Praksiskandidat

Personer med lang arbeidspraksis kan gjennom praksiskandidatordningen avlegge fag-/svenneprøve.

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning. Den skal gi personer med lang praksis i et lærefag en mulighet til å dokumentere sin kompetanse og oppnå fag-/svennebrev. Praksisen skal være minst 25 % lengre enn læretida, og i samsvar med Vg3-læreplanen. 

Praksiskandidater har selv ansvar for å melde seg opp til fag-/svenneprøve og dokumentere sin praksis. Trøndelag fylkeskommune gjør ingen forhåndsvurdering av praksis før oppmelding til fag-/svenneprøve foreligger.

Praksiskravet omhandler både lengde og innhold.

Lengde

Dokumentert praksis må være 25% lengre enn læretiden, som i de fleste fagene er fire år. Sjekk eventuelt lengden på læretiden på vilbli.no. Har du videregående skole eller andre fagbrev vil det kunne gi godskrivning i tillegg. Prakisen kan opptjenes i deltidsstilling, men blir omregnet til heltid. Ansettelse i 80% stilling eller mer regnes som heltid

Innhold

Praksisen skal være allsidig og relevant for faget. Den skal vurderes opp mot kompetansemålene i Vg3 læreplanen i faget. Det er derfor viktig at praksisdokumentasjonen beskriver hovedtrekkene i læreplanen. På nettsiden utdanning.no finnes en oversikt over utdanninger innenfor videregående opplæring. Ved å klikke på aktuell utdanning vises utdanningsløpet og læreplanen i faget.

Trøndelag fylkeskommune følger Utdanningsdirektoratets retningslinjer ved vurdering av praksis. Les mer her:

Praksiskandidater – retningslinjer for vurdering av praksis

 

Utregning av praksis før oppmelding til fag- /svenneprøve

Ved hjelp av en praksiskalkulator kan det regnes ut om det er nok praksis for å kunne melde seg opp til fag- /svenneprøve som praksiskandidat. 

Hvis du opplever at kalkulatoren ikke fungerer, må du laste den ned til din datamaskin. Høyreklikk på lenken og velg "lagre mål som".

Hvordan bruke kalkulatoren

Fyll inn stillingsstørrelse og regn om praksis til antall måneder (1 måned = 145 timer). Stillingsstørrelse 80% eller mer skal telles som 100% stilling. Dersom stillingsbrøk er mindre enn 80%, fylles både fast stillingsbrøk og ekstratimene inn i skjemaet. Merk at dette ikke kan tilsvare mer enn 100% stilling.

Før også opp fullført og bestått videregående skole eller andre fagbrev, som vil kunne gi godskrivning i tillegg.

Når praksiskravet på minimum fem år er oppfylt, legges dette skjemaet til oppmeldingen til fag-/svenneprøve til fylkeskommunen. Praksisen vil da bli vurdert opp imot målene i læreplanen. Det vil si at selv om sluttsummen er minimum fem år, betyr det ikke at praksisen automatisk blir godkjent.

Husk å lagre og legg ved oversikten over praksis med oppmeldingsskjema.

Praksiskalkulator

Praksiskandidater må før oppmelding til praktisk prøve, gjennomføre og bestå en sentralgitt tverrfaglig teorieksamen tilknyttet sitt fag på Vg3-nivå.
Fagkodene har tre bokstaver foran fire tall: XXX3102. For enkelte fag er det to eksamener.

Privatisteksamen gjennomføres to ganger i året og påmelding skjer via Privatistweb.no som er åpen i følgende perioder:

-          15. januar – 01. februar

-          01.september – 15. september

For ytterligere informasjon om sentralgitt eksamen se https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/

 

Før oppmelding til fag-/svenneprøve må prøveavgiften være betalt.

Satser for 2022:
For førstegangsprøve er prisen kr 1.037,-
For andregangsprøve er prisen kr 2.080,-

Betal til:
Bankkontonummer: 8601 76 58656
Tekst: I tekstefeltet skal det stå navn på praksiskandidaten og lærefaget


Kopi av innbetalt prøveavgift legges ved oppmelding til fag-/svenneprøve.

Praksiskandidater som gjennomfører fag- /svenneprøve, må selv bære kostnader for prøven. Fylkeskommunen dekker kostnadene for prøvenemnda.

Fylkeskommunen betaler ikke tilbake prøveavgiften. Dersom oppmeldingen ikke godkjennes, kreves det ikke ny prøveavgift ved neste oppmelding i samme fag. Ved å sende inn oppmelding til fag-/svenneprøve gis det samtykke til disse vilkårene.

