Dine rettigheter

Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Følgende grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

 • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem.
 • Eldre/syke som mottar helsehjelp/psykisk helsehjelp i hjemmet – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19-20 år – 75% prisreduksjon på Helse- og omsorgsdepartementets takster ut det året du fyller 20.
 • Pasienter som på grunn av et rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.

Voksne pasienter med rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten må sende inn skjema "Tilbud om tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten" med underskrift av sin kontaktperson i helse- og sosialtjenesten i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Personer med rusmiddelproblem

Personer som på grunn av rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b eller §3-6 nr. 2 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 måneder eller mer.

Akutthjelp

I helger og på høytidsdager ring Trøndelag tannlegevakt på tlf.: 800 41 101

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes akuttbehandling.

Flyktninger og asylsøkere

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. Tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Hvor kan du få tannhelsehjelp?

Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk eller tannlegekontor. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget.

Tannbehandling i narkose

Ved behov for behandling i narkose er det tannlegen som henviser til behandling i narkose. Tannbehandling i narkose skjer ved Namsos sykehus, Levanger sykehus, St. Olavs hospital og ved Røros sykehus.

Tilrettelagt tannhelsetilbud - TOO

TOO er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (se lenke under). Trøndelag fylkeskommune har behandlerteam med TOO-kompetanse på Verdal tannklinikk og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Trondheim.

Skyssutgifter

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

SMS 

Alle som har time hos tannlege eller tannpleier får en tekstmelding med påminnelse om timen. Ta kontakt med din nærmeste tannklinikk dersom du ønsker å endre timen eller reservere deg mot SMS. Det er ikke mulig å svare på SMS sendt fra oss.

Klage

Tannhelsetjenesten har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlig tannklinikk. Våre rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager.

Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter, på utført behandling eller på behandlers oppførsel.

Hvor skal klagen rettes?

En klage skal som hovedregel rettes til den tannklinikken hvor behandlingen er utført.
Klagen bør rettes til klinikksjefen eller overtannlege på klinikken.

Anke en avgjørelse i en klagesak

En avgjørelse i en klagesak kan ankes til neste overordnede nivå som er:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkestannlegen
Postboks 2560
7735 Steinkjer 

Sist oppdatert 11.01.2021