Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for fv. 72 Kvernbrua i Verdal kommune

Kvernbrua. Kart
Planområdet er vist med svart stiplet linje.

Etter avtale med Verdal kommune, og iht. plan- og plan- og bygningsloven §§3-7 og 12-10, legges detaljreguleringsplanen for fv. 72 Kvernbrua nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny bru over Inna med tilhørende vegsystem.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Vedlegg til planforslaget:

  1. Referat fra oppstartsmøte med Verdal kommune, datert 31.10.2022
  2. Tegningshefte, datert 25.04.2023
  3. Oversiktstegning bru, datert 18.04.2023
  4. Fagrapport naturmiljø, datert 13.03.2023
  5. Ingeniørgeologisk rapport, datert 23.05.2023
  6. Geoteknisk vurderingsnotat, datert 31.03.2023
  7. Støyfaglig rapport, datert 17.03.2023
  8. Miljøprogram, datert 15.05.2023
  9. Hydraulisk analyse, datert 09.01.2023
  10. Oppsummering av innspill til varsel om planoppstart

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7713 Steinkjer 

eller til 

Frist for å komme med merknader er 23. august 2023.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag Fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med kommentarer til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: 

Astrid Hanssen tlf. 93691008,  

eller

Jonas Höglund tlf. 47634329,