User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ny støtteordning

Trøndelag fylkeskommune inviterer nå kommuner, frivilligsentraler, lag og foreninger tilhørende i Trøndelag til å søke på oppstartmidler til etablering av utstyrssentraler.

Formålet er å bidra og motivere til at det etableres flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports- og friluftsutstyr blir tilgjengelige i flere nærmiljø enn i dag. Målet er og å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status.

Disse kan søke

Kommuner, Frivilligsentraler samt lag og foreninger hjemmehørende i Trøndelag fylke som har etablert eller ønsker å etablere en utstyrssentral i fylket i 2019 og 2020. Der kommunen ikke er søker, forutsettes det at kommunen er involvert i etableringen; enten som (med)eier, drifter, samarbeidspart og / eller medfinansiør.

Krav til søknaden

Det benyttes elektronisk søknadsskjema og søknaden skal inneholde: •Kontaktopplysninger •Prosjektbeskrivelse inkl. bakgrunn, mål, organisering og milepælsplan •Kostnads- og finansieringsplan

Søknadsskjemaet for ordningen finnes på www.regionalforvaltning.no

Beregning av tilskudd

Tilskudd et kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalt etableringsbudsjett og maksimalt kr. 100 000,-. Det kan søkes støtte til følgende: •Innkjøp av sports- og friluftsutstyr •Leie av lokale •Andre utgifter ifm. oppstarten

Utbetaling

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap dersom ikke annet er avtalt. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre tilskuddsytere skal spesifiseres.

Kontroll

Fylkeskommunens revisor har rett til å få utlevert fullstendig regnskap med alle vedlegg til gjennomsyn dersom han / hun ber om det. I tilfelle kontroll påviser at tilskuddsmottaker har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt utbetalt tilskudd; helt eller delvis.

Søknadsfrist

1. september 2019. Tilskuddsordningen gjelder kun for 2019 og søknadene vil bli behandlet administrativt i løpet av september.

Profilering

Det skal gjøres kjent at Trøndelag fylkeskommune bidrar med oppstartmidler ifm. etablering av utstyrssentralene der dette er naturlig (annonser, nettsider, profileringsmateriell, regnskap etc.).

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner knyttet til innholdet i søknaden: Line M. Nordkvelle, tlf: 74 17 50 83 / 90 68 16 00, e-post: linno@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle teknisk utfordringer: Bjarne Bull-Berg, tlf: 74 17 50 47 / 45 02 39 35, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Sist oppdatert 21.06.2019