Tilskudd til freda bygninger i privat eie

Søknadsfrist for midler til freda bygninger og anlegg i privat eie er 1. november hvert år
Bilde som viser Kleivgardane, Oppdal (Foto: Bjørn Rangbu)

Eier du en freda bygning? Vi minner om muligheten for å søke om tilskudd til større vedlikeholdsarbeid og istandsetting av freda bygninger og anlegg

Hvem kan søke?

Private eiere og forvaltere av bygninger, anlegg, kulturmiljø og landskap som er fredet, automatisk fredet, midlertidig fredet eller der fredningssak er under behandling kan motta tilskudd.  I særlige tilfeller kan Riksantikvaren og regionalforvaltningen foreta egne satsninger med forankring i nasjonale strategiske satsninger. På bakgrunn av dette kan en mindre andel av tilskudd fra posten gå til kulturminner som ikke er fredet.

Hva kan vi gi støtte til?

Midlene skal fordeles av regional kulturminneforvaltningen etter søknad om tilskudd til konkrete istandsettings- og vedlikeholdstiltak fra eiere av kulturminner. Tilskudd skal dekke merkostnader, helt eller delvis, i forbindelse med antikvarisk sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljø. Kulturminner som innebærer særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier, og bygg og anlegg hvor særlig store kulturminneverdier står i fare for å gå tapt, skal prioriteres. Det samme skal kulturminner som er tilgjengelig for publikum, opplevelse og formidling.

Vi gir støtte til en rekke ulike tiltak. For eksempel: 

  • Istandsettingsarbeid ved bruk av opprinnelige håndverksmetoder og tradisjonelle materialer
  • Store og omfattende vedlikeholdsarbeid
  • Utbedring av skader i tak og fundament
  • Utbedring av råteskader
  • En mindre del av tilskuddet kan brukes til prosjektering og til opplæring/kurs i restaureringshåndverk og restaureringsmetoder etter antikvariske prinsipper

Tilskuddsmidlene dekker ikke:

  • Egeninnsats
  • Heving av standard (for eksempel oppgradering av bad, kjøkken, elektrisk anlegg og etterisolering)
  • Nybygg/tilbygg
  • Tiltak som er gjennomført

Eksempel på krav som følger tilskuddet

Tilskudd fra kulturminnemyndighetene er et tilskudd til eierens utgifter. Det forutsettes at eier/tiltakshaver har en egenfinansiering eller annen egeninnsats av et visst omfang. Dette skal vises i en finansieringsplan som legges ved søknaden. Her skal det også ligge ved et kostnadsoverslag fra håndverker. 

Tiltak skal være godkjent av Trøndelag fylkeskommune før de igangsettes. Du må sende egen søknad for tiltak som krever dispensasjon for fredning. På Riksantikvarens hjemmesider kan du lese mer om dispensasjonsbehandling.

Krav til egenandel

Som hovedregel skal ikke tilskuddet overstige 50-70% av totalkostnaden for et tiltak. Unntak fra dette vurderes fra tilfelle til tilfelle i lys av kulturminnets verdi, eiers nytte av bygningen og om det foreligger urimelig stort vedlikeholdsansvar. Dette vurderes og dokumenteres i hver enkelt sak.

Krav til utførende håndverker

Utførende firma skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver. Det er en målsetting at flere aktører kan få tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å påta seg denne typen arbeid. I særlige tilfeller kan det derfor lempes på kravene. Dette krever tettere oppfølging fra forvaltningen eller andre relevante aktører. Lærlinger eller andre under kompetanseoppbygging skal følges opp kontinuerlig under arbeidet. Sentrale fagpersoner og byggeplassleder i utførende firma må beherske norsk for å kunne diskutere kvaliteten ved utførelsen.

Hvordan søke på tilskuddet?

Alle søknader om tilskudd skal sendes inn digitalt. Lenken til systemet er:

https://digisak.ra.no/

Det finnes hjelpetekster for feltene i søknadsskjemaet, men ta gjerne kontakt med oss i fylkeskommunen hvis du har spørsmål.

Her kan du lese mer om hva en god søknad om tilskudd bør inneholde:

Gode tips til søknaden

Kontaktperson er Eline Meyer Størseth. E-post: 

Sist oppdatert 04.03.2024