Har du bruk for store mengder steinmasser?

Trøndelag fylkeskommune er i gang med bygging av strekningen fv. 17 Jåddåren - Østvik. Vi får på denne strekningen et overskudd av steinmasser og søker nå etter interessenter som ønsker å kjøpe eller overta overskuddsmassene.

1. Avhendingens art og omfang

Massene befinner seg ved fv. 17 ved Jåddåren, som vist med rød markering i kartutsnittet nedenfor.

Denne utlysingen er et verktøy for Trøndelag fylkeskommune til å finne løsninger for massehåndtering som gir best mulig samfunnsmessig utnyttelse.

Les mer om prosjektet her.

2. Mengder

Mengdene er beregnet til å være i størrelsesorden ca. 100.000 m3, anbrakte masser (volum målt i fylling). Massene er bergmasser, samfengt. Kvaliteten på bergmassene er ikke kartlagt. 

3. Grensesnitt

Normalt vil det praktiske grensesnittet være at Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for transport av masser fram til deponi, kai, eller nærmere avtalt mellomlager, mens mottaker er ansvarlig for mottak og videre deponering/behandling av massene.

Trøndelag fylkeskommune vil i utgangspunktet ikke bearbeide massene før levering. Deponiet må ha en mottaksinfrastruktur. Mottaker er ansvarlig for at nødvendige planer og tillatelser foreligger for eventuelle oppfyllinger før oppfylling starter.  Avhengig av valgt løsning/anvendelse av massene vil Trøndelag fylkeskommune i forhandlinger drøfte nærmere forhold knyttet til mottaket av masser og grensesnittet for involverte parter, samt eventuelle. økonomiske forhold.

4. Transport

Transport av massene vil foregå på offentlig vegnett fra anleggsområdet. 

5. Kapasitet

Minimum kapasitet for et mottakssted er satt til 20.000 m3 anbrakte masser. I tillegg bør oppfyllingshøyde på permanente deponi som Trøndelag fylkeskommune eventuelt skal arrondere ikke være under 3 meter. Deponier/ mottak mindre enn dette vil ikke bli vurdert i denne omgang. Samtidig legges vekt på at det er stabilt mottak slik at en ikke risikerer forstyrrelser i planlagt leveranse. 

6. Tidsperspektiv

Antatt oppstart av utkjøring av bergmasser vil skje vinteren 2021, med en varighet ut 2021. Endelig varighet avklares senest årsskiftet 2020/2021. 

7. Krav til besvarelse

Interessenten må i sin interessemelding til Trøndelag fylkeskommune beskrive følgende (bruk svarskjema nederst på siden):

 1. Planlagt anvendelse av massene
 2. Kart påtegnet det aktuelle mottaket/deponiet
 3. Atkomstmuligheter til mottaket/deponiet
 4. Antatt egnet transportmetode for frakt av massene fra veganlegget til mottak
 5. Kort beskrivelse av status for mottak/deponi (gjenstående planbehandlinger/grunnundersøkelser) og planlagt etterbruk
 6. Antatt volumkapasitet

8. Utvelgelseskriterier/avtaleinngåelse

Basert på mottatte interessemeldinger ønsker Trøndelag fylkeskommune å gå i dialog med en eller flere aktører som til sammen dekker prosjektets behov. Viktige kriterier for utvelgelse vil være:

 • Bruk av massene til allmennyttige formål vil prioriteres, spesielt anføres samferdsel
 • Kapasitet/sikkerhet for stabilt mottak/deponi
 • Transportkostnader fra veganlegg til mottak/deponi
 • Transportens konsekvenser for trafikksikkerhet og miljø
 • Økonomi for Trøndelag fylkeskommune ved levering masser til gitt mottakssted eller eventuelle andre ytelser.

Trøndelag fylkeskommune vil inngå avtaler som regulerer alle sider ved avhendingen. Trøndelag fylkeskommune forbeholder seg retten til å inngå avtaler med interessenter som melder sin interesse underveis i prosjektet. 

9. Svar

Svarskjema (se vedlegg nederst på siden) sendes på epost til byggeleder Oddbjørn Breivik, oddbbre@trondelagfylke.no

alternativt

postmottak@trondelagfylke.no, att. Oddbjørn Breivik.

Svar kan også sendes inn via Mercell.

Frist for innsending av svar er 25.11.2020.

Svarskjema.docx