Utviklingstilskudd til idretts- og friluftslivsprosjekter av regional betydning

Foto: Ingrid Eklo

Tilskuddsordningen har som formål å støtte regionale idretts- og friluftsprosjekter som stimulerer til nytenking, samarbeid og for å gi «starthjelp» til regionalt viktige og innovative prosjekter.

  • Hvem kan søke: Aktører som bidrar til å utvikle idretts- og friluftlivsprosjekter av regional betydning
  • Søknadsfrist: løpende
  • Søknadsbeløp: maksimalt kr 100.000

Opprett søknad

Hvem kan søke?

Aktører som bidrar til å utvikle idretts- og friluftlivsprosjekter av regional betydning, for eksempel et idrettslag, friluftlivsorganisasjon, kommune, m.m.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til ;

  • prosjekter av regional betydning
  • prosjekter i forbindelse med interkommunale prosesser 
  • prosjekter som er spesielt rettet mot inkludering og tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fokus på universell utforming
  • prosjekter som er rettet mot barn og unge
  • prosjekter med fokus på lav terskel for deltakelse i fysisk aktivitet, for eksempel friluftslivsrelaterte prosjekter

Hva kan det ikke søkes støtte til?

Det kan ikke søkes støtte til ordinær drift eller prosjekter som har en varighet utover 3 år. 

Hvor mye kan det søkes om?

  • Det kan maksimalt søkes om kr 100.000
  • Søknadsbeløpet kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av det totale budsjettet

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har løpende søknadsfrist.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Søknader behandles fortløpende og vurderes på om den er innenfor de politisk vedtatt retningslinjene for støtteordningen.

Hvilke vilkår stilles?

Det er viktig at alle som søker om tilskudd setter seg godt inn i våre retningslinjer. Retningslinjene beskriver blant annet forutsetningene for søknaden, informasjon om søknadens innhold samt krav til rapportering ved utbetaling. 

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Retningslinjer

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no (se direktelenke til søknadskjema over). Søknaden fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet, med opplysninger om søker, samarbeidspartnere mm. I tillegg må det i søknaden settes opp et budsjett og en finansieringsplan. 

Rapportering og søknad om utbetaling gjøres via regionalforvaltning.no. Rapportering skal skje så snart som mulig etter at prosjektet er gjennomført.

Kontaktperson

Hans Jørgen Renå
Rådgiver
74 17 52 67 952 99 389
Gisle Løseth
Rådgiver
74 17 50 57 901 67 748
Sist oppdatert 13.05.2024