For fagskoler

Trøndelag fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Fylkeskommunen har ulike tiltak for å bidra til at private og offentlige fagskoler kan dekke dette kompetansebehovet.

Fra 2018 ble det innført en ny tilskuddsordning for driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Diku) som har ansvar for tildelingen til fylkeskommunene. Midlene fylkeskommunen får fra HK-dir fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke.

Fagskoler i Trøndelag kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglige utdanninger akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Tilskuddet skal komme studentene til gode og dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Trøndelag.

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen:

 • Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  Utdanningene skal være av høy kvalitet og sikre gode vilkår for fagskolestudentene.
 • Yrkesretta høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal utdanne kandidater som kan gå rett inn i yrkeslivet, med den praktiske og teoretiske kunnskapen som det er behov for i det enkelte yrket. Det er derfor viktig å vurdere hvor relevante utdanningene er for arbeidslivet.
 • God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
  Fagskolene skal bli en større og viktigere del av det norske utdanningssystemet, og en større del av studentene skal ta høyere yrkesfaglig utdanning.
 • Effektiv og solid fagskolesektor
  Fagmiljøene skal ha tilstrekkelig faglig styrke, kvalitet og soliditet. Robuste miljø handler også om administrativ kapasitet og kompetanse.

Fylkeskommunen forholder seg føringer gitt av Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Udir) i sin forvaltning. Siste utgave av disse føringene er tilgjengelige for nedlasting nedenfor.

Fylkestinget gjorde i sak 59/21 vedtak om prioriteringer, prinsipper og kriterier for driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2022. De statlige rammene som blir gjort tilgjengelige for Trøndelag er søkbare for alle fagskoler med akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud i fylket.

Høyere yrkesfaglig utdanning skal primært dekke et skiftende kompetansebehov i trøndersk arbeidsliv. Behovet for økonomisk forutsigbarhet ved fagskolene må veies opp mot dette behovet.

Fylkeskommunen vil bidra til at alle studieløp som det til enhver tid blir gitt tilskudd til kan fullføres.

Trøndelags kompetansestrategi og kunnskap om fylkets kompetansebehov innhentet gjennom vårt samarbeid med arbeidslivet gir føringer for hvilke høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legger fylkeskommunen vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler.

Det går fram av prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd vedtatt av Fylkestinget i sak 59/21 at Trøndelag fylkeskommune i 2022 vil prioritere tildeling til utdanninger innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Helse, omsorg og oppvekst
 • Tekniske fagområder
 • Maritim, havbruk/marin sektor
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkl. digitalisering, automatisering og robotisering
 • "Det grønne skiftet"

Det vil også være rom for å tildele tilskudd til andre fagområder enn de som står omtalt som prioriterte dersom samfunnsmessige endringer knyttet til kompetansebehov tilsier det.

Fylkeskommunen vil i sin søknadsbehandling kunne begrense antall skoler som gis tilskudd dersom det er grunn til å tro at det ikke er studentgrunnlag for alle aktører som søker støtte til spesifikke studier.

Det er en forutsetning at Trøndelag høyere yrkesfagskole er formell samarbeidspartner for tilbud som distribueres til trønderske fylkeskommunale enheter, f.eks. fylkeskommunale videregående skoler. Eventuell finansiering av utdanninger gitt til eksterne (ikke-trønderske) offentlige fagskoler forutsetter at tilbud blir gitt i et formalisert samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole også når det blir gitt på andre arenaer enn ved fylkeskommunale enheter i Trøndelag.

Private fagskoler og offentlige fagskoler som ikke er eid av Trøndelag fylkeskommune skal sende søknad. Fylkeskommunens egen skole, Trøndelag høyere yrkesfagskole, skal levere budsjettforslag med samme frist og krav som stilles til eksterne skoler.

 • Fristen for å søke om tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune for oppstart av nye studier kommende høst er 15. desember.
 • Du finner digitalt søknadsskjema her. 

Fagskoler behøver ikke søke om tilskudd til studieplasser for pågående tilbud som videreføres høsten 2022. Skolene behøver heller ikke sende inn dokumentasjon på NOKUT-akkreditering eller praksisavtaler for studier med praksiskrav dersom disse dokumentene har blitt sendt til oss i løpet av de siste tre årene.

Det vises for øvrig til eget dokument for nærmere presisering av prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til fagskoler i Trøndelag. Vi forutsetter at fagskoler som ønsker å søke om tilskudd setter seg inn i disse.

