Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hitrahallen - aktivitetshall. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Du kan søke om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg

Hvordan søke - og når er fristen?

Alle søknader skjer elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no

Der finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen inkludert bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

For å levere en best mulig søknad er det viktig med en god prosess. Når du skal starte med søknaden er det viktig at du først tar kontakt med egen kommune ved  idrettsrådgiver, servicetorget eller kulturkontoret.
Det er spesielt viktig å merke seg:

 • Alle ordinære anlegg som søker om spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som omhandler idrett og fysisk aktivitet. Det er viktig at søker er i dialog med kommunen tidlig i planleggingsfasen for anleggsbygging, og gjerne lenge før frist for innsending av spillemiddelsøknaden.
 • Kulturdepartementet har fra 2022 innført krav om å vedlegge en behovsvurdering til spillemiddelsøknaden, beskrevet i vedlegg 7 i bestemmelsene. I Trøndelag  benytter vi eksisterende sjekkliste  for behovsvurdering,  i stedet for vedlegg 7.   
 • Frist for søknad til kommunen fastsettes av den enkelte kommune, normalt i september/oktober
 • Friat for samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader er 15.januar
 • Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai
 • Fylkeskommunen (Hovedutvalg for kultur) fordeler det tildelte beløpet og informerer søkerne om resultatet innen 15.juli

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være:

 • kommuner og fylkeskommune
 • idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund og Samenes idrettsforbund Norge
 • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
 • akseselskap, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform - se bestemmelsene

Hva kan du søke tilskudd til?

 • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er undelagt kommersielle interesser.
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg.
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg.

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg og ulike veiledere om idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, matrialvalg, forskningsartikler og beskrivelse av gode referanseprosjekter. 
Kommunen og fylkeskommunen kan rådgive om planlegging hvis det er særlig behov for dette.

Nytt obligatorisk vedlegg 


Trøndelag fylkeskommune har våren 2020 vedtatt nye mål og retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknader (vedtak FT 48/20)

I den forbindelse er det utarbeidet en ny sjekkliste - et verktøy for planlegging av anlegg,  som skal fylles ut og legges med som vedlegg til alle nye spillemiddelsøknader 

Hva har fylkeskommunen ansvar for?

 • mobilisering og formidling av kunnskap om idrettsanlegg og finansieringsordninger
 • behandling av søknader om spillemidler fra lag/foreninger og kommuner
 • veilede kommuner (søkere) om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, inkludert rehabilitering av gamle anlegg og planlegging av nye anlegg
 • veilede om anleggsplanlegging
 • utbetale spillemidler (via kommunen)

Fylkeskommune har utarbeidet følgende hjelpemidler til bruk i spillemiddelbehandlingen


Sjekkliste - et verktøy for planlegging av anlegg
Statusrapport delutbetaling
Eksempel på kostnadsoverslag
Sjekkliste for kommunene ved innsending av regnskap til revisjonen
Dugnadsoversikt - eksempel 

Kontaktperson

Gisle Løseth
Rådgiver
74 17 50 57 901 67 748
Tove Merete Helland Pedersen
Rådgiver idrett
74 17 51 02 470 61 390
Hans Jørgen Renå
Rådgiver
74 17 52 67 952 99 389
Sist oppdatert 04.09.2023