Tverrfaglig praktisk eksamen Vg1, Vg2 og Vg3 YF

Forberedelsestid: Inntil 24 timer
Tid til eksaminering: Inntil 5 timer.

En eventuell forberedelse brukes som utgangspunkt for selve eksamen. Temaet som eventuelt blir gitt som forberedelse skal ikke røpe eksamensoppgaven. Forberedelsen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Det er kandidatens kompetanse under selve eksamen som skal vurderes.

Tverrfaglig praktisk eksamen bør være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave som tar utgangspunkt i store deler av læreplanen i de underliggende programfagene.

Privatistene gjennomfører tverrfaglig praktisk eksamen fortrinnsvis individuelt. Varigheten på skriftlig, muntlig og praktisk del innenfor tidsrammen, avgjøres av sensorene. De ulike delene kan ikke vektes og det er ikke mulig å dele opp eksamen over flere dager.

Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt kommunikasjon. Dette gjelder ikke kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre eksamen. Ved venting til individuell fagsamtale er ingen hjelpemidler tillatt. Til individuell fagsamtale kan kandidaten medbringe notater på et stemplet A4-ark, det er lov å notere på begge sider.

Det er utarbeidet en oversikt over spesielle forhold i enkelte fag. Denne finner du her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/under-eksamen/praktisk-eksamen/tverrfaglig-praktisk-eksamen-vg1-vg2-og-vg3-yf/Dersom kandidaten trenger annet utstyr enn det som er oppgitt her, ta kontakt med  ved tildeling av sensoroppdraget.

Hent mal til oppgavelaging under

Mal for forberedelsesdel til tverrfaglig praktisk privatisteksamen

Mal for eksamensoppgave til tverrfaglig praktisk privatisteksamen

Begge sensorer har ansvar for å lage oppgaver/tema, som skal føres i malen over.
Eksamensoppgavene må medbringes ferdig utskrevet til eksamensskolen.

Eksamen skal ta opp i seg de underliggende felles programfagene. Eksamen kan inneholde både skriftlige, muntlige og praktiske elementer. Hvor stor andel det skal være av hver, er opp til sensorene men praktisk del kan ikke velges bort. Tverrfaglig praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. Ved uenighet om hva privatistene skal prøves/eksamineres i, er det sensor 2 som avgjør, jf. forskrift til opplæringslova § 3-28.

Sensorene møter opp 60 minutter før eksamensstart, eller etter avtale med hverandre. Privatistene møter opp 30 minutter før eksamensstart for legitimering og signering av oppmøteliste. Privatister som ikke kan forevise legitimasjon får ikke gå opp til eksamen. Eksamenskontoret ber sensorene gjøre seg kjent med brannforskrift på gjeldende eksamensskole.

 

Sist oppdatert 11.11.2020