Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får her mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, eventuell realkompetansevurdering og opplæring kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Retningslinjer for fagbrev på jobb i Trøndelag er i henhold til Opplæringsloven kapittel 4 og tilhørende forskrifter.

 Målgruppen er voksne som har fullført grunnskole, er folkeregistrert i Trøndelag og som har 1-4 års relevant praksis, jf. læreplanen i faget.

For kandidater med mer enn 4 års praksis vil vi henvise til praksiskandidatordningen

Realkompetansevurdering av voksne i grunnskole gjøres av voksenopplæring i kommunen.

Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- og svenneprøven, som for praksiskandidater.

Fylkeskommunen har ikke en plikt til å tilby fagbrev på jobb. Trøndelag fylkeskommune tilbyr ordningen med begrensninger ut fra årlige budsjettrammer og med prioriteringer i tråd med Kompetansestrategi for Trøndelag.  Se eget punkt for kriterier for ordningen i Trøndelag.

Kompetansestrategi for Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune åpner for søknader om Fagbrev på jobb to ganger i året.

Ny søkeperiode

Trøndelag åpner for ny søkeperiode for Fagbrev på jobb-ordningen våren 2024. Søkeperioden er 19.08.24 – 08.09.24.

Alle kandidater skal søkes inn fra lærebedrift eller opplæringskontor via digitalt søknadsskjema. Søknadene blir først behandlet etter søknadsfristen 08.09.24.

Søk her:

Søknad om Fagbrev på jobb for lærebedrift og opplæringskontor - Trøndelag fylkeskommune

Påmeldingsperioder til privatisteksamen. 

 • Vårhalvåret: 15.januar til 1.februar
 • Høsthalvåret: 1.september til 15.september

InSchool Privatist (visma.no)

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Marie Nesset eller Ingunn Strugstad

Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i et arbeidsforhold kan få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Varigheten på kontraktsperioden avhenger av det enkelte fag og kandidatens tidligere praksis og realkompetanse.  Før inngåelse av kontrakt om fagbrev på jobb må kandidatene ha minimum 1-års dokumentert praksis i faget og behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og avlegge de samme eksamenene som praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere. Før oppmelding til fagprøven må kandidatene ha bestått sentralgitt tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. 

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har 1-4 års relevant arbeidserfaring. Trøndelag fylkeskommune vil prioritere søkere som ikke har fullført/gjennomført sluttkompetanse i videregående opplæring tidligere og fag der det er særlig etterspørsel etter fagarbeidere.

Kriterier for å benytte ordningen:

 • Kandidaten må ha fullført grunnskole eller tilsvarende
 • Kandidaten må ha minst ett års relevant dokumentert praksis i faget i full stilling. Forutsatt at vedkommende har jobbet deltidsstilling, omregnes det til heltidsstilling. 80 % stilling godkjennes som heltidsstilling.
 • Kandidater med mer enn 4-års praksis i lærefaget henvises til praksiskandidatordningen.
 • Kandidaten må være i et arbeidsforhold i en godkjent lærebedrift med minimum 80% stilling i kontraktsperioden. I særlige tilfeller kan lavere stillingsprosent vurderes. Se hvordan man kan bli godkjent lærebedrift
 • Det skal inngås en kontrakt om fagbrev på jobb med arbeidsgiver og kandidaten skal ha ordinær lønn i hele kontraktsperioden. Kontrakten skal godkjennes av fylkeskommunen.
 • Kandidaten som ikke har fullført/gjennomført sluttkompetanse i videregående opplæring tidligere vil bli prioritert. 
 • Kontrakter innen fag der det er særlig etterspørsel etter fagarbeidere i Trøndelag vil bli prioritert.
 • Trøndelag fylkeskommune vil prioritere kontrakter med læretid inntil 24 måneder.
 • For å få godkjent en FPJ-kontrakt skal det foreligge en individuell intern opplæringsplan for kandidaten. 

Kandidaten må bestå en sentralgitt tverrfaglig eksamen på Vg3 nivå i lærefaget før oppmelding til fag-/svenneprøven. Dette er den samme eksamen som praksiskandidatene må bestå før de kan melde seg opp til fag-/svenneprøven. I noen lærefag kreves det en særskilt eksamen i tillegg. Finn riktig fag på Trøndelag fylkeskommunes nettside
Det er ingen krav til fellesfag i denne ordningen.   

Kandidaten

 • Avklarer om arbeidsgiver kan inngå kontrakt om opplæring i bedriften
 • Kartlegger egen kompetanse og lager en CV med utdanning og arbeidspraksis
 • Fremskaffer dokumentasjon på relevant kompetanse og praksis. Samme krav til dokumentasjon gjelder som for praksiskandidater.
 • Fremskaffer bekreftelse på fast ansettelse i bedriften
 • Kan melde seg til realkompetansevurdering etter eget ønske. ​Kontakt voksenopplæring for mer informasjon.

 Bedriften/Opplæringskontoret

 • Bedriften må være godkjent lærebedrift og vil motta basistilskudd II i kontraktsperioden
 • Bedriften har ansvar for teoretisk og praktisk opplæring og lager forslag til individuell opplæringsplan med bakgrunn i dokumentert praksis eller realkompetansevurdering. Planen må inneholde tidspunkt for gjennomføring av den tverrfaglige teorieksamen. Forslag til opplæringsplan
 • Ved godkjent kontrakt skal bedriften sørge for at kandidaten får opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen og melde kandidaten opp til fag-/svenneprøve i god tid før kontrakten utløper. 

Bedriften innhenter dokumentasjon som skal ligge vedlagt i søknaden:

 • kontaktinformasjon til kandidaten (navn, fødselsnummer, adresse, e-post og telefonnummer)
 • lærefag
 • lærebedrift/medlemsbedrift
 • faglig leder (må være godkjent i Vigo)
 • dokumentasjon på fullført grunnskole for kandidater som har gått skole i utlandet
 • bekreftelse på fast ansettelse i bedriften
 • kandidatens CV
 • dokumentasjon på kandidatens arbeidspraksis
 • dokumentasjon på eventuell opplæring i videregående skole
 • resultat av realkompetansevurdering, der det er gjennomført
 • individuell plan for opplæring med kompetansemål og tidsangivelse. Planen skal også angi når kandidaten skal meldes opp til teorieksamen.[

Bedriften søker inn kandidaten igjennom det digitale søknadskjemaet som publiseres i søkeperioden.

Fylkeskommunen

 • Saksbehandler søknaden etter at etter at søknadsfristen har gått ut.
 • Vurderer dokumentasjon, plan for opplæring og kontraktstid.
 • Sender svarbrev med tilbud/avslag til bedriften eller opplæringskontor.
 • Oppretter kontrakt med signeringsoppdrag i Vigo for innvilgede kontrakter etter at tilbud om kontrakt er akseptert.
 • Veileder kandidat og bedrift underveis i prosessen
 • Utbetaler tilskudd til lærebedriften
Sist oppdatert 29.02.2024