Det kan se ut som du har skrudd av javascript i nettleseren din. Vi har prøvd å tilpasse siden for bruk uten javascript, men det vil desverre resultere i noe redusert funksjonalitet.

User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Friluftsliv

Trøndelag fylkeskommune har det regionale hovedansvaret for å ivareta friluftslivsinteressene i Trøndelag. Gjennom veiledning og rådgivning, forvaltning av tilskuddsordninger og regional planlegging er målet at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet.

Det er satt av statlige og regionale midler for at kommunene kan kartlegge og verdsette sine friluftslivsområder.

Det er et nasjonalt mål at alle landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2018. Det er satt av statlige og regionale midler til bistå kommunene i dette arbeidet.

Først og fremst gir arbeidet et verdifullt kunnskapsgrunnlag som kan brukes i kommunal og regional arealplanlegging for å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser. Arbeidet gir også grunnlag for å identifisere områder som bør sikres.

For hjelp til arbeidet se Miljøkommune, og ta kontakt med din fylkeskommune.Miljøkommune

Gjennom et tett samarbeid med kommuner og friluftslivsorganisasjoner skal vi sikre at friluftslivets posisjon ivaretas og videreutvikles gjennom ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder, og stimulering til økt friluftslivsaktivitet for alle.

Fylkeskommunale friluftsmidler:

Søknad sendes Trøndelag fylkeskommune som e-post eller brev med informasjon om tiltaket, budsjett, finansieringsplan og samarbeidsparter.

Trøndelag fylkeskommune ……………………………………(adr)(kontaktinfo)……………

Søknadsfrist er 1. februar 2018

Statlige friluftsmidler:

Søknad på de statlige friluftsmidlene skrives på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist er 1. februar 2018

Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet:

Søknadsfrist: 15. januar

Søknad om spillemidler elektronisk via lenke nedenfor til idrettsanlegg.no 

www.idrettsanlegg.no 

Spillemidler til løypetiltak og overnattingshytter i fjellet:

Søknadsfrist er 1. november

Søknad på spillemidler elektronisk via lenke nedenfor til idrettsanlegg.no

www.idrettsanlegg.no

Friluftsområder og tilskudd

Fylkeskommunene har en aktiv rolle i anbefaling og tildeling av tilskuddsmidler til friluftslivsområder

Kommunene ivaretar områder for friluftsliv i sin arealplanlegging. De søker i enkelte tilfeller staten om tilskudd for å sikre areal som friluftslivsområde for allmennheten.

Det finnes to tilskuddsposter, en til erverv av nye områder og en til forvaltning og tilrettelegging i de eksisterende. De statlige midlene tildeles kommuner og interkommunale friluftsråd, basert på søknader, se mer påMiljødirektoratets søknadssenter

Fylkeskommunene har en aktiv rolle i anbefaling og tildeling av tilskuddsmidler.

Friluftsområder kan være relativt urørte områder, eller de kan være tungt tilrettelagte. Tilretteleggingstiltak kan for eksempel være bålplasser, brygger, stier, toalett, informasjonstavler, søppelstativ, bord og benker. Mange av friluftslivsområdene er tilrettelagte for funksjonshemmede.

I Naturbase kan du se hvilke områder som er statlig sikret.Naturbase

Det kreves at kommunene utarbeider forvaltningsplaner for de sikrede friluftslivsområdene.

Ved tildeling av midler prioriteres områder som har godkjente forvaltningsplaner.

Se mal for utarbeidelse av forvaltningsplaner.mal

Trøndelag fylkeskommune fordeler årlig tilskudd til friluftslivsformål fra fylkeskommunens budsjett. Det gis tilskudd til fysisk tilrettelegging, stimuleringstiltak, aktiviteter og informasjonstiltak. Søkere er lokale lag, organisasjoner, barnehager, skoler og kommuner. Søknader prioriteres ut fra følgende kriterier:

- Universell utforming. Tiltak som øker tilgjengeligheten for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne.
- Vekt på tiltak i nærmiljø som gir allment tilgjengelig tilbud om friluftslivsaktiviteter
- Tiltak for barn og unge
- Naturvennlig tilrettelegging med minimale tekniske inngrep
- Vekt på det enkle, tradisjonelle friluftslivet hvor naturopplevelse står i sentrum
- Informasjons- og aktivitetstiltak i eksisterende anlegg
- Geografisk fordeling av friluftslivsmidlene innen fylket over tid

Trøndelag Fylkeskommune har for 2018 totalt kr xxx.000,- til fordeling over denne posten.

