Slik former vi Trøndelag

Elektro og automasjon

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Elektro og automasjon
Hvor Langs trønderske fylkesveger
Når Kontinuerlig

Fylkeskommunen kartlegger, utbedrer, drifter og vedlikeholder de elektriske anleggene langs fylkesvegene. Dette gjøres gjennom driftskontrakter med forskjellig varighet.

Trøndelag fylkeskommune står oppført som eier på flere elektriske anlegg på- og langs fylkesvei. Arbeidet med drift og vedlikehold av de elektriske anleggene ble overført fra Statens vegvesen 01.01.2020.

Anleggene som inngår i porteføljen er blant annet tunneler, veglys, tellepunkt, værstasjoner og signalanlegg.

Kontraktene har varierende løpetid, men har som regel en varighet på fem år med opsjon på ytterligere ett år. Kontrakten er en såkalt funksjonskontrakt der entreprenøren har ansvaret for å holde standarden som er fastsatt i kontrakten. Kontraktene har også en rekke arbeidsoppgaver med enhetspris som byggherren, altså Trøndelag fylkeskommune, må bestille.

En typisk arbeidsoppgave med funksjonsansvar er sjekk av sikkerhetsutrustning i og rundt tunnelene. Eksempel på arbeidsoppgaver med enhetspris kan være bytte av rødt stoppblinksignal, bommer og bytte av armaturer i og utenfor tunnel.


Entreprenøren er selv ansvarlig for å avdekke behov og å iverksette tiltakene der han har funksjonsansvar. Det er også entreprenøren som har ansvar for overvåkning av vegnettet og for å varsle om behov for tiltak der han ikke har funksjonsansvar.
Fylkeskommunen ser til at entreprenøren gjør oppgavene som er avtalt i kontrakten, og kan ilegge entreprenøren sanksjoner dersom kravene i kontrakten ikke blir overholdt.

Kontaktinfo:

Marius Solem Johansen 
marijoh@trondelagfylke.no