Sommervedlikehold

Det er entreprenører gjennom driftskontraktene som utfører drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Oppgaver i sommervedlikehold

Følgende oppgaver inngår i sommervedlikeholdet:

 • Vedlikehold av vegdekker, inkludert grusing og høvling av grusdekker
 • Grøftrensk og rensk av stikkrenner
 • Kontroll av murer og isnett
 • Inspeksjon og renhold bruer
 • Drift av skilt (renhold og oppretting)
 • Renhold av vegarealet, inkludert søppeltømming
 • Kantklipp
 • Vedlikehold av parklike arealer/plener

Fagkontrakter

I tillegg til driftskontraktene har fylkeskommunen flere såkalte fagkontrakter. Dette er:

 • Skiltkontrakt (utskifting og nysetting)
 • Rekkverkskontrakt (utskifting og nysetting)
 • Fjellsikring
 • Elektroarbeider
 • Drift av parkmessig anlegg
 • Vegmerking
 • Dekkelegging

Dette er arbeidsoppgaver som krever spesialkompetanse både hos entreprenør og byggherre.

Mer om vegdekker

Entreprenøren må ifølge driftskontrakten selv holde tilsyn med vegnettet og avdekke og sette i verk tiltak for å holde vegene i god stand. Det betyr blant annet at de skal avdekke hull i vegene og lappe dem.

I mange tilfeller er asfaltdekket så dårlig at hele dekket bør fornyes. Asfalt er imidlertid kostbart og behovet i Trøndelag så stor at det til enhver tid er et ganske stort etterslep.

Grusveger er enklere å vedlikeholde ettersom man kan tilsette grus og høvle vegen for å få den i stand igjen. Samtidig er det en utfordring at mange grusveger har lite overbygning og dårlig undergrunn, og ofte en stor andel finstoff eller små partikler i grusen som gjør at den holder på vann. Det kan gjøre vegen myk og gjørmete. For å høvle vegen er vi avhengig av at vegkroppen har tørket opp en god del. Hvis vegkroppen er bløt blir kjøreforholdene verre av å høvle vegen. Ved mye nedbør i vårløsninga vil det kunne være dårlige forhold på grusvegene.

Mer om kantklipp

Kantklipp utføres vanligvis 1-2 ganger per år; to ganger der det er vanlige arter som vokser fort, én gang der det er artsrike vegkanter eller arter som ikke vokser over 50 cm i løpet av sesongen. Kantklipp er viktig blant annet for å opprettholde gode siktforhold.

For å få utført kantklipp er vi avhengig av at gjerder ikke står for nært vegene og at rundballer blir plassert utenfor sikkerhetsavstanden på 6-7 meter ved skiltet hastighet 70 km/t. Det siste er generelt viktig for trafikksikkerheten på fylkesvegene.

Les også: Info om kantslått

Sist oppdatert 23.05.2022