 

For å sikre område til friluftsliv skaffer det offentlige til veie areal ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområder, er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av område for friluftsliv i nærområde er eit viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive. Ordninga retter seg mot kommuner og interkommunale friluftsråd. Lokale lag og organisasjoner m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommuner og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Søknadsskjema ligger på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Søknadsfrist er 15. januar 2018

 

Kommuner med statlig sikrede friluftslivsområder kan søke om støtte til skjøtsel og fysisk tilrettelegging i disse områdene. Det kreves godkjent forvaltningsplan for området for at kommunen skal kunne få støtte. Søknad sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist er 1. februar 2018.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om støtte til aktivitetstiltak innen friluftsliv. Det gis ikke støtte til fysisk tilrettelegging over denne ordningen, kun aktiviteter og det er bare lag og organisasjoner som kan søke om støtte. Søknad sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist er 1. februar 2018.

Tilskuddsordning for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Spillemidler til anlegg utgjør i Nord- Trøndelag årlig mellom 50 og 60 millioner. Disse midlene kommer fra Norsk tippings overskudd, og fordeles fylkene fra Kulturdepartementet på bakgrunn av fastlagte kriterier.

Det kan søkes om midler til bygging og rehabilitering av ulike typer anlegg for organisert idrett, enkelte friluftslivsanlegg og andre anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet (nærmiljøanlegg). Søknadsberettigete er hovedsakelig kommuner, idrettslag, enkelte friluftslivsorganisasjoner og velforeninger. Andre søkere kan også godtas etter godkjenning av lagets vedtekter.

Finansieringsordning

Spillemidler – fordeling av Norsk tippings overskudd

Målgruppe

Kommuner, idrettslag, enkelte friluftsorganisasjoner og velforeninger. Andre kan også godtas dersom vedtekter godkjennes

Krav til søknad

Krav til søknad er beskrevet i disse bestemmelsene som du finner lenke til her: bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (regjeringen.no).

Søknadsskjema

En søknad om spillemidler må minimum inneholde

  • Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer. Planer og tegninger for anlegget skal godkjennes av kommune før byggestart. Dersom dette ikke er i orden vil ikke en søknad om spillemidler kunne godkjennes. Dette må ikke forveksles med ordinær byggesaksbehandling
  • Detaljert kostnadsoverslag
  • Finansieringsplan
  • Plan for drift og vedlikehold
  • Dokumentasjon på rett til bruk av grunn. Det kreves tinglyste leieavtaler for bruk av grunn (30 år for ordinære anlegg og 20 år for nærmiljøanlegg)

Søknadsprosess

  • September/oktober – frist for å sende inn søknad til kommunen anlegget ligger i. Kommunen setter en egen frist på innlevering. Ta kontakt med egen kommune for informasjon. NB: Enkelte kommuner har frist før sommerferien.
  • 15. november – Frist for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til Kulturdepartementet. Alle anlegg som har en kostnadsramme over NOK 80.000 skal ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. For de fleste anlegg gjøres dette hos kommunen, men større kostnadskrevende og mer spesialiserte anlegg trenger  forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet (for eksempel idrettshaller). Behandlingstid er beregnet til 2 måneder.
  • 15. januar – Kommunens frist for oversendelse av søknader om spillemidler til fylkeskommunen. Innen denne fristen skal kommunen ha foretatt en nøye gjennomgang av søknadene. Søknadene skal også følges av en politisk vedtatt prioriteringsliste. Denne lista danner i Akershus grunnlag for fylkeskommunens tildeling av spillemidler.
  • 15. mars – Frist for fylkeskommunen for å oversende søknader om spillemidler til Kulturdepartementet. Fylkeskommunen har da foretatt en grundig vurdering av søknadene og avgjort om søknadene kan godkjennes eller avslås.
  • Mai/Juni – Tildeling til fylkene av årets spillemiddelpott. Tilsagnsbrev sendes ut til de som mottar spillemidler i årets søknadsperiode.

Utfyllende informasjon ligger på kulturdepartementets nettside Idrettsanlegg.no

Idrettsanlegg.no

 

 

Det er mulig å søke tilskudd til tilrettelegging av turveier, løyper og stier.

Les mere i disse lenkene:

Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Merkehåndboka

Sist oppdatert 09.11.2017