Trøndelag vannregion

Vann er en av de aller viktigste forutsetningene for liv. Ikke bare for mennesker, men også for levende og velfungerende natur. I produksjonen av varer og tjenester er også vann avgjørende. Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet og hjelper til med å ta vare på vannet vårt.

Vannforskriften setter krav om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet vårt. Vannregionmyndigheten er myndighet for regional plan for vannforvaltning, som alt vann i Trøndelag forvaltes etter. Planen dekker alt vann i vannregionen; hele kystlinjen, alle de store og små vassdragene, de store og små innsjøene og alt grunnvann. Den beskriver situasjonen for vannet i dag, setter konkrete mål for fremtidig miljøtilstand og skisserer løsninger for å nå god nok tilstand. Slik ivaretar vi vannet helhetlig, til nytte både for mennesker og livet i vann.

Som del av den helhetlige forvaltningen er alle etater med myndighet over vann forpliktet til å følge planen, og følge den opp med tiltak der det trengs. De deltar derfor i et løpende samarbeid med vannregionmyndigheten.

Vannregionmyndigheten sørger i tillegg for at alle får anledning til å delta i arbeidet, både store og små interessenter, slik at vi belyser alle sider ved bruk og bevaring av vann. Åpenhet og deltakelse er helt sentralt i arbeidet for å bygge opp forståelsen for hva som utfordrer miljøet i vann og hvordan miljømålene skal nås. Vannregionmyndigheten utfordrer, veileder og støtter denne innsatsen for å forvalte vannet best mulig for nåtida og framtida.

Vannregionen er delt inn i vannområder. Flere av disse har ansatt egne koordinatorer. Mer informasjon om arbeidet i vannregionen og vannområdene finnes her:
Vannportalen

Informasjon, om miljøstand, miljømål og miljøtiltak i din vannforekomst:
VannNett-Portal

Sist oppdatert 14.09.2021