Informasjon om eksamen

Maler for oppgavelaging:

Muntlig privatisteksamen

Muntlig - praktisk privatisteksamen

Eksamen skal være i samsvar med læreplanverket.

Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksamineringen. Hensikten er at privatistene får mulighet til å vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at privatisten skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Begge sensorene har ansvaret for å lage oppgaver/tema, som skal føres i malene over. Sensorene må alltid forberede eksamensoppgaver til fulle eksamensparti. Fag med eksamensformen muntlig har inntil 7 kandidater, mens fag med eksamensformen muntlig-praktisk har inntil 6 kandidater per eksamensparti. 

Eksamensoppgavene må medbringes ferdig utskrevet til eksamensskolen.

Sensorene bør opprette kontakt i god tid før eksamen for å bli enige om hva privatistene skal eksamineres i. Ved uenighet om hva privatistene skal prøves/eksamineres i, er det sensor 2 som avgjør.

 Husk:

  • Aktuelle kompetansemål fra læreplanen skal ikke stå på oppgavearket. 
  • Det er opp til sensorene om det praktiske innslaget/forsøket gjøres kjent for privatisten i forberedelsen eller under eksamen.

NB! Kandidatene kan enten trekke eller få tildelt eksamensoppgave.

Sensormappe hentes i skolens skranke ved ankomst. Oppmøtetidspunkt for sensorene er kl 16:00. Eksamenskontoret ber sensorene gjøre seg kjent med brannforskrift på gjeldende eksamensskole.

Før eksamen starter serveres det mat og kaffe/te på eksamensskolen. Hvis du har spesielle matbehov, allergier e.l. må du gi beskjed om det direkte til eksamensskolen senest to arbeidsdager før eksamen.

Kontaktpersoner på eksamensskolene som gjennomfører muntlig og muntlig-praktiske eksamener i Trøndelag fylke er:
Steinkjer vgs. v/ Leif Arne Furunes 
Ole Vig vgs. v/ Hilde Rømo Fresvig  
Trondheim katedralskole v/ Ingvild Minde Hansen
Byåsen vgs. v/ Wenche Hassel 
Thora Storm vgs. v/ Ivar Johannes Johnsen 
Strinda vgs. v/ Kjell Bjørvik 

I noen fag er det krav til fordypning, feltarbeid eller utforskning av selvvalgt emne. Det er privatistens ansvar å sette seg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning, feltarbeid eller utforksning av selvvalgt emne. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen, anbefaler Eksamenskontoret at privatisten lager en liste som oppgir hva han/hun har fordypet seg i, i tillegg til kilder som vedkommende har benyttet. Listen leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Sensorene kan stille spørsmål fra hele fagets læreplan. Dersom en privatist får spørsmål om sitt fordypningsemne og ikke kan gjøre rede for hva han/hun har arbeidet med, vil dette kunne påvirke grad av måloppnåelse.

Dersom sensorene velger å bruke lyttetekster, må kandidatene få tilgang til lyttetekstene samtidig som de får oppgave/tema. Avspiller og hodetelefoner må medbringes, eventuelt bestilles på eksamensskolen minst to dager før eksamensdato. Se https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/muntlig-eksamen/ og "Lyttemateriell i engelsk og fremmedspråk".

Steinkjer vgs. v/ Leif Arne Furunes 
Ole Vig vgs. v/ Hilde Rømo Fresvig
Trondheim Katedralskole v/ Ingvild Minde Hansen
Byåsen vgs. v/ Wenche Hassel
Thora Storm vgs. v/ Ivar Johannes Johnsen 
Strinda vgs. v/ Kjell Bjørvik 

Fag med eksamensformen M – Muntlig eksamen, har 30 minutter forberedelse og inntil 30 minutter eksaminering per privatist. Fag med eksamensformen MP – Muntlig-praktisk eksamen, har 45 minutter forberedelse og inntil 45 minutter eksaminering per privatist.

Før eksamen starter må sensorene sjekke at privatistene har gyldig legitimasjon med bilde og fullt fødselsnummer. Norsk pass, førerkort og bankkort er eksempler på gyldig legitimasjon. Privatister som ikke kan forevise gyldig legitimasjon får ikke avlegge eksamen.

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden unntatt mobiltelefon og smartklokke. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.

