Slik former vi Trøndelag

Fv. 17 Jåddåren-Østvik

Fakta om prosjektet

Hva Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune.
Hvor Steinkjer kommune.
Når Sommeren 2020 – Høsten 2022.

Fv. 17 er hovedveg mellom Innherredskommunene og kommunene i Fosen og Namdalen. Prosjektet innebærer utbygging av 3,7 kilometer ny fv. 17 mellom Jåddåren og Østvik i Steinkjer kommune. Ny fv. 17 bygges med ni meter bredde og forsterket midtoppmerking. Hele strekningen får fartsgrense 80 km/t.

Siste nytt i prosjektet:

Beskrivelse av den nye vegen


Ny fv. 17 skal delvis bygges i ny trasé og delvis i dagens trasé. På strekningen blir det etablert et sammenhengende lokalvegnett på nordsida av  ny fv. 17.

Eksisterende boliger langs fv. 17 får ny adkomst via  et nytt kryss og det nye lokalvegsystemet, slik at fv. 17 på strekningen blir avkjørselsfri. 

Den nye lokalvegen vil få vesentlig lavere trafikkmengde enn dagens situasjon. For gående og syklende blir trafikksikkerheten bedret gjennom avlasting av lokalvegnettet som kan benyttes for myke trafikanter.

Formålet med prosjektet

  • Økt trafikksikkerhet og framkommelighet
  • Ivareta miljøhensyn

Dagens standard

Dagens fv. 17 har ujevn og til dels dårlig standard på strekningen. Krappe kurver, smal veg og mange avkjørsler gjør at vegen ikke oppfyller dagens krav når det gjelder framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Det er stedvis mye bebyggelse nær vegen med flere direkteavkjørsler. Fv. 17 er viktig for både person- og næringstransport, og det er en høy tungtrafikkandel (13 prosent). Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn på strekningen er 4400 kjøretøy (år 2017). 

Kontaktperson

Teamleder Tone Melhus Romstad, tlf. 95040361, e-post: tonro@trondelagfylke.no.