Praksiskandidat

Personer med lang arbeidspraksis kan gjennom praksiskandidatordningen avlegge fag-/svenneprøve.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning. Den skal gi personer med lang praksis i et lærefag en mulighet til å dokumentere sin kompetanse og oppnå fag-/svennebrev. Praksisen skal være minst 25 % lengre enn læretida, og i samsvar med Vg3-læreplanen. 

Praksiskandidater har selv ansvar for å melde seg opp til fag-/svenneprøve og dokumentere sin praksis. Trøndelag fylkeskommune gjør ingen forhåndsvurdering av praksis før oppmelding til fag-/svenneprøve foreligger.

Praksiskravet omhandler både lengde og innhold.

Lengde

Dokumentert praksis må være 25% lengre enn læretiden, som i de fleste fagene er fire år. Sjekk eventuelt lengden på læretiden på vilbli.no. Har du videregående skole eller andre fagbrev vil det kunne gi godskrivning i tillegg. Praksisen kan opptjenes i deltidsstilling, men blir omregnet til heltid. Ansettelse i 80% stilling eller mer regnes som heltid

Innhold

Praksisen skal være allsidig og relevant for faget. Den skal vurderes opp mot kompetansemålene i Vg3 læreplanen i faget. Det er derfor viktig at praksisdokumentasjonen beskriver hovedtrekkene i læreplanen. På nettsiden utdanning.no finnes en oversikt over utdanninger innenfor videregående opplæring. Ved å klikke på aktuell utdanning vises utdanningsløpet og læreplanen i faget.

Trøndelag fylkeskommune følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer ved vurdering av praksis. Les mer her:

Praksiskandidater – retningslinjer for vurdering av praksis

 

Utregning av praksis før oppmelding til fag- /svenneprøve

Ved hjelp av en praksiskalkulator kan det regnes ut om det er nok praksis for å kunne melde seg opp til fag- /svenneprøve som praksiskandidat. 

Hvis du opplever at kalkulatoren ikke fungerer, må du laste den ned til din datamaskin. Høyreklikk på lenken og velg "lagre mål som".

Hvordan bruke kalkulatoren

Fyll inn stillingsstørrelse og regn om praksis til antall måneder (1 måned = 145 timer). Stillingsstørrelse 80% eller mer skal telles som 100% stilling. Dersom stillingsbrøk er mindre enn 80%, fylles både fast stillingsbrøk og ekstratimene inn i skjemaet. Merk at dette ikke kan tilsvare mer enn 100% stilling.

Før også opp fullført og bestått videregående skole eller andre fagbrev, som vil kunne gi godskrivning i tillegg.

Når praksiskravet på minimum fem år er oppfylt, legges dette inn i oppmeldingen til fag-/svenneprøve til fylkeskommunen. Praksisen vil da bli vurdert opp imot målene i læreplanen. Det vil si at selv om sluttsummen er minimum fem år, betyr det ikke at praksisen automatisk blir godkjent.

Praksiskalkulator

Praksiskandidater må bestå en skriftlig eksamen tilknyttet sitt fag på Vg3 nivå før oppmelding til fag-/svenneprøve.

Fagkodene har tre bokstaver foran fire tall: XXX3103.

For enkelte fag er det to eksamener eller andre tilleggskrav, sjekk dette i vurderingsordningen som står i læreplanen for det konkrete faget på udir.no.

Privatisteksamen gjennomføres to ganger i året og påmeldingen er åpen i følgende perioder:

 • 15. januar – 01. februar
 • 01.september – 15. september

Klikk her for påmelding til privatisteksamen 

For ytterligere informasjon om sentralgitt eksamen se opplysninger her om privatisteksamen

 Les mer om pensum for tverrfaglig eksamen under "ofte stilte spørsmål". 

 

Før oppmelding til fag-/svenneprøve må prøveavgiften være betalt.

Satser for 2024:
For førstegangsprøve er prisen kr 1112,-
For andregangsprøve er prisen kr 2230,-

Betalingsløsning finnes i oppmeldingsskjemaet

Fylkeskommunen betaler ikke tilbake prøveavgiften. Dersom oppmeldingen ikke godkjennes, kreves det ikke ny prøveavgift ved neste oppmelding i samme fag. Ved å sende inn oppmelding til fag-/svenneprøve gis det samtykke til disse vilkårene.

Digitalt oppmeldingsskjema kan åpnes, endres og lagres fortløpende og uten tidsbegrensning. Skjemaet låses først når du har betalt og  sendt inn oppmeldingen.

Her melder du deg opp til fag/svenneprøve

Se veileder for skjemaløsningen

Saksbehandling

Brev om godkjent oppmelding blir sendt til deg. Prøvenemnda vil ta kontakt for å avtale prøvedato og gi praktisk informasjon.

Du vil motta brev med informasjon ved eventuelle mangler.

Ikke godkjent oppmelding blir begrunnet i brev til deg.

Om du har fått brev fra oss med beskjed om å sende inn mer dokumentasjon, kan du nå gjøre dette i oppmeldingsskjemaet. 

Teorieksamen Vg3 - Privatist

 • Hva er pensum til tverrfaglig eksamen? Det er læreplanen i lærefaget Vg3 som er pensum for både den teoretiske og den praktiske prøven. Eksamenen skal prøve om praksiskandidaten har oppnådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen i det faget som praksiskandidaten tar sikte på å ta fag-/ eller svennebrev i. Det kan være nyttig å se på lærebøkene som brukes på Vg2 og det finnes mye nyttig fagstoff

Se NDLA - NorskDigitalLærlingsArena 

 

 • Hvor lang tid får jeg på teorieksamen? Eksamenen er 5 timer skriftlig uten forberedelsedel.
 • Kan jeg bli realkompetansevurdert i tverrfaglig teorieksamen vg3? Nei
 • Kan tverrfaglig teorieksamen fra vg2 godkjennes for praksiskandidater? Nei, tverrfaglig teorieksamen må være på Vg3-nivå.
 • Kan jeg benytte hjelpemidler på eksamen? Ja, alle hjelpemidler er tillatt under eksamen bortsett fra åpent internett.
 • Må jeg ha godkjent praksisen min for å gå opp til teorieksamen? Nei, du kan melde deg opp til teorieksamen når som helst og uavhengig av hvor mye praksis du har. 

Innhold og omfang av fag- og svenneprøve

 • Hva skjer hvis oppmeldingen min ikke blir godkjent? Ikke godkjent oppmelding blir begrunnet i brev til deg. Det vil i brevet gå fram hva som mangler for at oppmeldingen skal kunne godkjennes.
 • Hvordan får jeg tilgang til fag-/svenneprøven min? Det er prøvenemnda som har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver. Fag- /svenneprøven skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen

Se læreplanen VG3/opplæring i bedrift

 

 • Hvordan vet jeg at jeg har bestått fag-/svenneprøve? Prøvenemnda vil gi deg prøveresultatet i sluttsamtale ved gjennomført fagprøve. Du vil også motta brev fra fylkeskommunen om endelig resultat.
 • Kan jeg klage på ikke bestått fag-/svenneprøve? Det er klageadgang kun på resultatet Ikke bestått.
 • Når kan jeg melde meg opp til ny prøve? Praksiskandidater som får vurdering ikke bestått, kan tidligst melde seg opp til ny fagprøve 6 måneder etter prøven.

Har du øvrige spørsmål tar du kontakt:   

Sist oppdatert 19.02.2024