Regional plan for arealbruk - Høringsutkast

Regional plan for arealbruk 2021-2030. Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag» er nå på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 1. september 2021.

Regional plan for arealbruk (RPA) skal være et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av kommunegrenser og peke ut retning for en bærekraftig arealbruk i Trøndelag mot 2030. Trøndelag har 38 kommuner med mange felles, men også forskjellige muligheter og utfordringer fra by til bygd. RPA legger derfor opp til en stedstilpasset arealpolitikk, tilpasset lokale forhold og behov i trønderske kommuner. Planen skal være et dokument som kommunene kan bruke som støtte i deres planarbeid. Det er ment at kommuner, fylkeskommune og staten skal legge RPA til grunn ved behandling av arealplaner, byggesaker og andre areal­relaterte beslutninger.  Med planen følger det med en disposisjon til handlingsprogram, der det er satt inn noen foreløpige eksempler på type tiltak. I høringa ønsker vi å få innspill til behov for satsinger med tiltak og aktiviteter i handlingsprogrammet.

Regional plan for arealbruk i Trøndelag skal erstatte Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag og Regional strategi for arealbruk i Sør-Trøndelag. Høringsutkastet bygger på rammene gitt i planprogrammet som ble fastsatt i april 2019. Fylkestinget i Trøndelag vedtok 29. april 2021 å sende utkastet til plan og handlingsprogram på høring.

Høringsdokumenter og innspill som kommer blir lagt ut på denne siden.

 Det er planlagt at Regional plan for arealbruk med handlingsprogram skal vedtas av Trøndelag fylkesting i mars 2022.

Vi ber om at dere sender høringssvar pr e-post til: postmottak@trondelagfylke.no og merker det «Regional plan for arealbruk 2021-2030». Dere kan også sende svar til: Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer.

Høringsfristen er 1. september 2021

 

Dokumenter: 

Høringsbrev- Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1.september

Brev om offentlig ettersyn - Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring med frist 1.september

Høringsutkast- Regional plan for arealbruk 2021-2030, Bærekraftig og stedstilpasset arealpolitikk i Trøndelag

Høringsutkast- Handlingsprogram 2021-2024, Disposisjon som utgangspunkt for innspill

 

Høringsinnspill

(Høringsfrist er 1.september)  

AtB

Direktoratet for mineralforvaltning

Forsvarsbygg

Fosenregionen

Frøya kommune

Grong kommune vedtak

Grong kommune saksframlegg

Heim kommune

Hitra kommune 

Holtålen kommune

Høylandet kommune

Husbanken Midt-Norge

Inderøy kommune

Indre Fosen kommune

Innherred regionråd

Jernbanedirektoratet

Kartverket

Kystverket

Lierne kommune

Malvik kommune vedtak

Malvik kommune forslag til endring 

Mattilsynet

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Namsos kommune

Naturvernforbundet

NHO Trøndelag

Norsk Bergindustri

Næringsalliansen for Trøndelag

Nærøysund kommune

Oppdal kommune vedtak

Oppdal kommune saksframlegg

Orkland kommune

Osen kommune

Overhalla kommune

Regionrådet for Trondheimsregionen

Reinbeitedistriktene i Trøndelag

Rennebu kommune 

Rindal kommune

Røros kommune

Røyrvik kommune vedtak

Røyrvik kommune saksfremlegg

Sametinget

Selbu kommune

Skaun kommune

Snåsa kommune vedtak

Snåsa kommune saksframlegg

Statens vegvesen

Statsbygg

Statsforvalteren i Trøndelag

Steinkjer kommune vedtak

Steinkjer kommune saksframlegg

Saanti sijte Essand Reinbeitedistrikt

Trondheim kommune 

Trøndelag Bondelag

Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd

Trøndelag sørvest Lakseregionen

Verdal kommune vedtak

 Verdal kommune saksframlegg

Værnesregionen

Ørland kommune 

Ørland Næringsforum og Bjugn Næringsforum

Åfjord kommune 

 
Ved spørsmål, ta kontakt med:

Vigdis Espnes Landheim, vigla@trondelagfylke.no, 74175236 / 40475058  

Turid Helene Vollmo, turvo@trondelagfylke.no, 74174229 / 95229843

Sist oppdatert 14.09.2021