Støtte til utstyrssentraler 2023 - 2025

Trøndelag fylkeskommune forlenger og utvider nå støtteordningen «Støtte til etablering og oppgradering av utstyrssentraler» til å gjelde ut 2025, og inviterer igjen kommuner, frivilligsentraler, lag og foreninger i Trøndelag til å søke på støtteordningen. Fra og med 2023 er ordningen utvidet til også å gjelde for innkjøp av musikk- og annet kunst og kulturutstyr. Nytt er det og at fylkeskommunen nå dekker inntil halvparten av etablerings- / investeringsbudsjettet og ikke inntil 1/3 som tidligere.

RETNININGSLINJER FOR STØTTEORDNINGEN:

FORMÅL

Bidra og motivere til at det etableres og oppgraderes flere utstyrssentraler rundt i Trøndelag slik at sports-, frilufts-, musikk- og annet kunst- og kulturutstyr blir tilgjengelig i flere nærmiljø enn i dag.

Målet er og å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende og kulturelle aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status.

DISSE KAN SØKE

Kommuner, Frivilligsentraler samt lag og foreninger som hører hjemme i Trøndelag fylke som allerede har, eller ønsker å etablere en utstyrssentral i fylket i perioden tilskuddsordningen gjelder for.

Der kommunen ikke er søker, forutsettes det at kommunen er involvert i en evnt. etablering; enten som (med)eier, drifter, samarbeidspart og / eller medfinansier.

SØKNADSFRIST

1. september 2023, 1. september 2024 og 1. september 2025.

Tilskuddsordningen gjelder for perioden 2023 - 2025 og søknadene vil bli behandlet administrativt i løpet av september hvert år.

KRAV TIL SØKNADEN

Det benyttes elektronisk søknadsskjema og søknaden skal inneholde:
• Kontaktopplysninger
• Detaljert beskrivelse av planer for etableringen / oppgraderingen av utstyrssentralen
• Oversikt over eventuelle samarbeidspartnere
• Detaljert kostnads- og finansieringsplan

Søknadsskjemaet for ordningene finnes her. Søknad om støtte til etablering og oppgradering av utstyrssentraler 2023 – 2025

BEREGNING AV TILSKUDD

Etablering av utstyrssentral:
Tilskudd til etablering kan ikke utgjøre mer enn 50% av totalt etableringsbudsjett og maksimalt kr. 100 000,-.

• Det kan søkes støtte til følgende:
• Innkjøp av sports- og friluftsutstyr, samt musikk- og annet kunst- og kulturrelatert utstyr for gratis utlån
• Leie av lokale
• Andre utgifter ifm. oppstarten

Oppgradering av eksisterende utstyrssentral:
Tilskudd til oppgradering kan ikke utgjøre mer enn 50% av totalt investeringsbudsjett og maksimalt kr. 60 000,-.

Det kan søkes støtte til følgende:
• Innkjøp av sports- og friluftsutstyr, samt musikk- og annet kunst- og kulturrelatert utstyr for gratis utlån

Det kan søkes flere år etter hverandre dersom maksimalt tildelingsbeløp IKKE er oppnådd. Dugnadsarbeid kan inngå som egeninnsats (kr. 300,- pr. time).

Felles for ordningene – Det gis IKKE tilskudd til:
• Innkjøp av utstyr til bruk i organisert aktivitet
• Innkjøp av personlig utstyr og forbruksvarer
• Søkere som har oppnådd maksimalt tildelingsbeløp gjennom ordningene i løpet av de to siste søknadsrundene (2 foregående år)*

* Unntak: Dersom det i 2023 søkes støtte til innkjøp av musikk- og annet kunst- og kulturrelatert utstyr for utlån.

UTBETALING

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap dersom ikke annet er avtalt. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er benyttet. Tilskudd fra fylkeskommunen og andre tilskudds ytere skal spesifiseres.

Rapporteringsfristene er følgende:
Tilskudd til etablering av utstyrssentral: 1. februar 1 ½ år etter søknadsfrist
Tilskudd til oppgradering av utstyrssentral: 1. september 1 år etter søknadsfrist

Rapportering skal skje på eget skjema som etter hvert vil finnes på denne siden.

KONTROLL

Vi gjør oppmerksom på at fylkeskommunens revisjon har rett til å få seg forelagt fullstendig regnskap med tilhørende bilag, dersom de ber om det.

I tilfelle kontroll påviser at tilskuddsmottaker har gitt feil opplysninger, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetalt utbetalt tilskudd; helt eller delvis.

PROFILERING

Det skal gjøres kjent at Trøndelag fylkeskommune bidrar med oppstartmidler ifm. etablering av utstyrssentralene der dette er naturlig (annonser, nettsider, profileringsmateriell, regnskap etc.).

KONTAKTPERSONER

Kontaktpersoner knyttet til innholdet i søknaden: Line M. Nordkvelle,
tlf: 74 17 50 83 / 90 68 16 00, e-post: linno@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 16.08.2023