. Samferdselsstrategien med sin visjon «Et tilgjengelig Trøndelag», var det overordnete grunnlaget til arbeidet på veg- og samferdselsområdet (sak 34/17). Fylkestingets vedtak i desember 2022 gjorde Vegstrategien til en frittstående strategi for Trøndelag fylkeskommune, så den er ikke lenger underordnet samferdselsstrategien. Delstrategi for Trafikksikkerhet legges nå under Vegstrategien. Forholdet til de andre strategiene er fortsatt viktig for å få til helhetlige løsninger og satsinger. 

Et hyppig rulleringsintervall, hvert fjerde år, ivaretar at Vegstrategien forblir politisk og faglig aktuell. Med hver rullering av strategien blir det samtidig gjort en evaluering av måloppnåelsen. Evalueringen kan vise hvor man er på vei til målet, hvor det fortsatt er et stykke å gå og hvor det har kommet til nye problemstillinger eller ny kunnskap. Den nå gjeldende strategien gjelder for perioden 2023-2032. 

Innholdet i Vegstrategien 

Basert på hovedmålet er det delmål og strategier for hvert hovedtema: trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø og vegeierrollen. Bærekraftig økonomi, klimatilpasning, sikkerhet og beredskap, standard- og vedlikeholdsetterslep på vegnettet og balansert utvikling er sentrale tema i dokumentet. Arbeidet med og prioritering av ressurser til fylkesvegnettet forutsettes å følge de mål og strategier som Vegstrategien trekker opp.  

For Delstrategi veg er det laget et fortellerkart for publikum og fagfolk. I kartet finnes det bl.a. informasjon om funksjonsklasser, tunneler, trafikkmengde (ÅDT), ulykker, forsterket midtoppmerking, dekkelegging og sykkelstrekninger. Tjenesten er dynamisk og oppdateres jevnlig. Samsvarende informasjon er tilgjengelig i GISLink karttjenesten, som er et samarbeidsprosjekt fra Statsforvalteren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Her finnes det også verktøy for å gjøre analyser og tegninger i kart. 

Rullering og medvirkning i delstrategi veg i 2022 

Den første Delstrategi Veg ble vedtatt av fylkestinget i 2018 (sak 140/18). Siden strategien rulleres hvert fjerde år,  ble prosessen satt i gang i 2021. Høringsutkastet og kunnskapsgrunnlaget ble behandlet i Hovedutvalg for veg (06. april 2022) og i Fylkestinget (27. april 2022, sak 31/22). Etter det ble et høringsutkast på kunnskapsgrunnlaget sendt ut til på høring med høringsfrist 1. juli. Dette er ikke en plan i hht. plan- og bygningsloven (PBL), men det ble lagt opp til en bred høring hvor kommuner, bransjer, lag, foreninger og andre organisasjoner fikk høringen tilsendt. Det var også mulig for andre å uttale seg til høringsutkastet. Etterpå ble mottatte innspill fra høringsparter og andre interesserte vurdert og eventuelt innarbeidet i et revidert strategidokument. Vegstrategien ble sluttbehandlet i Hovedutvalg for veg 23. november 2022 og Fylkestinget 14. desember 2022 (sak 101/22). 

Vegstrategien legger føringer for kommende revisjon av Delstrategi trafikksikkerhet. Dette vil være et administrativt arbeid som skjer i første halvår 2023.

Sist oppdatert 05.05.2023