Kompetanseportal

Kunnskapsgrunnlag for utvikling av regional kompetansepolitikk

Trøndelag i tall

Kunnskapsgrunnlag utarbeidet av Statistikkutvalget for Kompetanseforum Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.

Trøndelag i tall

Strategier og planer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Kompetansestrategi for Trøndelag

Trøndelagsplanen 2019-2030

Et verdiskapende Trøndelag

Kunnskapsgrunnlag  - Kompetansestrategi for Trøndelag

Trøndelag i Tall 2019 - Statistikk og fakta om Trøndelag

NOU - Norges offentlige utredninger

2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn

2020:2 Fremtidige kompetansebehov - Læring og kompetanse i alle ledd

2019:12 Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne

2019:2 Fremtidige kompetansebehov - Utfordringer for kompetansepolitikken

2018:2 Fremtidige kompetansebehov - Kunnskapsgrunnlaget

2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

Stortingsmeldinger

Meld. St. 32 (2020-2021) Ingen utenfor - En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnsliv

Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling. Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen - med åpne dører til verden og fremtiden

Meld. St. 14 (2020–2021) Perspektivmeldingen 2021

Meld-St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen - Lære hele livet

Meld. St. 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor - Kultur, ledelse og kompetanse

Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner

Meld. St. 4 (2018-2019) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028

Strategi

Desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter

Kompetansebehovsutvalget

Kompetansebehovsutvalget (KBU)

Kompetanse Norge

Fleksibel utdanning for voksne. En kunnskapsoppsummering (NIFU)

Statistikk og analyse

Scenarioanalyse

Samfunnsøkonomisk analyse AS

Scenarioanalyse av framtidens tilbud av og etterspørsel etter kompetanse

NAV Omverdensanalyse 2021

NAV Omverdensanalyse - samfunnstrender mot 2035

Rapport NAVs omverdensanalyse 2021

Aktuell statistikk fra Trøndelag

Faktafredag - Nyhetsarkiv

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Kommunefakta

Framskrivinger av arbeidsstyrken etter utdanning mot 2040

Dette er Norge 2020

KS

Arbeidsgivermonitoren

FoU-rapport om inkludering av unge i kommunal sektor

NHO

NHOs Kompetansebarometer 2020

NHOs Kompetansebarometer 2019

FAFO

Trender i arbeidslivs- og velferdspolitikken fram mot 2035

Framtidens arbeidsliv - sammendrag

NAV

NAV Bedriftsundersøkelse 2021

NAV Trøndelag Bedriftsundersøkelse 2021 - kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag

Arbeid og velferd

DIKU

Fag- og yrkesopplæring i Norge og Europa mot 2040 - Trender og utviklingstrekk

Sist oppdatert 05.07.2021