Privatistene har tilgang til de nettbaserte hjelpemidlene som er listet opp i privatistreglementet: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/under-eksamen/muntlig-eksamen2/

Eksamenskontoret oppfordrer sensorer til å påse at privatistene har forstått eksamensoppgaven/temaet før de går i gang med sine forberedelser. Eneste tillatte hjelpemiddel under hele eksamen/eksamineringen er privatistens håndskrevne notater fra forberedelsesdelen.

Første del av eksamen (inntil 10 minutter) skal privatisten få anledning til å presentere sitt forslag til løsning på oppgaven/temaet som ble gitt til forberedelse. Når privatisten har framført sitt forslag til løsning starter eksamineringen. Eksamineringen skal ta utgangspunkt i privatisten sitt løsningsforslag. I tillegg bør privatisten eksamineres i flere av fagets kompetansemål enn det selve eksamensoppgaven/temaet dekker. Det kan eksamineres i alle kompetansemålene i fagets læreplan. Målet med eksamen er at privatisten skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen. Sensorene må derfor stille spørsmål som gir privatisten anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget.

Det skal legges til rette for at privatistene får et praktisk innslag i løpet av eksamenstiden. Ved behov for materiell til det praktiske innslaget må sensorene gi eksamensskolen melding om dette to virkedager før eksamen finner sted:

Steinkjer vgs. v/ Leif Arne Furunes 
Ole Vig vgs. v/ Hilde Rømo Fresvig 
Trondheim Katedralskole v/ Ingvild Minde Hansen 
Byåsen vgs. v/ Wenche Hassel 
Thora Storm vgs. v/ Ivar Johannes Johnsen 
Strinda vgs. v/ Kjell Bjørvik 

Oppgi dato, fagkode og partinummer ved bestilling.
Bestill utstyr kun til de praktiske innslagene som faktisk skal brukes under eksamen. Det trengs som regel kun to ulike praktiske innslag til hvert parti.

Forslag til praktiske innslag som kan være aktuelle ved MP-eksamen:

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/muntlig-praktisk-eksamen/

Relevante tabeller og formler skal være tilgjengelige for privatistene på eksamen og medbringes av sensor dersom utforming av oppgave/tema krever det.

Det er opp til sensorene om det praktiske innslaget/forsøket gjøres kjent for privatisten i forberedelsen eller under eksamen.

Privatisteksamen i kroppsøving gjennomføres på to eksamensskoler

Rammene for eksamen i kroppsøving er som følger:

Forberedelsestid: 45 minutter.
Det settes av tid til individuell oppvarming mellom forberedelse og eksamensgjennomføring. Denne oppvarmingen er ikke en del av vurderingen.

Eksamenstid per privatist: inntil 45 minutter.

Eksamensoppgavene lages av de oppnevnte sensorene, begge sensorene har ansvar for å bidra med oppgaveproduksjon.

Informasjon til privatistene om eksamen i kroppsøving finnes her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/under-eksamen/muntlig-praktisk-eksamen2/

Privatisteksamen i idrettsfag gjennomføres i hovedsak på to eksamensskoler

  • Steinkjer videregående skole på Steinkjer (kontaktperson Leif Arne Furunes)
  • Melhus videregående skole på Melhus 20 km sør for Trondheim sentrum (kontaktperson Geir Frode Moen ).

Enkelte toppidrettseksamener avvikles på andre skoler enn Melhus og Steinkjer vgs.

Rammene for eksamen i idrettsfagene er som følger:

Forberedelsestid: 45 minutter
Eksamenstid per privatist: inntil 45 minutter

Både praktisk gjennomføring og muntlig høring skal gjennomføres innenfor samme tidsrom. Det er ikke mulig å gjennomføre praktisk del en annen dag enn muntlig del. Den totale eksamenstiden kan gå ut over 45 minutter der det er behov for å forflytte seg mellom eksempelvis arena og klasserom.

Eksamensoppgavene lages av de oppnevnte sensorene, begge sensorene har ansvar for å bidra med oppgaveproduksjon.

Mal for eksamensoppgave i IDR

Sensorkabalen legges manuelt av Eksamenskontoret og skjer i samarbeid med eksamensskolene. 

Informasjon til privatistene om eksamen i idrettsfag finnes her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/under-eksamen/muntlig-praktisk-eksamen2/

Sist oppdatert 12.03.2019