Beregning av tilskudd

Fylkeskommunen vil i 2022 tildele tilskudd ut fra kategoriene stedbaserte og nettbaserte utdanninger. Hovedutvalg for utdanning fastsatte i sak 72/21 følgende satser for 2022:

 • nettbaserte studier: kr. 66 000
 • stedbaserte studier: kr. 95 000

Satsene gjelder tilskudd per år per heltidsstudent. Deltidsprosenter blir regnet sammen til heltidsstudenter. Tilskuddet blir tilpasset faktisk lengde på utdanninga.

Driftstilskudd for nye utdanninger som starter opp høsten 2022 blir tildelt som et rammetilskudd ut fra et nærmere fastsatt studenttall ved utdanningen. Dersom reelt studenttall blir høyere eller lavere enn det som er lagt til grunn for beregningen, vil det ikke bli gjort endringer i rammetilskuddet til skolen. Tilskudd for påfølgende halvår vil ta utgangspunkt i de studenttallene fagskolen har rapportert inn til nasjonale myndigheter ved forrige studenttelling.

Studier som ikke reelt er fullfinansiert av offentlige midler, og som gis driftstilskudd fra fylkeskommunen, kan bare ta en begrenset studieavgift. Avgiften bør settes lavest mulig, være særlig begrunnet og ikke overstige 5000 kr. per semester. Skolen må kunne dokumentere at en eventuell avgift fullt ut går til drift av studiet. Studier som er reelt fullfinansiert med fylkeskommunalt tilskudd, kan ikke ta studieavgift.

Fagskoler som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen må forholde seg til forutsetninger fylkeskommunen gir i budsjettdokumenter, tilsagns- og tilskuddsbrev og til bestemmelsene i lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Utbetaling, rapportering og klagerett

Driftstilskudd til eksterne fagskoler vil bli utbetalt to ganger årlig, i tråd med føringer gitt i retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet, se eget årshjul.

 • Fylkeskommunen har ansvar for at fagskolene som mottar driftstilskudd benytter tilskuddet i tråd med vilkårene for tilskuddet.
 • Fylkeskommunen kan kreve driftstilskuddet tilbakebetalt fra fagskolene dersom det ikke benyttes i samsvar med vilkårene for tilskuddet.
 • Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk (DBH-F). Det er flere frister gjennom året.
 • Dersom en fagskole velger å benytte deler av tilskuddet fra fylkeskommunen til administrasjon av utdanningen, forbeholder fylkeskommunen seg rett til å be skolen om å spesifisere slik bruk av midlene.

Private fagskoler har klagerett på fylkeskommunens vedtak om driftstilskudd. Fylkeskommunale/offentlige fagskoler fra andre deler av landet har klagerett på lik linje med disse. Trøndelag høyere yrkesfagskole har ikke en slik klagerett. Behandlingen av klager er delegert til politisk oppnevnt klagenemnd.

Fagskoler med studietilbud i Trøndelag kunne også søke om driftstilskudd for studieåret 2021/22. Informasjon om rammer og føringer for dette er samlet nedenfor.

Å søke om tilskudd til drift av utdanninger i 2021

Alle fagskoler i Trøndelag kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglige utdanninger akkreditert av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Tilskuddet skal komme studentene til gode og dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Trøndelag.

Fristen for å søke om tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune for oppstart av nye studier høsten 2021 høst er 15. oktober 2020. Søknadsskjema er tilgjengelig nedenfor. Søknad sendes postmottak og staer@trondelagfylke.no.

I forvaltningen av tilskuddsordningen legger fylkeskommunen vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler.

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet.

Fylkeskommunen tildeler i 2021 tilskudd ut fra kategoriene stedbaserte og nettbaserte utdanninger. Hovedutvalg for utdanning fastsatte i sak 73/20 tilskuddssatsene for 2021. Disse er:

 • nettbaserte studier: 63.000 kr
 • stedbaserte studier: 90.000 kr

Satsene gjelder tilskudd per år per heltidsstudent. Deltidsprosenter regner vi sammen til heltidsstudenter. Tilskuddet blir tilpasset faktisk lengde på utdanninga. Om et ettårig stedbasert utdanningstilbud blir tilbudt på deltid over to år, blir det tildelt en firedel av beløpet hvert semester.

Fylkeskommunen vil bidra til at alle studieløp som det til enhver tid blir gitt tilskudd til kan fullføres.

