Tilskudd til verdensarv

Frist for å søke om tilskudd til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdene er 1. november hvert år
Oversiktsbilde av Røros Bergstad (Foto: Helle Vangen Stuedal)

Er du eier eller forvalter av steder som står på Unescos verdensarvliste, som Røros bergstad og Circumferensen i Trøndelag? Her kan du søke om midler til sikring, istandsetting, skjøtsel, overvåking og andre nødvendige tiltak for kulturminner, kulturmiljøer og landskap i verdensarvområdet

Unescos verdensarvkonvensjon har som mål å verne kultur- og naturarv som har framstående universell verdi. Verdensarvområdene utgjør en felles arv på tvers av landegrensene. Norge er forpliktet til å verne og bevare verdensarvområdene, og til å formidle verdensarv ved hjelp av utdanningsprogrammer og informasjon. De framstående universelle verdiene skal sikres og ivaretas. Områdene skal forvaltes i tråd med forpliktelsene i Unescos verdensarvkonvensjon, politikkdokumentene og retningslinjene for gjennomføring av konvensjonen.

Tilskuddsordningen skal bidra til å oppfylle Norges forpliktelser etter Unescos verdensarvkonvensjon av 1972 og medvirke til at verdensarvområdene utvikles som fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturmiljøforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse, og benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Hvem kan søke?

Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke. Tilskudd gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene i Norge som er innskrevet på Unescos verdensarvliste, med tilhørende buffersoner. For Trøndelag gjelder dette Røros bergstad og Circumferensen.

Hva kan vi gi støtte til?

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen. Fylkeskommuner, kommuner, museer, organisasjoner, bedrifter og privatpersoner kan søke.

Tilskudd kan gis til prosjekter og tiltak som er knyttet til områdene som er skrevet inn på verdensarvlisten, med tilhørende buffersoner. Innenfor Røros bergstad og Circumferensen kan det dermed gis tilskudd til prosjekter og tiltak både innenfor verdensarvområdet/kjerneområdet og buffersonen (Circumferensen).

Midlene fordeles til tiltak og prosjekter slik at Røros bergstad og Circumferensen blir et fyrtårn for den beste praksisen innen natur- og kulturminneforvaltning når det gjelder tilstand, forvaltning og formell beskyttelse. Tilskudd fra posten skal sees i sammenheng med midler til norske verdensarvområder, kap. 1420 post 81 på Miljødirektoratets budsjett.

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd:

  • Verdensarvrådets prioriteringer i handlingsplanen
  • Kapasitet, kompetanse og finansering til å gjennomføre tiltaket

Fylkeskommunen og Riksantikvaren kan selv prioritere og initiere andre oppgaver og tiltak. Ved fordeling av tilskudd legger vi vekt på tiltak og prosjekter som bidrar til:

  • å bevare de universelle verdiene som er definert i innskrivingsdokumentet gjennom istandsetting og bærekraftig bruk
  • å fremme kompetanse om håndverksteknikker, istandsetting av kulturminner, skjøtsel, tradisjonell bruk m.v.
  • bærekraftig reiseliv og næringsvirksomhet som styrker verdensarvverdiene
  • å stimulere lokalt engasjement og eierskap
  • forskning og ny kunnskap om verdensarven
  • risikohåndtering, slik som brannsikring og beredskap, for å sikre verdensarven mot uønskede klima, natur- og miljøpåvirkninger

Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70% av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette gjelder tilskudd til verdensarvkoordinatorer. Andre unntak må vurderes i lys av formålet med tiltaket, kulturminnets verdi, eiers nytte og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar.

Hvordan søke på tilskuddet?

Søknad om tilskudd skal sendes til fylkeskommunen. Søknadsfristen er 1.november hvert år.

Her kan du lese mer om kva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

https://www.riksantikvaren.no/tilskudd/g/

Kontaktperson er Silje Svinsaas Holiløkk. Epost:

Sist oppdatert 04.03.2024