Strategi

Trøndelag fylkeskommune har en egen strategi for å ivareta fylkesvegnettet.

Trøndelag fylkeskommunens hovedmålsetning for vegnettet

«Fylkesvegnettet skal bidra til en samlet infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og balansert regional utvikling. Dette vil bidra til at regionen på bærekraftig vis, er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet og et senter innenfor forskning og utdannelse.»  

Strategien inneholder målsetninger og et kunnskapsgrunnlag. Dokumentet utarbeides med et perspektiv på 10 år, målsetninger det altså skal siktes mot i 10 år.  

Bakgrunn 

Delstrategi Veg er en av fem samferdselsstrategier: veg, trafikksikkerhet, gods, mobilitet og sjø. I tillegg finnes det en egen samferdselsstrategi. Samferdselsstrategien med sin visjon «Et tilgjengelig Trøndelag», er det overordnete grunnlaget til arbeidet på Veg- og på Samferdselsområdet. Gjennom denne strategien ble det bestemt at det skal settes opp 5 delstrategier (se her, fylkestinget i Trøndelag sak 34/17) 

Strategien er et viktig verktøy og retningsviser for vegadministrasjonen, særlig for å jobbe målrettet med de utfordringer på vegnettet: etterslep, trafikksikkerhet, framkommelighet, godstrafikk, klima og miljø. Prioriteringer med basis på strategien er måten å iverksette forandringer med begrensede ressurser.  

Siden strategien også er politisk behandlet og vedtatt, er den avstemt med de politiske føringer og forventninger i Trøndelag. Et hyppig rulleringsintervall, hvert 4. år, ivaretar at den forblir politisk og faglig aktuell. Med hver rullering av strategien blir det samtidig gjort en evaluering av måloppnåelsen. Evalueringen kan vise hvor man er på veg til målet, hvor det fortsatt er et stykke å gå, hvor det har kommet til nye problemstillinger eller nye kunnskaper.

Innhold 

Basert på selve hovedmålet er det delmål og strategier for hvert hovedtema: trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø, balansert utvikling, vegeierrollen. Dessuten finnes i tillegg vedtatte underordnete strategier, f.eks. veglysstrategien og strategien for gang- og sykkelveier.Fremkommelighet, sikkerhet og beredskap er sentrale tema, i samsvar med nullvisjonen. I arbeidet med fylkesvegnettet forutsettes det et særskilt fokus på dette. Problemstillingene knyttet til vedlikeholdsetterslepet motvirkes bl.a. med hjelp avfornyingsprogramDessuten omtales det f.eks. bompenger og medfinansiering, vegeierrollen med sin innkjøpsmakt og bruk av ny teknologi og nye løsninger i strategidokumentet.  

For Delstrategi veg er det laget temakart for publikum og for fagfolk. På publikumskartet finnes det informasjon om driftskontraktsområder, vinterdriftsklasser og trafikkmengde (ÅDT), trafikkulykker. På fagkartet finnes det informasjon om bl.al. funksjonsklasser, bæreevne, bruer og dekkelegging. Samsvarende informasjon også tilgjengeligi GISLink karttjenesten. 

Pågående rullering av delstrategi veg i 2022 

Den første Delstrategi Veg ble vedtatt av fylkestinget i 2018 (sak 140/18). Siden strategien rulles hvert 4. år ble prosessen satt i gang i 2021. Nå har det kommet til høringsfasen. Høringsutkastet er behandlet i hovedutvalg for veg (06. april 2022) og i fylkestinget (27. april 2022). Etter at det ble fattet endelig vedtak, er høringsutkastetsendt ut til på høring med høringsfrist 1. juli. Dette er ikke en plan i hht. plan- og bygningsloven (PBL), men det legges opp til en bred høring, hvor kommuner, bransje, lag og foreninger og andre får høringen tilsendt (se høringsliste).Det er også mulig for andre å ha uttalelser til høringsutkastet. Etterpå blir mottatte innspill fra høringsparter og andre interesserte vurdert, og eventuelt innarbeidet i et revidert strategidokument som skal sluttbehandles i hhv. HU veg og Fylkestinget i oktober 2022. 

Dokumenter for behandlingen av høringsutkastet i hovedutvalg for veg og fylkesting finnes her (sak 31/22). 

Mer informasjon om delstrategi veg finnes her (PDF).

 

Sist oppdatert 07.06.2022