Naturopplevelser

Friluftsliv og naturopplevelser er en viktig del av opplevelsestilbudet i Trøndelag, både for utenlandske og norske tilreisende. Turisme kan bidra til bedre tilrettelegging, sikring og skjøtsel i naturområder som kommer alle til gode. Naturbasert reiseliv bidrar arbeidsplasser i distriktene, dette bidrar til levende bygder og godt forvaltede kulturlandskap, som igjen fremmer mer friluftsliv. 
Økonomisk verdiskaping basert på naturarv og naturopplevelser i samspill med miljømessig-, sosial- og kulturell verdiskaping, er et viktig område for samfunnsutvikling, spesielt i distriktene.

Friluftsliv : https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/tilskudd-til-friluftsliv/statlige-midler-til-friluftsliv/
Innlandsfiske: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/klima-og-miljo/innlandsfisk/
Nasjonalparkene: http://www.nasjonalparkstyre.no/

Sist oppdatert 15.02.2018