Trøndelagsplanen 2019-30

Trøndelagsplanen har et langsiktig tidsperspektiv og definerer regionens felles overordnede mål fram mot 2030. Trøndelagsplanen ble vedtatt av fylkestinget i desember 2018, og skal være førende for alle andre planer og strategier for Trøndelag.

Trøndelagsplanen 2019-2030 har tre temaområder:

  • Bolyst og livskvalitet
  • Senterstruktur og kommunikasjoner
  • Kompetanse, verdiskaping og naturressurser

I tillegg har planen flere gjennomgående tema, som livskraftige distrikter, folkehelse og klima, miljø og det grønne skiftet. Bærekraft er en overordnet føring.

Last ned Trøndelagsplanen 2019-2030

Trøndelagsfylkene har hatt felles fylkesplan i en årrekke. Dette er første Trøndelagsplan som ny, samlet fylkeskommune. Planprosessen har involvert en lang rekke aktører i Trøndelag, og arbeidet har vært på agendaen i mange møter og ulike fora for å sikre god regional forankring av mål og prioriteringer.

Kontaktinformasjon

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
74 17 52 36 404 75 058
Sist oppdatert 07.03.2019