1)    Last ned oppmeldingsskjema og fyll ut.

2)    Legg ved dokumentasjon på bestått tverrfaglig teorieksamen (utskrift fra www.privatistWeb.no er tilstrekkelig)

3)    Legg ved dokumentasjon på minst 5 års relevant og allsidig praksis i lærefaget. Krav til dokumentasjon:

      a)    Navn, fødselsdato

      b)    Bedriftsinformasjon, arbeidssted og avdeling

      c)    Arbeid fra/til med spesifisering av eventuelle lengre permisjoner

      d)    Stillingsprosent og/eller arbeidstimer

      e)    Relevante arbeidsoppgaver i henhold til læreplanen i faget

      f)     Dokumentasjon skal være signert av leder

4)    Legg ved dokumentasjon på evt. Videregående opplæring

5)    Legg ved utfylt praksiskalkulator: klikk for skjema

6)    Legg ved dokumentasjon på betalt prøveavgift (utskrift fra nettbank er tilstrekkelig)

7)    Utfylt oppmeldingsskjema med alle vedlegg sendes digitalt eller per post:

a)    digitalt til Trøndelag fylkeskommune HER

Oppmeldingsskjema som du personlig sender inn på denne tjenesten trenger ikke egenhendig signatur.

b)    Signert oppmelding og dokumentasjon sendes til Trøndelag fylkeskommune, postboks 2560, 7735 STEINKJER

 

Saksbehandling

Brev om godkjent oppmelding blir sendt til deg med kopi til prøvenemnda for faget. Prøvenemnda vil ta kontakt for å avtale prøvedato og gi praktisk informasjon.

Mangelfull oppmelding vil ikke bli vurdert. Du vil motta brev med informasjon om mangler ved oppmeldingen.

Ikke godkjent oppmelding blir begrunnet i brev til deg.

Teorieksamen Vg3 - Privatist

 • Hva er pensum til tverrfaglig eksamen? Det er læreplanen i lærefaget Vg3 som er pensum for både den teoretiske og den praktiske prøven. Eksamenen skal prøve om praksiskandidaten har oppnådd kompetansemålene som er fastsatt i læreplanen i det faget som praksiskandidaten tar sikte på å ta fag-/ eller svennebrev i. Det kan være nyttig å se på lærebøkene som brukes på Vg2 og det finnes mye nyttig fagstoff på www.ndla.no
 • Hvor lang tid får jeg på teorieksamen? Eksamenen er 5 timer skriftlig uten forberedelsedel.
 • Kan jeg bli realkompetansevurdert i tverrfaglig teorieksamen vg3? Nei
 • Kan tverrfaglig teorieksamen fra vg2 godkjennes for praksiskandidater? Nei, tverrfaglig teorieksamen må være på Vg3-nivå.
 • Kan jeg benytte hjelpemidler på eksamen? Ja, alle hjelpemiddel er tillatt under eksamen, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.
 • Må jeg ha godkjent praksisen min for å gå opp til teorieksamen? Nei, du kan melde deg opp til teorieksamen når som helst og uavhengig av hvor mye praksis du har.
 • Er det en tidsfrist fra jeg har tatt teorieksamen til jeg må gå opp til praktisk prøve? Nei, så lenge det ikke kommer nye strukturendringer er det ingen tidsbegrensning.

 

Innhold og omfang av fag- og svenneprøve

 • Hva skjer hvis oppmeldingen min ikke blir godkjent? Ikke godkjent oppmelding blir begrunnet i brev til deg. Det vil i brevet gå fram hva som mangler for at oppmeldingen skal kunne godkjennes.
 • Hvordan får jeg tilgang til fag-/svenneprøven min? Det er prøvenemnda som har ansvaret for utforming og bedømming av fag- og svenneprøver. Fag- /svenneprøven skal prøve kandidatens kompetanse i faget slik den er beskrevet i læreplanen VG3/opplæring i bedrift.
 • Hvordan vet jeg at jeg har bestått fag-/svenneprøve? Prøvenemnda vil gi deg prøveresultatet i sluttsamtale ved gjennomført fagprøve. Du vil også motta brev fra fylkeskommunen om endelig resultat.
 • Kan jeg klage på ikke bestått fag-/svenneprøve? Det er klageadgang kun på resultatet Ikke bestått.
 • Når kan jeg melde meg opp til ny prøve? Praksiskandidater som får vurdering ikke bestått, kan tidligst melde seg opp til ny fagprøve 6 måneder etter prøven.

Har du øvrige spørsmål tar du kontakt:   

fagopplaring@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 14.02.2020