Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning blir gitt av fagskoler og er korte, yrkesrettede og praksisnære utdanninger på nivået over videregående opplæring. Utdanningene dekker behov for kvalifisert yrkesfaglig arbeidskraft på høyere nivå.

For søkere

Om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

For fagskoler

Informasjon til fagskoler om høyere yrkesfaglig utdanning, bl.a. tilskuddsordninger

Fagskoler i Trøndelag

Det er 14 fagskoler i Trøndelag

Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Samarbeidsarena for fagskolene i Trøndelag.

Jollebe barkoefaageles ööhpehtimmie Trööndelagesne

Faageskuvlh jollebe barkoefaageles ööhpehtimmiem vedtieh, mij lea barkoefaageles jïh praksiselïhke ööhpehtimmieh daltesisnie jåarhkelïerehtimmien bijjelen. Ööhpehtimmieh daerpiesvoetem geptjieh maehteles barkoefaageles barkoefaamose jollebe daltesisnie.

Higher vocational education in Trøndelag

Study programmes within higher (tertiary) vocational education are practice oriented and provide competencies and skills that can be used directly in work.