Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Frist for å søke om tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner er 1. november hvert år

Eier du et teknisk og industrielt kulturminne? Her kan du søke om tilskudd til sikring, istandsetting, vedlikehold, tilstandsregistrering og annet

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur og har historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur. Den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg er viktig.

Vi ønsker å bevare vesentlige deler av fylkets tekniske og industrielle historie, som grunnlag for forskning, formidling, opplevelse, bruk og mulig ny bruk. Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner bidrar til dette.

Hvem kan søke?

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan søke.

Det gis ikke tilskudd til kulturminner i statlig eie.

Hva kan vi gi støtte til?

Midlene fordeles etter søknad til konkrete tiltak innen 

  • Sikring
  • Istandsetting
  • Vedlikehold
  • Kulturminne- og tilstandsregistrering
  • Dokumentasjon
  • Mulighetsstudier

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd 

Bygg og anlegg som har et formelt vern etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven prioriteres. Unntaket er rullende og flyvende materiell. Vi prioriterer:

  • Tekniske og industrielle anlegg som har bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
  • Småindustri, håndverksbedrifter og verksteder, samt mellomstor industri, i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi
  • Helhetlige tekniske og industrielle miljøer med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
  • Tekniske og industrielle anlegg som er sikret vern gjennom vedtak etter PBL og som har godt lokalt/regionalt engasjement og medfinansiering

Ved fordeling skal opprettholdelse av tilstandsgrad og ivaretakelse av opparbeidet kompetanse (FDV-stillinger) ved de 15 prioriterte anleggene prioriteres. 

Tilskuddsmidlene dekker ikke museal drift, virksomhet og formidling, forsikring, telefon og internett, husleie, kommunale skatter, avgifter og renovasjon, vakthold, utendørs skjøtsel, oppvarming eller drivstoff og vedlikehold av biler og større verktøy.

Hvordan søke på tilskuddet?
Søknaden sender du til fylkeskommunen. Søknadsskjema finner du her. Last ned søknadssjemaet på din egen PC og fyll ut.

Her kan du lese mer om hva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

Gode tips til søknaden

Kontaktperson er Hauke Haupts. Epostadresse:

Sist oppdatert 04.03.2024