Kulturarven som ressurs

Kulturminner er attraksjoner og verdifulle ressurser i samfunnet, og får verdi gjennom oss og våre opplevelser av dem.

Kulturminner skaper stedskarakter og tilhørighet og beriker våre opplevelser, enten vi ferdes i naturen eller går gatelangs. Kulturminner skaper nysgjerrighet. Kulturminner er muligheter og har sin naturlige plass i næringssammenheng og i opplevelse- og attraksjonsutvikling. Kulturminner kan brukes aktivt i kvalitetsbevisst og bærekraftig reiseliv og føre til vern gjennom bruk! 

En lang rekke kulturminner og kulturmiljøer har en viktig plass i lokalsamfunnet og betyr mye for nærmiljøet og innbyggerne. De bidrar til å skape attraktive, gode tettsteder og fremmer næringsutvikling. Vi vil finne gode måter å tilrettelegge kulturminnene, og vi vektlegger å synliggjøre og profilere kulturminnene utad i samfunnet som attraksjoner, opplevelse og ressurser i samfunnsutviklingen. 

Å jobbe med kulturminner som verdifulle ressurser i samfunnet, handler i stor grad om å gjøre fylkets prioriterte og mest interessante kulturminner tilgjengelig, og å formidle deres betydning. Lokal forankring og kommunenes engasjement og interesse for egne kulturminner er sentralt. Samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og lag og organisasjoner skaper iver og entusiasme for å tilrettelegge og gjøre tilgjengelig unike kulturminner i det trønderske landskapet. 

Et felles ønske er steder med kvalitet, som oppleves som attraktive og interessante, både nå og i framtida. Gjennom å øke bevissthet om verdien av kulturminner og historie, kan vi sammen skape kvalitetsprodukter som bidrar til økte inntekter i næringssammenheng og som kommer bevaringsarbeidet til gode. 

Sist oppdatert 01.12.2017