Regional planstrategi

Fylkeskommunen er regional planmyndighet. Det lages regional planstrategi en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering av fylkestinget. Planstrategien skal gjøre rede for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer og utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal prioriteres gjennom videre regional planlegging.

Regional planstrategi for Trøndelag 2020-2023

Kontaktpersoner: Vigdis Espnes Landheim

Sist oppdatert 08.10.2020