User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Innlandsfisk

Fluefiske i Selbu. Foto - Bjørnar Hansen - Fishspot.no
Fluefiske i Selbu. Foto - Bjørnar Hansen - Fishspot.no

Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare arter og bestander av innlandsfisk i fylket. På denne siden finner du nærmere informasjon om regelverk, kultivering, tiltak i vassdrag med mer.

Den viktigste målsettingen for fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette innebærer bl.a. å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, forhindre spredning av arter og sykdommer og unngå uønska genetisk påvirkning. Fylkeskommunen skal ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk og i regional areal- og transportplanlegging.

Høsting av innlandsfisk har rike tradisjoner i mange av de større innsjøene i fylket og i andre områder med gode bestander av innlandsfisk. Trønderske vannforekomster kan by på svært mye god mat for den som ønsker å utnytte ressursene.

Gruvtjønna i Forollhogna. Foto - Tomas Lillehagen
Gruvtjønna i Forollhogna. Foto - Tomas Lillehagen

Sportsfiske etter innlandsfisk har også stor betydning her i Trøndelag. Det er god tilgang på ulike former for fiske i store deler av fylket enten du vil oppleve stillheten ved et rolig fjellvann eller om du ønsker mer tilrettelagt fiske på en attraktiv elvestrekning. Sportsfiske etter innlandsfisk er en viktig del av det tradisjonelle friluftslivet og inngår som en del av det samla reiselivstilbudet i ulike deler av Trøndelag.

Barn som ikke har fylt 16 år har rett til gratis fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre i perioden f.o.m. 1. januar t.o.m. 20. august i vassdrag der det bare er innlandsfisk. Dette gjelder ikke i tilfeller der det er gjort spesielle unntak.

Det er lange tradisjoner for utsetting av fisk i Trøndelag. Slike utsettinger kan bidra til å bevare og styrke naturlige bestander til glede for bl.a. sportsfiske. Det er imidlertid en rekke eksempel på at utsettinger av fisk har medført spredning av fremmede fiskearter og store negative konsekvenser for den opprinnelige bestanden i vassdraget. Utsetting av fisk er forbudt uten at det foreligger en særskilt tillatelse. Nærmere retningslinjer for utsetting av fisk for kultiveringsformål fremgår av kultiveringsplan for vassdrag i Trøndelag. Søknadsskjema for søknad om tillatelse til utsetting av innlandsfisk finner du på denne nettsiden.

Skjema for søknad om tillatelse om utsetting av fisk

Kultiveringsplan for Trøndelag

Det kreves en fisketillatelse dersom det skal fanges fiskearter utenom ordinær tid for fangst, eller hvis det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt. Søknader som gjelder høstbare arter av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen. Søknader som gjelder anadrom laksefisk, ål, elvemusling og andre sårbare eller trua arter i ferskvann skal sendes til fylkesmannen.

Det kreves egen tillatelse for å gjennomføre fysiske tiltak i og langs vassdrag som kan påvirke fangsten av fisk på stedet. Eksempler på slike tiltak er bygging av terskler, graving av fiskehøler og andre tiltak som kan forandre produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse. Fylkeskommunen har ansvar for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps. Forbudet gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.

Det finnes flere kultiveringsanlegg for anadrom laksefisk og innlandsfisk i Trøndelag. Kultiveringsanleggene produserer fisk for utsetting til kultiveringsformål. I enkelte vassdrag er det gitt pålegg om utsetting av fisk, men det drives også en god del frivillig utsetting. Forbudt uten at det foreligger tillatelse. Søknad om tillatelse til etablering av kultiveringsanlegg for høstbare arter av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen.

I desember 2015 startet prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskaping». Bak prosjektet står noen av Norges fremste aktører inne produktutvikling, forvaltning, markedsføring og salg av fiskerelaterte reiselivsprodukter - Fishspot, Ørretens Rike og Hooked.

Det er fem fylker som deltar i prosjektet. Disse er Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Trøndelag. Dette er et treårig prosjekt som er innvilget støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årlig budsjett er i størrelsesorden 3. millioner. Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget en egenandel på kr 300.000,- for hele prosjektperioden. Siste prosjektår er 2018.

Hvorfor en satsning på innlandsfiske?
Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning, kompetanseoverføring, nettverk og produktutvikling, er det mulig å gjøre innlandet nasjonalt ledende innen fisketurisme, med økt verdiskaping som målsetning.

Prosjektet skal skape en samlende paraply og portal for fisketurisme i innlandet og samtidig arbeide med produktutvikling, kvalitetssikring og tilrettelegging, forvaltning, markedsføring og salg.

Ringvirkningene for fisketurisme er store. I NINA Rapport 1116, 2014, viser man til at selve fiskekortet kun står for 13% av forbruket til besøkende mens 87% av forbruket går til overnatting, mat, transport, restauranter, selvhushold og annet. Så for kommuner og regioner gir dette verdiskapning til mange aktører i et bredt spekter.
Således vil også et slikt prosjekt med fokus på en totalopplevelse av fiske, aktiviteter, natur, og mat skape økt bruk av landbrukseiendommer og støtte desentralisert bosetting.

Prosjektet er basert på bærekraftig samarbeid, og knytter sammen ulik kompetanse for å skape salgbare produkter.

Per oktober 2017 har prosjektet pågående tiltak i følgende kommuner: Røros, Holtålen, Midtre-Gauldal, Tydal, Selbu, Rennebu, Oppdal, Snåsa, Grong i Trøndelag.

Tilbudene synliggjøres på nettsidene Fishspot.no og Inatur.no

Prosjektet har også et eget tiltak med synliggjøring av fiskeplasser for barn og ungdom, hittil 5 områder i Trøndelag for 2017.

Til deltagelse i prosjektet inviteres grunneierlag, rettighetshavere og næringsaktører knyttet til innlandsfiske, herunder også fjellstyrene, NJFF, kommuner og andre relevante sammenslutninger.

På sikt er det et mål at alle områder med tilbud om innlandsfiske i Sør-Trøndelag skal få tilbud om deltagelse i prosjektet.

Har du spørsmål om prosjektet - ta kontakt med oss!

Kontaktpersoner:

Tomas Lillehagen - rådgiver i Trøndelag fylkeskommune, tlf. 48997659

Gudmund Nygaard - prosjektleder og daglig leder i Fishspot AS, tlf. 93866717

 

Kontaktperson for forvaltning av innlandsfisk - Bjørn Grenne, tlf. 97147450 / 74175153 epost 

Sist oppdatert 09.11.2017