Om programmet

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017- 2027 er en 10-årig nasjonal satsing som kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere.

Helsedirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for gjennomføringen og evaluering av folkehelseprogrammet. Tema for programmet er psykisk helse og rusforebygging blant barn og unge. Programmet skal bidra til kvalitetsløft i kommunene og til at kommunene oppfyller kravene i folkehelseloven. Hovedstrategien i programmet er å legge til rette for at kommuner utvikler og prøver nye tiltak, arbeidsmåter og metoder i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner og med støtte fra kunnskapsmiljøer og fylkeskommunen. 

Kommuner utvikler selv forslag til lokale tiltak som kan styrke barn og unges psykiske helse og godt rusforebyggende arbeid. Den lokale gjennomføringen foregår innenfor rammen av systematikken i folkehelsearbeidet i samsvar med folkehelseloven. Programmet omfatter tiltak for systematisk erfaringsoverføring og støtte til kommunenes arbeid med å integrere barn og unges psykiske helse i det ordinære folkehelsearbeidet etter folkehelseloven og plan- og bygningsloven.

Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023

Trøndelag fylkeskommune samarbeider med kommuner, FoU- og kompetansemiljøer, andre offentlige aktører, privat næringsliv og frivillige lag og organisasjoner i regionen om satsinga i Trøndelag.  Tema for satsinga er barn og unges psykiske helse og rus i samsvar med nasjonalt tema. Kommunene utvikler kunnskapsbaserte tiltak og gjennom dette arbeidet blir psykisk helse og rusforebyggende arbeid integrert i det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet. Utjevning av sosiale ulikheter i helse, livskvalitet og deltakelse står sentralt. Det samme gjelder samhandling mellom ulike aktører og fag. Andre sentrale stikkord er medvirkning, deltakelse og mestring. 

Satsinga har et befolkningsretta perspektiv og forankres i kommunenes planarbeid. Målgrupper er barn og unge.

Hovedmål for programmet i Trøndelag er:

 1. Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge.
 2. Barn og unges psykiske helse og rusforebygging skal integreres i det systematiske og kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet i kommunene.
 3. Bidra til et oppvekstmiljø hvor alle barn og unge opplever mestring, samhørighet og medbestemmelse.

Delmål:

 1. Utvikling, gjennomføring og evaluering av kunnskapsbaserte tiltak for å fremme barn og unges psykiske helse og forebygge rus i kommunene i Trøndelag.
 2. Integrering av psykisk helse i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.
 3. Integrering av rusforebygging i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.
 4. Utvikling og gjennomføring av rutiner for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid lokalt og regionalt.
 5. Medvirkning og involvering av andre aktører i folkehelsearbeidet herunder FoU- og kompetansemiljøer.
 6. Utvikling av arenaer og rutiner for samarbeid mellom aktører i folkehelsearbeidet.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid benyttes som arbeidsmetode i programmet.

Samarbeidspartnere

Programmet er et samarbeid mellom mange partnere, hvor fylkeskommunen er programeier. Kunnskap- og kompetanseaktører sammen med kommuner, regional stat, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner. I dokumentet Samarbeidspartnere i folkehelseprogrammet finner du oversikt og kontaktinformasjon. 

Samarbeidsorganet for folkehelse

Samarbeidsorganet for folkehelse er satt sammen av en politiker på fylkesnivå som er oppnevnt av Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune og ti representanter for kommunene oppnevnt av KS. To representanter for andre offentlige aktører deltar. Videre er barne- og ungdomsorganisasjoner i Trøndelag representert. To representanter for FoU-/kompetansemiljøer deltar. Frivillige lag og brukerorganisasjoner er representert ved Folkehelsealliansen i Trøndelag. 

Samarbeidsorganet gir råd om valg av tiltak og tildeling av midler fra fylkeskommunen. Sentralt i vurderingen er tiltakets formål og nytte, kunnskapsgrunnlag, gjennomførbarhet og om det kan evalueres. Samarbeidsorganet skal også holde seg orientert underveis i tiltaksperioden om utviklingsarbeidet i kommunene. Fylkeskommunen tar den endelig beslutningen vedrørende tildeling. Programledelse er sekretariat for samarbeidsorganet.

Samarbeid mellom fylkeskommunen og FoU- og kompetansemiljø

Det er inngått avtale om samarbeid mellom fylkeskommune og FoU- og kompetansemiljø. Følgende FoU- og kompetansemiljøer deltar:

 • NTNU Senter for helsefremmende forskning, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap (SHF)
 • NTNU HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap (HUNT forskningssenter)
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Nord universitet
 • Kompetansesenter rus - Midt-Norge, St. Olavs Hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin (KoRus)
 • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU (RKBU Midt-Norge)
 • Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region-Midt, St. Olavs Hospital – Universitetssykehuset i Trondheim (RVTS)
 • Statped (statlig pedagogisk tjeneste)
 • SINTEF Digital (tidl. Trøndelag Forskning og Utvikling)

Nyttige lenker:

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. En satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet
Programbeskrivelse for Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023
Plan for evaluering
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid
PowerPoint-presentasjon av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeidSamarbeidsorganet for folkehelse i TrøndelagSamarbeidspartnere i folkehelseprogrammetSamarbeidserklæring og mandat for samarbeidsorganet

Sist oppdatert 05.03.2024