Tilskudd til internasjonale mesterskap/arrangement

Foto: Guduru Ajay bhargav

Tilskuddsordningen har som formål å støtte store internasjonale idrettsmesterskap/arrangement som avholdes i regionen. Dette inkluderer også å bidra med kompetanse som fylkeskommunen innehar, eller gjennom sitt nettverk. Det er viktig å støtte opp om arrangement hvor det er mulig å skape synergier og ringvirkninger for idretten, besøksnæring, øvrig næringsliv og kommune.

  • Hvem kan søke:idrettslag, frivillige lag og organisasjoner og kommuner
  • Søknadsfrist: løpende
  • Søknadsbeløp: støtteordningen har i 2024 en ramme på totalt 600.000 kroner

Opprett søknad

Hvem kan søke?

Arrangøren må være organisert på en slik måte at eventuelt overskudd ikke kan bli utbetalt som utbytte til private eiere. Eneste unntaket vil være hvis selskapet blir avviklet, og et eventuelt overskudd tilfaller aktivitet for barn og unge.
Eventuelle vedtekter som viser disponering av overskudd, vedlegges søknaden.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til internasjonale arrangement/mesterskap som har idrettsaktivitet som hovedinnhold, og stimulere til ringvirkninger blant barn og unge.

Hva kan det ikke søkes støtte til?

Det er ikke mulig å søke på tilskudd til konferanser, kongresser etc. under denne ordningen.

Hvor mye kan det søkes om?

Støtteordningen har en årlig totalramme på kr 600.000 som fordeles på aktuelle søknader.

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristen er løpende, men det må søkes i god tid før arrangementet skal avholdes.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Se retningslinjer for mer informasjon om vurderinger av søknad og kriterier som må oppfylles.

Hvilke vilkår stilles?

Det er viktig at alle som søker om tilskudd setter seg godt inn i våre retningslinjer. Retningslinjene beskriver blant annet forutsetningene for søknaden, informasjon om søknadens innhold samt krav til rapportering ved utbetaling.

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Retningslinjer

Søknaden skal inneholde;

  • En beskrivelse av arrangementet
  • Kostnadsoverslag med budsjett og finansiering. Alle finansieringskilder skal oppgis
  • Søknaden må svare ut de absolutte krav i fht regelverket for tilskuddsordningen. Se retningslinjer for mer informasjon

Vi forutsetter at kommunen hvor arrangementet finner sted, bidrar i finansieringen. Finansieringen må fremstå som realistisk.

 

Vi forutsetter at arrangører som mottar tilskudd, oversender en evalueringsrapport til fylkeskommunen kort tid etter at arrangementet er avsluttet (senest 3 måneder etter arrangementet). Rapporten skal inneholde en beskrivelse av måloppnåelse i forhold til kravene for tilskudd. I tillegg en beskrivelse av hva som har fungert bra/ikke bra under planlegging og gjennomføring av arrangementet. Rapport om arbeid med bærekraftmålene kan leveres i egen rapport, eller innarbeides i totalrapporten.

Kontaktperson

Tove Helland Pedersen
Rådgiver idrett
74 17 51 02 470 61 390
Sist oppdatert 10.04.2024