Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i et arbeidsforhold kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Varigheten på kontraktsperioden avhenger av det enkelte fag og kandidatens tidligere praksis og realkompetanse. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Før inngåelse av kontrakt om fagbrev på jobb må kandidatene ha minimum 1-års praksis i faget og behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere. Før oppmelding til fagprøven må kandidatene ha bestått sentralgitt tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i lærefaget.

Forutsetninger for å benytte ordningen 

 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende 

 • Kandidaten må ha minst ett års allsidig praksis i faget i full stilling. Forutsatt at vedkommende har jobbet deltidsstilling, omregnes det til heltidsstilling. 80 % stilling godkjennes som heltidsstilling. 

 • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i en godkjent lærebedrift med minimum 80% stilling i kontraktsperioden. I særlige tilfeller kan lavere stillingsprosent vurderes. Se hvordan man kan bli godkjent lærebedrift

 • Det skal inngås en kontrakt om fagbrev på jobb med arbeidsgiver og kandidaten skal ha ordinær lønn i hele kontraktsperioden. Kontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen. 

Det er lengden på det ordinære utdanningsløpet i lærefaget som er utgangspunktet for det samlede kravet til praksis og opplæring før fag-/svenneprøven. For de fleste fag vil det være 4 år. Kandidatens tidligere praksis eller realkompetansevurdering vil være grunnlag for vurdering av kontrakstidens lengde. Realkompetansevurderingen vil avklare hva kandidatene kan og hvor mye opplæring de har behov for. Kontraktstiden vil variere fra minimum 1 til 3 år i full stilling. Vurdering og godkjenning av kontraktstidens lengde gjøres av Trøndelag fylkeskommune. 

Kandidaten må bestå en sentralgitt tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå i lærefaget før oppmelding til fag-/svenneprøven. Dette er den samme eksamen som praksiskandidatene må bestå før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøven. I noen lærefag kreves det en særskilt eksamen i tillegg. Finn riktig fag på Trøndelag fylkeskommunes nettside
Det er ingen krav til fellesfag i denne ordningen.   

Kandidaten 

 • Kartlegger egen kompetanse og lager en aktivitetsoversikt/CV

 • Fremskaffer dokumentasjon på relevant kompetanse og praksis. Samme krav til dokumentasjon gjelder som for praksiskandidater.

 • Fremskaffer dokumentasjon på arbeidsavtale  

 • Kan melde seg til realkompetansevurdering etter eget ønske. ​Søknad om realkompetansevurdering gjøres via Vigo Søknad for voksne/realkompetansevurdering. Skriv inn «Fagbrev på jobb» i kommentarfeltet.  

For voksne med rett er denne tjenesten gratis. Voksne uten rett må betale for tjenesten. 

 Bedriften 

 • Bedriften må være godkjent lærebedrift og vil motta basistilskudd II i kontraktsperioden 

 • Bedriften har ansvar for teoretisk og praktisk opplæring og lager forslag til individuell opplæringsplan med bakgrunn i dokumentert praksis eller realkompetansevurdering. Planen må inneholde tidspunkt for gjennomføring av den tverrfaglige teorieksamen. Forslag til opplæringsplan 

 • Bedriften tar kontakt med seksjon fag- og yrkesopplæring for å opprette fagbrev på jobb kontrakt i Vigo. Bedriften legger så all dokumentasjon inn i Vigo Bedrift før den saksbehandles av fylkeskommunen.  

Fylkeskommunen 

 • Godkjenner plan for opplæring, vurderer kontraktstid og godkjenner kontrakt for fagbrev på jobb 

 • Veileder kandidat og bedrift underveis i prosessen 

 • Utbetaler tilskudd til lærebedriften 

 • Kan det skrives korte avtaler eks. 6 mnd. kontraktstid? Etter at det er gitt fradrag etter fradragsreglene og det gjenstår mindre enn ett år, er det ikke mulig å tegne kontrakt. ​Da gjelder praksiskandidatordningen.  

 • Kan det skrives kontrakt for personer som er på tiltak gjennom NAV? Personen er da ikke ansatt og er ikke aktuell for ordningen​ 

 • Kan en arbeidstaker/bedrift avslutte arbeidsforholdet etter at kandidaten har tatt fagbrev? I motsetning til en lærling, så er dette ikke en opplæring der arbeidsforholdet avsluttes når kontrakten om fagbrev på jobb avsluttes. Kandidaten er ansatt og har arbeidsavtale i bedriften. Eventuell oppsigelse må følge regelverket som gjelder for ordinært ansatte. ​ 

 • Kan stillingsprosent endres underveis? Kandidaten har en arbeidsavtale som regulerer arbeidsforholdet. ​ 

 • Kan kontraktstiden endres underveis hvis kandidaten har bedre progresjon enn forventet, eller at kandidaten består kurs som gir fradrag i kontraktstiden? Det gis ingen avkortning av «kontraktstid» etter at opplæringen har startet. Grunnlaget skal være kartlagt før kontrakt skrives. Det gis heller ikke forhåndsgodkjenning på kurs som ikke er bestått, men som kandidaten planlegger å bestå underveis i kontraktstiden. ​ 

 • Partene ble for sen til å sende inn kontrakt og kandidaten har nå mindre enn ett års kontraktstid. Kandidaten har deltatt i opplæring. Kan kontrakten tilbakedateres slik at kandidaten er aktuell for ordningen?  Kontrakt kan ikke tilbakedateres. ​ 

 • Kan ordningen brukes for fagbrev nr.2? Ja, så fremt det ikke tilhører samme utdanningsprogram. ​ 

 • Hva er minimum stillingsprosent for ordningen fagbrev på jobb? Kandidaten må være i et arbeidsforhold i en godkjent lærebedrift med minimum 80% stilling i kontraktsperioden. I særlige tilfeller kan lavere stillingsprosent vurderes. ​ 

 • Hva er forskjellen på Fagbrev på jobb og praksiskandidatordningen? Fagbrev på jobb er en kontraktsfestet opplæringsordning, mens praksiskandidat ikke er en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag-/svenneprøve på bakgrunn av dokumentasjon på 5 års allsidig praksis i faget.   

 • Hva betyr det om kandidaten velger realkompetansevurdering? Kandidaten skal realkompetansevurderes på Vg3 i lærefaget for å kartlegge kandidatens kompetanse og opplæringsbehov. Kandidaten kan være under 25 år.  

 • Hva er voksenrett? De som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år. De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne. 

 • Må praksisen i forkant av inngåelse av kontrakt om fagbrev på jobb være i den aktuelle lærebedriften? Nei, det er ikke et krav at praksisen må være i den aktuelle lærebedriften. Det er opp til lærebedriften om de ønsker å tegne kontrakt om fagbrev på jobb med en kandidat som har praksis fra en annen bedrift.

 • Hva skjer om arbeidsforholdet opphører i kontraktsperioden? Dersom arbeidsforholdet opphører heves også kontrakten om fagbrev på jobb.

   Kontakt:   

  fagopplaring@trondelagfylke.no 

 

Sist oppdatert 19.02.2020