Visjon og verdier

Fylkesgrense (Foto: Eirik Malmo)

1. januar 2018 ble det skapt historie i Trøndelag. Etter 213 år med to trønderske fylker, ble de sammenslått til Trøndelag fylke.

Se nederst for samisk oversettelse

 Visjon - Vi skaper historie

Visjonen "Vi skaper historie" ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 2017. I arbeidet med å finne en visjon ble både ansatte, innbyggere og fagfolk spurt. Det kom inn over 16 000 ord som forslag.

Visjonen skal ha betydning både for ansatte i deres arbeidshverdag, og for alle som bor i Trøndelag. 

Våre verdier

Verdiene sier noe om hva fylkeskommunen ønsker å bli identifisert med. Alle medarbeidere skal reflektere over hva verdiene betyr for egen adferd. 

Trøndelag fylkeskommunes verdier: 

 • Åpen og nysgjerrig i holdning
 • Modig og ansvarlig i handling

Verdiene kan blant annet bety at vi skal: 

 • lytte til forslag og nye idéer
 • være nysgjerrige og søke kunnskap
 • ha mot og evne til å omsette nye idéer til handling
 • lære av egne og andres erfaringer
 • utfordre vedtatte sannheter

Historie

Søndre og Nordre Trondhjems amt ble navnene, da danskekongen delte Trøndelag i to for 213 år siden. I 1919 fikk amtene navn som Nord- og Sør-Trøndelag fylke, som igjen ble til fylkeskommune på 1960-tallet.

I moderne tid er det flere ganger tatt til orde for å samle fylkene igjen. Diskusjonen skjøt for alvor fart i 2013. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) i Nord-Trøndelag tok til orde for sammenslåing. Hun var bekymret for fylkeskommunens framtid etter regjeringsskiftet, og tok til orde for i stedet å bygge sterkere regioner. Initiativet ble godt imot i fylkestinget i Sør-Trøndelag. I oktober blir fylkestingene enige om et mandat til å utrede sammenslåing.

28. april 2016 vedtok de to fylkestingene å søke om sammenslåing. 8. juni vedtok sammenslåingen, som ble sluttbehandlet av Kongen i statsråd 30.september.

18. oktober 2017 ble det første fylkestinget for Trøndelag konstituert.

Fra 1. januar 2018 er Trøndelag samlet igjen.

Tsïengelen 1.b. 2018 histovrije sjugniesovvi Trööndelagesne. Mænngan 213 jaepieh goh göökte tröönderen fylhkh dah Trööndelagen fylhkese aktanieh.

Visjovne - Mijjieh histovrijem sjugniedibie

Fylhkendigkie visjovnem «Vi skaper historie» (Mijjieh histovrijem sjugniedibie) nænnoesti goeven 14. b. 2017. Gosse lij barkeminie visjovnem gaavnedh dovne barkijh, årrojh jïh faagealmetjh gihtjesovvin. Vielie goh 16 000 baakoeh sïjse böötin goh raeriestimmie.

Visjovne edtja mïelem vedtedh dovne barkijidie sijjen barkoebiejjien jïh gaajhkesidie mah Trööndelagesne årroeh.

Mijjen aarvoeh

Aarvoeh maam akt jiehtieh dan bïjre mejnie fylhkentjïelte sæjhta damtijamme sjïdtedh. Gaajhkh barkijh edtjieh måjhtelidh guktie aarvoeh baajnehtieh guktie jïjtjh dåemiedieh.

Trööndelagen fylhkentjïelten aarvoeh:

 • Ræhpas jïh tjetskehke vuajnosne
 • Staalehke jïh dïedtine dahkosne

Aarvoeh maehtieh, jeatjah aati gaskem, jiehtedh mijjieh edtjebe:

 • raeriestimmieh jïh orre åssjalommesh krööhkedh
 • tjetskehke årrodh jïh daajroem syökedh
 • heartoeh jïh maahtoem utnedh orre åssjalommesh dahkose sertedh
 • jïjtse jïh mubpiej dååjrehtimmijste lïeredh
 • nænnoestamme saetniesvoeth haestedh

Histovrije

Søndre og Nordre Trondhjems amt nommide sjïdti gosse daanske gånka Trööndelagem guektelen juekieji 213 jaepiej juassah. 1919 amth nommide åadtjoejin goh Noerhte- jïh Åarjel-Trööndelage fylhke, mij vihth fylhkentjïeltine sjïdti 1960-låhkoen.

Daajbaaletje tïjjen dle gellien aejkien vihth raeriestimmieh iktedimmien bïjre fylhkijste båateme. Digkiedimmie eelki nïllebielien vuelkedh 2013. Fylhkenraerien åvtehke Anne Marit Mevassvik (Bk) Noerhte-Trööndelagesne iktedimmiem fylhkijste raeriesti. Dïhte fylhkentjïelten båetije aejkeste tjoeperdi reerenassemålsomen mænngan, jïh raeriesti nænnoesåbpoe regijovnh tseegkedh. Åarjel-Trööndelagen fylhkendigkie daam skraejriem hijvenlaakan dåastoeji. Golken fylhkendigkieh mandaaten bïjre seamadin juktie iktedimmiem salkehtidh.

Voerhtjen 28.b. 2016 doh göökte fylhkendigkieh nænnoestin iktedimmien bïjre syökedh. Ruffien 8.b. iktedimmiem nænnoestin maam Gånka staateraeresne minngemes gïetedi skïereden 30.b.

Golken 18.b. Trööndelagen voestes fylhkendigkie gaavnesji.

Tsïengelen 1.b. raejeste Trööndelage vihth aktanamme.

 

Sist oppdatert 18.11.2020