Tilskudd

Tilskuddsordninger - folkehelse, idrett og frivillighet

Her er tilskudd, stipend og andre ordninger innenfor folkehelse, friluftsliv, frivillighet, idrett og ungdom samlet opp. I tillegg finner du lenker til relevante tilskuddsordninger hos andre områder i Trøndelag fylkeskommune.

Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Her kan du søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til idrettsarrangement på internasjonalt og nasjonalt nivå, og arrangement rettet mot mennesker med nedsatt funksjonsevne og arrangement rettet mot inkludering på regionalt nivå. I tillegg til utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning.

Spillemidler

Her kan du søke på spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Tilskudd til folkehelseprosjekt

Her kan du søke om folkehelsemidler.

Tilskudd til friluftsliv

Her er de ulike støtteordningene på friluftslivsområdet samlet

Idrettsstipend

Her kan du søke på idrettsstipendet for ungdom.

Tilskuddsordninger for ungdom

Her finner du oversikt over forskjellige tilskuddsordninger for ungdom.

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Her kan du søke på kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Støtte til utstyrssentraler 2021

Visste du at du kan søke om midler til etablering av utstyrssentraler og oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler? Søknadsfrist 1.september.

Tilskudd til friskliv, læring og mestring

Tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.