Om fylkeskommunens tilskuddsforvaltning i 2021

Fylkestinget gjorde i sak 63/20 vedtak om prinsipper og kriterier for driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2021. Det går bl.a. fram av vedtaket at de statlige rammene som blir gjort tilgjengelige for Trøndelag skal være søkbare for alle fagskoler med akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanningstilbud i fylket. Private fagskoler og offentlige fagskoler som ikke er eid av Trøndelag fylkeskommune skal sende søknad. Fylkeskommunens egen skole, Trøndelag høyere yrkesfagskole, skal levere budsjettforslag med samme frist og krav som stilles til eksterne skoler.

Høyere yrkesfaglig utdanning skal primært dekke et skiftende kompetansebehov i trøndersk arbeidsliv. Behovet for økonomisk forutsigbarhet ved fagskolene må derfor veies opp mot dette behovet.

Driftstilskudd blir tildelt som et rammetilskudd ut fra et nærmere fastsatt studenttall ved utdanningen. Tilskuddsnivået for høyere yrkesfaglige utdanning skal legges så tett som mulig opp til anbefalte satser gitt av nasjonale myndigheter.

Dersom reelt studenttall blir høyere eller lavere enn det som er lagt til grunn for beregningen, vil det ikke bli gjort endringer i rammetilskuddet til skolen.

Studier som ikke reelt er fullfinansiert av offentlige midler, og som gis driftstilskudd fra fylkeskommunen, kan bare ta en begrenset studieavgift. Avgiften bør settes lavest mulig, være særlig begrunnet og ikke overstige 5000 kr. per semester. Skolen må kunne dokumentere at en eventuell avgift fullt ut går til drift av studiet. Studier som er reelt fullfinansiert med fylkeskommunalt tilskudd, kan ikke ta studieavgift.

Dersom en fagskole velger å benytte deler av tilskuddet fra fylkeskommunen til administrasjon av utdanningen, forbeholder fylkeskommunen seg rett til å be skolen om å spesifisere slik bruk av midlene.

Driftstilskudd til eksterne fagskoler vil bli utbetalt to ganger årlig, i tråd med føringer gitt i retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet.

Fagskoler som mottar økonomisk støtte fra fylkeskommunen må forholde seg til forutsetninger fylkeskommunen gir i budsjettdokumenter, tilsagns- og tilskuddsbrev og til bestemmelsene i lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

Private fagskoler har klagerett på fylkeskommunens vedtak om driftstilskudd. Fylkeskommunale/offentlige fagskoler fra andre deler av landet har klagerett på lik linje med disse. Trøndelag høyere yrkesfagskole har ikke en slik klagerett. Behandlingen av klager er delegert til politisk oppnevnt klagenemnd.

Prinsipper og kriterier for tildeling av tilskudd

Det går fram av prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd (2021-utgaven) vedtatt av Fylkestinget at Trøndelag fylkeskommune i 2021 vil prioritere tildeling til utdanninger innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Helse- og omsorgssektoren
 • Tekniske fag
 • Maritime fag
 • Oppvekstsektoren
 • Miljøvennlig næringsutvikling
 • Teknologi og som bidrar til bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff
 • Det grønne skiftet og bærekraftmålene med utvikling av nye grønne arbeidsplasser og grønn verdiskapning
 • Kompetanse for å møte klima og miljøutfordringene
 • Digitalisering, automatisering og robotisering
 • Vedlikehold av kritisk infrastruktur

Fylkeskommunen vil i sin søknadsbehandling kunne begrense antall skoler som gis tilskudd dersom det er grunn til å tro at det ikke er studentgrunnlag for alle aktører som søker støtte til spesifikke studier.

Det er en forutsetning at Trøndelag høyere yrkesfagskole er formell samarbeidspartner for tilbud som distribueres til trønderske fylkeskommunale enheter.

Eventuell finansiering av utdanninger gitt til eksterne (ikke-trønderske) offentlige fagskoler forutsetter at tilbud blir gitt i et formalisert samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole også når det blir gitt på andre arenaer enn ved fylkeskommunale enheter i Trøndelag.

Det vises til eget dokument for nærmere presisering av prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til fagskoler i Trøndelag. Vi forutsetter at fagskoler som ønsker å søke om tilskudd setter seg inn i disse.

 

 

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Sist oppdatert 01.12.2021