Varsel om planoppstart fv. 17 deponi Jåddåren

Foto: Trøndelag fylkeskommune.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om igangsatt detaljreguleringsplan for fv. 17 deponi Jåddåren i Steinkjer kommune.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av tre massedeponier for rene masser. Etter oppfylling skal områdene tilbakeføres til landbruksformål. Bakgrunnen for planarbeidet er plassering av overskuddsmasser for byggeprosjektet fv. 17 Jåddåren – Østvik.

Det er i samråd med Steinkjer kommune avklart at det ikke skal utarbeides konsekvensutredning som en del av reguleringsplanen.

Virkninger av planen skal beskrives, herunder landskapsmessige virkninger, nær- og fjernvirkning, kulturminner/kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, barns interesser, landbruksfaglige vurderinger, planforslagets forhold til overordnede planer osv.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 15.05.2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tone Melhus Romstad, tonro@trondelagfylke.no, tlf. 950 40 361.