User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskudd

Tilskuddsordninger - folkehelse, idrett og frivillighet

Her er tilskudd, stipend og andre ordninger innenfor folkehelse, friluftsliv, frivillighet, idrett og ungdom samlet opp. I tillegg finner du lenker til relevante tilskuddsordninger hos andre områder i Trøndelag fylkeskommune.

Tilskudd til idrett og idrettsrelaterte prosjekter

Her kan du søke om tilskudd til idrettskretsen, tilskudd til store idrettsarrangement på nasjonalt nivå og utviklingstilskudd til prosjekter av regional betydning.

Spillemidler

Her kan du søke på spillemidler til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Tilskudd til folkehelseprosjekt

Her kan du søke om folkehelsemidler.

Tilskudd til friluftsliv

Her er de ulike støtteordningene på friluftslivsområdet samlet

Idrettsstipend

Her kan du søke på idrettsstipendet for ungdom.

Tilskuddsordninger for ungdom

Her finner du oversikt over forskjellige tilskuddsordninger for ungdom.

Kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Her kan du søke på kulturtilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Kulturtilskudd

Her finner du kulturseksjonens oversikt over tilskudd og ordninger.

Virkemidler og tilskudd til næring og innovasjon

Her finner du oversikten over virkemidler og tilskudd som finnes innenfor næring og innovasjon.

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Her kan du som er eier eller bruker av et verneverdig kulturminne søke om tilskudd til istandsetting.