Tilskudd til verdensarv

Frist for å søke om tilskudd til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdene er 1. november 2020

Er du eier eller forvalter av steder som står på Unescos verdensarvliste, som Røros bergstad og Circumferensen i Trøndelag? Her kan du søke om midler til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdet

Unescos verdensarvkonvensjon har som mål å verne kultur- og naturarv som har framstående universell verdi. Verdensarvområdene utgjør en felles arv på tvers av landegrensene, og som statspart til verdensarvkonvensjonen er Norge forpliktet til å verne og bevare verdensarvområdene, og til å formidle verdensarv ved hjelp av utdanningsprogrammer og informasjon.

Tilskuddsordningen skal bidra til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. De framstående universelle verdiene skal sikres og ivaretas. Områdene skal forvaltes i tråd med forpliktelsene i Unescos verdensarvkonvensjon, politikkdokumentene og retningslinjene for gjennomføring av konvensjonen. Tilskuddsposten skal medvirke til at skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av kulturmiljø følger beste praksis og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke. Tilskudd gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. For Trøndelag gjelder dette Røros bergstad og Circumferensen.

Hva kan vi gi støtte til?

Tilskudd til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdet. Midlene fordeles til tiltak og prosjekter slik at Røros bergstad og Circumferensen blir et fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. Tilskudd fra posten skal sees i sammenheng med midler til norske verdensarvområder, kap. 1420 post 81 på Miljødirektoratets budsjett.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd:

  • Verdensarvrådets prioriteringer i handlingsplanen
  • Kapasitet, kompetanse og finansering til å gjennomføre tiltaket

Fylkeskommunen og Riksantikvaren kan selv prioritere og initiere andre oppgaver og tiltak. Ved fordeling av tilskudd legger vi vekt på tiltak og prosjekter som bidrar til:

  • å bevare de universelle verdiene som er definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk
  • å fremme kompetanse om håndverksteknikker, istandsetting av kulturminner, skjøtsel, tradisjonell bruk m.v.
  • bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker verdensarvverdiene
  • å stimulere lokalt engasjement og eierskap
  • forskning og ny kunnskap om verdensarven
  • risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap, for å sikre verdensarven mot uønskede klima, natur- og miljøpåvirkninger

Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70% av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette gjelder tilskudd til verdensarvkoordinatorer. Andre unntak må vurderes i lys av formålet med tiltaket, kulturminnets verdi, eiers nytte og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar.

Hvordan søke på tilskuddet?

Søknader for freda bygg og anlegg i privat eie sendes til Trøndelag fylkeskommune innen 1. november. Andre søknader sendes til kommunene. Søknader fra kommunene sendes til Riksantikvaren

Her kan du lese mer om kva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

Gode tips til søknaden

Kontaktperson er Monica Anette Rusten. Epost:  eller Eline Meyer Størseth. Epost:  

Sist oppdatert 12.10.2020