Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder

Frist for å søke om tilskudd til brannsikring av tette trehusområder er 1. november 2020

Eier du bygg eller anlegg innenfor et tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Har din kommune et definert tett trehusområde med kulturhistorisk verdi? Her kan du søke om tilskudd til brannsikring for 2021

Brann har alltid vært en trussel mot tett trehusbebyggelse. Trusselen er ikke borte, selv om antallet bybranner har gått ned som konsekvens av moderne teknologi og brannvern. Brannutsatte, tette trehusområder med kulturhistorisk verdi er en type verneverdige kulturmiljø vi finner spredt over hele landet.

Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder skal bidra til den nasjonale målsettingen om at «branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke forekommer». For de tette trehusområdene er målsettingen at alle områdene skal ha en brannsikringsplan, og at alle tiltakene i planen skal være gjennomført. Planene skal evalueres/rulleres jevnlig. Hovedansvaret for brannsikring er et kommunalt ansvar, både administrativt og økonomisk.

Hvem kan søke?

Tilskudd gis til områder definert som tette trehusområder av kulturhistorisk verdi. Eiere av bygninger/anlegg innenfor tette trehusområder kan motta tilskudd. Det samme kan kommuner med tette trehusområder.

Hva kan vi gi støtte til?

Midlene fordeles etter søknad om tilskudd til tiltak innenfor følgende hovedkategorier:

 • Oppdage brann
 • Hindre spredning av brann
 • Enkel slukking
 • Utarbeide brannsikringsplan

Prioriteringer ved fordeling av tilskudd
Ved fordeling av tilskudd legge vi følgende prioriteringer til grunn:

 1. Den antikvariske verdien til de definerte tette trehusområdene
 2. Områdenes risiko
  1. tilgjengelighet og avstand til brannvesen
  2. risiko for brannspredning
  3. TG (basert på indikatorene for måloppnåelse)
  4. De omsøkte tiltakenes effekt
   1. Oppdage brann
   2. Hindre spredning
   3. Enkel slukking, særlig for beboere der det er langt til brannvesen 

Vi prioriterer prosjekter som prøver ut nye metoder med overføringsverdi til andre områder.

Vi gir normalt ikke tilskudd til:

 • Tiltak som eierne er pålagt å ivareta som kontroller og utbedring av elektriske anlegg og piper og ildsteder
 • Utstyr for brannvesenet som er et kommunalt ansvar
 • Brannsikker søppelhåndtering som er et kommunalt ansvar

Hvordan søke på tilskuddet?

Søknaden sender du til Trøndelag fylkeskommune. Søknadsskjemaet finner du her. Last ned søknadssjemaet på din egen PC og fyll ut.

Her kan du lese mer om kva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

Gode tips til søknaden

Kontaktperson er Einar Strand. Epost: 

Sist oppdatert 02.10.2020