Dine rettigheter

Rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

Følgende grupper har rett på et oppsøkende tannhelsetilbud og behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket:

 • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. Bostedsadresse avgjør hvilken tannklinikk du tilhører.
 • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
 • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem.
 • Eldre/syke som mottar helsehjelp/psykisk helsehjelp i hjemmet – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
 • Ungdom 19-20 år – 75 % prisreduksjon på Helse- og omsorgsdepartementets takster ut det året du fyller 20.
 • Pasienter som på grunn av rusavhengighet bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.

  Voksne pasienter med rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten må sende inn skjema "Tilbud om tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten" med underskrift av sin kontaktperson i helse- og sosialtjenesten i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

 • Unge voksne 21-24 år 75 % prisreduksjon etter Helse- og omsorgsdepartementets takster ut det året du fyller 24 år*.


*Se Helse- og omsorgsdepartementet: Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud 2023.

21- til 24-åringer

I henhold til rundskrivet det vises til over, skal ikke unge voksne mellom 21 og 24 år betale mer enn 25 % av Helse- og omsorgsdepartementets takster for undersøkelse og nødvendig tannbehandling, fra 27.3.2023.
Trøndelag fylkeskommune yter i stor grad denne tjenesten selv. I noen kommuner har vi imidlertid inngått avtale om kjøp av tjenester fra private tannklinikker. Ta kontakt med en offentlig tannklinikk for å høre om disse har kapasitet eller om du skal henvises til privat tannklinikk. 

Trøndelag fylkeskommune har inngått avtale med følgende klinikker om kjøp av tjenester:
Steinkjer, for 23- og 24-åringer:

Tannlege Espen Vekseth
Tannlege Guro Sandmo Wæhre
Tannlege Yvonne Rudel
Tannlege Tord Vekseth
Tannlege Petter Risan Granlund AS
Gabriele Palm AS
Tannlege Ammar Omar Mohammed AS
Tannlege Rune Kvaran AS
Marcos AS

Levanger:
Tannlege Greger Fostad
Tannlegene Levanger Sør Kirsti Årøen Lein 
Tannlege Blengsli
Tannlege Lise Værvågen, Tannlegene Levanger Sør
Tannlege William Kristiansen AS
Tina Elden AS
Oris Dental AS
Tannlege Skatland AS 

Stjørdal:
Stjørdal tannhelsesenter AS
Torget tannhelse AS
Tannlege Eirin Løvdal
Tannlegene Dullum AS

Trondheim:
Colosseum Tannlege Innherredsveien
ABC-Tannklinikken AS
TY tannklinikk
Evident Heimdal AS
Abelgården tannklinikk AS
Trondheim tannlegesenter, Avd. Ranheim AS
Oris Dental AS
Heimdal tannlegesenter AS
Valentinlyst tannlegekontor
Trondheimstannlegene AS
Tanngarden Trondheim AS
Thorleif Weie AS
Tiller tannhelse DA
Tannlege Nils B. Skaar AS
Bakke Tannlegekontor AS
Torget Tannhelse AS
Opalia Trondheim AS
Kolstad tannlegesenter AS 
Colosseum Tannlege Solsiden

Melhus:
Oris Dental AS

Grong:
Tannlege Wüstefeld AS

Har du hatt akutt undersøkelse eller akutt tannbehandling i annen privat praksis, vil du kunne søke om å få refundert utgifter ved å sende inn skjema for refusjonskrav som du finner nederst på denne siden.
Skjema kan sendes i post til Trøndelag fylkeskommune, Fylkestannlegens kontor, Postboks 2560, 7735 Steinkjer eller til postmottak.fylkestannlegen@trondelagfylke.no.

Personer med rusavhengighet

Personer som på grunn av rusavhengighet bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b eller §3-6 nr. 2 har rett til gratis tannhelsehjelp når opphold/vedtak har vart eller forventes å vare i 3 måneder eller mer.

Akutthjelp

I helger og på høytidsdager ring Trøndelag tannlegevakt på tlf.: 800 41 101

Voksne

Voksne friske mennesker betaler full egenandel på tannbehandling. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte klinikks takster.

Voksne mennesker som mottar sosialhjelp fra kommunene kan søke NAV om støtte til tannbehandling. Søknad med tannlegens kostnadsoverslag sendes til NAV i kommunen.

Folketrygden gir refusjon ved følgende behandlinger/sykdom/tilstander etter nærmere bestemte regler:

 • Tannregulering - delvis refusjon fra folketrygden etter gjeldende takst opp til 18 år.
 • Ved tannkjøttsykdom og tanntap ved tannkjøttsykdom.
 • Ulykker, for eksempel ved yrkesskade
 • Tannslitasje
 • Munntørrhet
 • Allergiske reaksjoner på tannrestaureringsmaterialer
 • Kreft i hode-/hals regionen
 • Sjeldne medisinske tilstander
 • Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner, svulster m.m.

Innsatte i fengsel

Fri behandling dersom oppholdet varer lenger enn 3 måneder. Ved kortere opphold dekkes akuttbehandling.

Flyktninger og asylsøkere

Voksne kan søke veiledning om økonomisk dekning til tannhelsehjelp gjennom sitt asylmottak. Fylkeskommunen gir behandling til barn og unge 0-20 år j.fr. Tannhelsetjenesteloven § 5 – 1.

Hvor kan du få tannhelsehjelp?

Bostedsadresse avgjør hvilken offentlig tannklinikk du tilhører hvis du har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Betalende pasienter kan fritt velge tannklinikk. Alle offentlige tannklinikker tar også imot voksne, betalende pasienter etter takster fastsatt av fylkestinget.

Skyssutgifter

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

SMS 

Alle som har time for tannbehandling hos en offentlig tannklinikk får en tekstmelding med påminnelse om timen. Ta kontakt med din nærmeste tannklinikk dersom du ønsker å endre timen eller reservere deg mot SMS. Det er ikke mulig å svare på SMS sendt fra oss.

Klage

Tannhelsetjenesten har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling ved offentlig tannklinikk. Våre rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager.

Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter, på utført behandling eller på behandlers oppførsel.

Hvor skal klagen rettes?

En klage skal som hovedregel rettes til den tannklinikken hvor behandlingen er utført.
Klagen bør rettes til klinikksjefen eller overtannlege på klinikken.

Anke en avgjørelse i en klagesak

En avgjørelse i en klagesak kan ankes til neste overordnede nivå som er:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkestannlegen
Postboks 2560
7735 Steinkjer 

Klage til Statsforvalteren

Dersom du ikke er fornøyd med behandlingen av klagen hos Fylkestannlegen, kan du klage til Statsforvalteren. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet kan bistå pasienter i Den offentlige tannhelsetjenesten med bistand, råd og veiledning. De kan hjelpe til med å fremme klage og gi informasjon om rettigheter.

Norsk pasientskaderstatning

Norsk pasientskadeerstatning er en statlig etat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten. Saksbehandlingen er gratis.

Pasienter hos privatpraktisterende tannleger

Klage på behandling i privatpraktiserende tannklinikk blir ikke behandlet av den offentlige tannhelsetjenesten. En slik klage bør rettes til den klinikken der behandling har blitt utført.
Du kan også rette klagen til Tannlegeforeningens klagenemd, eller Norsk pasientskadeerstatning.

Sist oppdatert 14.03.2024