Nummer 2-2024

April 2024, nr 2/2024 - Digitalt nyhetsblad for planlegging og ressursforvaltning i Trøndelag - Utgitt av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag.

Kurs, webinarer og konferanser

CICERO presenterer - En hel dag med klimakunnskap 2024

CICERO presenterer ny kunnskap fra morgen til kveld i tre parallelle rom. Her er noe for alle som jobber med, eller er opptatt av klima- og energiomstilling. Arrangeres 25. april fra klokken 8.30 til 19.00 på Kulturhuset i Oslo. 

Mer informasjon om dagen

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging er en webinarserie og møteplass for kommuner og regional forvaltning

Miljødiektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet arrangerer en webinarserie våren 2024, hvor de deler kunnskap som er nyttig for å ivareta hensynet til klimatilpasning, utslippsreduksjoner og naturmangfold i planarbeidet. De forteller om viktig regelverk, veiledning og andre ressurser, og vil vise fram eksempler på hvordan kommunene kan jobbe med dette.

Følge denne lenken for mer informasjon og opptak av webinarene

Podcast rettet mot nye planleggere

Med støtte fra Kommunal- og distriktsdepartementet, og i samarbeid med KS, har Våre steder utarbeidet podcast på tre episoder om å jobbe som planlegger i en kommune. Den er rettet mot de som er under utdanning eller som er relativ fersk som planlegger.

Podcast fra Våre steder

Gratis E-læringskurs i universell utforming i planlegging

Kurset er beregnet på planleggere, politikere, driftsansvarlige og andre i kommunen. Kurset består av sju moduler som korresponderer med kapitlene i veilederen om universell utforming i plan.

Mer informasjon om kurset

Naturkunnskap i planlegging – utvikling av regnskapsverktøy for kommunesektoren

KS satte i fjor i gang forprosjektet «Areal- og naturregnskap som nyttig verktøy i kommunesektorens arealplanlegging». Forprosjektet viste at når det gjelder kunnskap om natur, er det en lang vei å gå å utvikle data om natur (utbredelse, økologisk tilstand, økosystemtjenester), som kan brukes i kommuneplanlegging. I tråd med anbefalingene fra forprosjektet har KS derfor tatt initiativ til oppfølging gjennom et treårig hovedprosjekt. Miljødirektoratet , Kommunal- og distriktsdepartementet og tre fylkeskommuner bidrar også finansielt til prosjektet «Naturkunnskap i planlegging – utvikling av regnskapsverktøy for kommunesektoren»

I prosjektet skal det arrangeres om lag fire samlinger hvert år, som er åpen for alle interessenter i offentlig sektor og i forskningsinstitusjoner. Kommunene er vesentlige å ha med i dette «plenumsrommet», der utfordringer og behov skal spesifiseres og gi grunnlag for videre arbeid. KS ønsker derfor at alle kommuner skal ha tilbud om å være med. Første samling går av stabelen 22. mai. Da skal innretningen av hovedprosjektet presenteres og diskuteres. 

Lenke til teams-møte

Webinarer fra Trøndelag i tall 

Trøndelag i tall arrangert i mars to webinarer; "Befolkningsutvikling i Trøndelag 2023" og "Sysselsettings- og næringsstatistikk". Opptak av webinarene og presentasjonene som ble brukt ligger på hjemmesiden til Trøndelag i tall. Her finner du også mye annen interessant statistikk til bruk i f.eks kommunal planstrategi eller faktagrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel. 

Lenke til opptak av webinarer fra Trøndelag i tall

Veiledere og retningslinjer

Høring - forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Kommunal- og distriktsdepartmentet har lagt ut forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet på høring. Høringsfristen er 12.06.2024. 

Lenke til høringsbrev og høringsnotat

Høring - kart og planforskriften

Det foreslås at gjeldende forskrift oppheves, samtidig som at det vedtas en ny kart- og planforskrift. Formålet med forskriften er å legge til rette for en god framstilling av arealplaner samt god forvaltning av det offentlige kartgrunnlaget og de kommunale planregistrene.
Kart- og planforskriften utfyller blant annet plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon og § 2-2 om kommunalt planregister. Videre utfyller forskriftens vedlegg blant annet lovens bestemmelser om arealformål og hensynssoner. Høringsfristen er 22. april.

