Sikt i avkjørsel/kryss

Klipp hekk og busker. Tenk trafikksikkerhet!

Bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg! Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet. 

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang-  og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven §31 og §43).

Slik sørger du for fri sikt ved eiendommen din:

Hvis avkjørselen din krysser gang- og sykkelveg 
Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan i frisiktsonen. Klipp enten hekken din ned til 50 cm (se alternativ 1) eller flytt gjerde/ hekk utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek (se alternativ 2)

 

Hvis avkjørselen din munner ut i bilveg
Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan. Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være 4 meter fri sikt i avkjørsel. Det betyr at når du står 4 meter inn i avkjørselen din skal du kunne se bilvegen 25, 55, 70 eller 90 meter i hver retning, avhengig av fartsgrensen.(se figuren under)

 

Hvis eiendommen din ligger inntil vegkryss
Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 50 cm over gateplan.Hekk og gjerde kan også flyttes utenfor frisiktsonen, merket med rød stiplet strek. Det må være fri sikt 10 meter inn i boligveg. Det betyr at når du står 10 meter inn i boligvegen skal du kunne se 25, 55, 70 eller 90 meter i hver retning, avhengig av fartsgrensen (se figuren under)

 

Hvis du har trær ut mot veg,fortau og gang- og sykkelveg
Greiner må ikke henge lavere enn 5 meter over vegbanen. Over fortau og gang- og sykkelveg må ikke greine r henge lavere enn 3 meter. Eieren av trærne er ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Har du spørsmål?

LAST NED BROSJYRE HER

Kontakt oss på: postmottak@trondelagfylke.no

Illustrasjoner: Statens vegvesen

Sist oppdatert 12.01.2021