Varsle, spørre eller klage på forhold på vegnettet

Trøndelag fylkeskommune følger opp driftskontraktene og kontrollerer tilstanden på fylkesvegene. Entreprenørene har også en plikt til å føre tilsyn med vegnettet. Likevel kan vi ikke være overalt til enhver tid. Vi er derfor takknemlig for meldinger om skader på vegnettet eller andre akutte forhold.

Trafikkmeldinger - Vegtrafikksentralen

Vil du varsle om direkte skader og akutte forhold som utgjør en fare for trafikken, kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175. Vegtrafikksentralen videreformidler beskjeder direkte til entreprenørene som kan utbedre situasjonen.

Trafikkmeldinger finner du her.

Spørre eller klage?

Ønsker du å ta opp forhold ved fylkesvegnettet som ikke påvirker trafikken direkte, kan du sende en e-post til:

postmottak@trondelagfylke.no

Da får vi henvendelsen din inn i systemene våre og kan saksbehandle den på riktig måte.

Ferdsel på vegnettet

Trøndelag fylkeskommune eier og forvalter fylkesvegene i Trøndelag. Utbygging, vedlikehold og tilsyn med vegene utføres av entreprenører i henhold til kontrakt med vegeier.

Vegeier eller vegeiers entreprenører har ikke et generelt erstatningsansvar for skader som oppstår i forbindelse med ferdsel på vegen. Utgangspunktet er at vegen stilles til disposisjon for trafikantene i den tilstand den til enhver tid er og at trafikantene ferdes på eget ansvar. Erstatning forutsetter at det kan påvises et erstatningsansvar etter gjeldende erstatningsregler. 

Arbeid på eller ved fylkesveg

Skal du arbeide på eller ved en fylkesveg, må du sende en søknad til oss. Her søker du.

Sist oppdatert 11.12.2020