Asfaltering av omkjøringsvegen ved Kvarvingmyra

Foto: Håvard Hustad
Foto: Håvard Hustad

Omkjøringsvegen på fv 17 ved Kvarvingmyra blir asfaltert i slutten av uke 12, altså uka før påske.

I tillegg vil arbeidet med bekkekulverten i Kvarvingdalen også bli ferdigstilt i løpet av uke 12, og dette fører til at lysreguleringen kan fjernes og at vi kan åpne for trafikk i begge retninger igjen.

Framkommeligheten vil med dette bli mye bedre enn den har vært den siste perioden. Vi håper trafikantene fortsatt viser hensyn når de passerer anleggsområdet.

Redusert fremkommelighet

Trafikken i området ble 8. februar flyttet til lokalvegen på nordsida av dagens fv. 17.  Årsaken til dete er arbeidet som skal gjøres på fv. 17 over Kvarvingmyra.

I vestenden av Kvarvingmyra vil det bli innsnevring til ett kjørefelt, og trafikken vil her bli regulert med trafikklys. Her skal det bygges ny bekkekulvert under dagens fv. 17 og det er årsaken til lysreguleringen. Lysregulering vil pågå fram til midten av mars.

Det må påregnes noe redusert framkommelighet og vi ber trafikantene vise hensyn.

Arbeidet vil pågå i store deler av 2021. 

 

 

 

Tone Anita Melhus Romstad
Teamleder
74 17 91 21 950 40 361