Høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning blir gitt av fagskoler og er yrkesrettede og praksisnære utdanninger på nivået over videregående opplæring. Utdanningene dekker behov for kvalifisert yrkesfaglig arbeidskraft på høyere nivå.

For søkere

Om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

For fagskoler

Informasjon til fagskoler om høyere yrkesfaglig utdanning, bl.a. tilskuddsordninger

Høring tilskuddsforvaltning 2025

Høring: Forslag til prioriteringer, prinsipper og kriterier for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning med oppstart studieåret 2025-2026.

Fagskoler i Trøndelag

Det er 15 fagskoler i Trøndelag

Arena for høyere yrkesfaglig utdanning i Trøndelag

Samarbeidsarena for fagskolene i Trøndelag.

Fagskoler med statlig driftstilskudd

Oversikt over fagskoler og utdanningstilbud i Trøndelag som har fått tildelt statlig driftstilskudd.

Statistikk om høyere yrkesfaglig utdanning på Trøndelag i tall

Trøndelag i tall er en portal som presenterer statistikk og fakta om Trøndelag. Portalen har en egen side om høyere yrkesfaglig utdanning.

Jollebe barkoefaageles ööhpehtimmie Trööndelagesne

Faageskuvlh jollebe barkoefaageles ööhpehtimmiem vedtieh, mij lea barkoefaageles jïh praksiselïhke ööhpehtimmieh daltesisnie jåarhkelïerehtimmien bijjelen. Ööhpehtimmieh daerpiesvoetem geptjieh maehteles barkoefaageles barkoefaamose jollebe daltesisnie.

Higher vocational education in Trøndelag

Study programmes within higher (tertiary) vocational education are practice oriented and provide competencies and skills that can be used directly in work.

Вища професійна освіта в Тронделагу

Вища професійна освіта надається професійно-технічними школами і є професійно-практичною освітою на рівні вище середньої освіти. Ці освітні програми охоплюють потреби в кваліфікованій професійній праці на вищому рівні.