Støtte til utstyrssentraler 2022

Trøndelag fylkeskommune forlenger tilbudet med ett år og inviterer igjen kommuner, frivilligsentraler, lag og foreninger tilhørende i Trøndelag til å søke på følgende to støtteordninger øremerket utstyrssentraler. Enten til "Oppstartsmidler for etablering av utstyrssentraler" eller til "Oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler"

Formålet med tilskuddsordningene er:

  1.  Å bidra og motivere til at det etableres flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports- og friluftsutstyr blir tilgjengelig i flere nærmiljø enn i dag.
  2. Bidra og motivere til at eksisterende utstyrssentraler rundt i Trøndelag får oppgradert
    og / eller utvidet sitt utvalg av sports- og friluftsutstyr for utlån i nærmiljøet.

Målet for begge ordningene er og å bidra til inkludering og økt deltagelse i helsefremmende aktiviteter uavhengig av alder og sosiøkonomisk status.

Disse kan søke

Kommuner, Frivilligsentraler samt lag og foreninger hjemmehørende i Trøndelag fylke som allerede drifter en utstyrssentral eller ønsker å etablere en utstyrssentral i i fylket i 2022 og 2023. Der kommunen ikke er søker, forutsettes det at kommunen er involvert i etableringen; enten som (med)eier, drifter, samarbeidspart og / eller medfinansiør.

Krav til søknaden

Det benyttes elektronisk søknadsskjema og søknaden skal inneholde: •Kontaktopplysninger •Prosjektbeskrivelse inkl. bakgrunn, mål, organisering og milepælsplan (evnt. planer for oppgradering) •Kostnads- og finansieringsplan

Søknadsskjemaet for ordningene finnes på www.regionalforvaltning.no

Beregning av tilskudd

For oppstartsmidler: Tilskudd et kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalt etableringsbudsjett og maksimalt kr. 100 000,-. Det kan søkes støtte til følgende: •Innkjøp av sports- og friluftsutstyr •Leie av lokale •Andre utgifter ifm. oppstarten.

For oppgradering av utstyr: Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalt etableringsbudsjett og maksimalt kr 60 000,-. Det kan søkes støtte til følgende: Innkjøp av sports- og friluftsutstyr. Utstyrssentraler som fikk støtte til etablering av utstyrssentral ifra Trøndelag fylkeskommune i 2019 og 2021, er ikke søknadsbrettiget. 

Utbetaling

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap dersom ikke annet er avtalt. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre tilskuddsytere skal spesifiseres.

Kontroll

Fylkeskommunens revisor har rett til å få utlevert fullstendig regnskap med alle vedlegg til gjennomsyn dersom han / hun ber om det. I tilfelle kontroll påviser at tilskuddsmottaker har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt utbetalt tilskudd; helt eller delvis.

Søknadsfrist

1. september 2022. Tilskuddsordningen gjelder kun for 2022 og søknadene vil bli behandlet administrativt i løpet av september.

Profilering

Det skal gjøres kjent at Trøndelag fylkeskommune bidrar med oppstartmidler ifm. etablering av utstyrssentralene der dette er naturlig (annonser, nettsider, profileringsmateriell, regnskap etc.).

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner knyttet til innholdet i søknaden: Line M. Nordkvelle,
tlf: 74 17 50 83 / 90 68 16 00, e-post: linno@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle teknisk utfordringer: Bjarne Bull-Berg,
tlf: 74 17 50 47 / 45 02 39 35, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Sist oppdatert 24.05.2022