Høring

Høring av forslag til reviderte statlige planretningslinjer for klima og energi

Regjeringa foreslår nye retningslinjer for korleis kommunar, fylkeskommunar og staten skal jobbe med klima og energi. Dei nye statlege planretningslinjene for klima og energi skal erstatte dei statlege planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing. Høringsfrist 12.06.2024.

Lenke til forslaget og høringsbrevet

Nytt jordvernbrev fra LMD og KDD

I et felles brev fra landbruks- og matminister Geir Pollestad og kommunal- og distriktsminister Erling Sande, gjør de alle folkevalgte oppmerksomme på det ansvaret kommunene har for å sikre arealer for framtidig matproduksjon og at Norge skal nå målet om å bygge ned mindre dyrka jord.

Informasjon hos Statsforvalteren i Trøndelag om nytt jordvernbrev

Ny liste med feltkoder til arealplaner

Ny liste med feltkoder for både reguleringsplan og kommuneplanens arealdel ble publisert 16. februar 2024. Listen revideres hvert år. Feltkoder er forkortelser av arealformålsnavn, som omtales som områdenavn i kommuneplanenes arealdel og feltnavn for reguleringsplan. 

Digital fremstilling av arealplan og planregister

Ny nasjonal planbestemmelseskatalog

Kommunal- og distriktsdepartementet har publisert en «Nasjonal planbestemmelseskatalog» på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet. Katalogen skal være et verktøy til hjelp for å utforme reguleringsplanbestemmelser når nye arealplaner skal utarbeides.

Planbestemmelseskatalog

Nye fagtema på planlegging.no

De nye fagtemaene er:

Rapporter og stortingsmeldinger

Bustadmeldinga - Ein heilskapeleg og aktiv bustadpolitikk for heile landet

Viktige planrelaterte tema som er omtalt i Meld.St.13 (2023-2024) Bustadmeldinga:

  • Arealreserver til boligformål
  • Tidsbruk i plan- og byggesaksprosesser
  • Digitalisering av plan- og byggesaksprosesser
  • Statlige planretningslinjer for areal og mobilitet
  • Enklere og billigere plan- og byggesaksprosesser
  • Redusere klima- og miljøbelastningen av arealbruk til boligbygging
  • Bolig som del av planlegginga
  • Kommunene skal legge til rette for gode og varierte boligområde

Les meldinga på regjeringen.no

Arealstatistikk

Areal og arealressurser

Statistikken inneholder tabeller som beskriver nåværende og planlagt arealbruk i Norge. Bebygd areal klassifiseres etter bruksformål (arealbruk). Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd. I tillegg inneholder statistikken tabeller basert på gjeldende kommuneplaner. Disse beskriver vedtatte arealformål for land- og sjøområder, beregnede arealreserver til boligbebyggelse og nåværende arealbruk i bebygde områder.
Arealbruk og arealressurser i Statistikkbanken

Produksjon av SSBs arealbrukskart

SSBs arealbrukskart er et detaljert kart over arealbruk og arealdekke som utarbeides årlig. Kartet inngår som et grunnlag i de fleste av SSBs geografiske analyser og arealstatistikker.
Produksjon av SSBs arealbrukskart

Statistikk i kart

I SSBs karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet en detaljert oversikt over befolkning, tettsteder, boliger og landbruk i hele Norge. Velg lag i høyremenyen for å velge tema.
kart.ssb.no

Klimarangering av norske kommuner

Hvem blir mest påvirket av klimaendringer i fremtiden? Hvem er mest sårbare for det som kommer? Og hvem gjør mest for å tilpasse seg? NORADAPT sin aller første klimarangering av alle norske kommuner ble publisert i september 2023. De har samlet sammen data både om endringene vi kan forvente i klimaet og i samfunnet, og ser det i sammenheng med innsatsen kommunen gjør for å tilpasse seg klimaendringene. Dette gir et bilde av den totale klimarisikoen for kommunene i fremtiden.

Les mer

Annen info

Regional planstrategi for Trøndelag på høring

Trøndelag fylkeskommune har lagt ut regional planstrategi på høring. Høringsfristen er 22. april 2024. 

Høringsutkast og mer informasjon finner du her

Tilskudd til kompetansetiltak innen plan, kart og geodata

Kommunal- og distriktsdepartementet lyser i 2024 ut inntil 4,7 millioner kroner i tilskudd for å øke kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Aktuelle søkere er organisasjoner, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist er 15. april 2024.

Mer om tilskuddsordningen

Regional energistrategi for Trøndelag mot 2025 og Grønt industriløft Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune arbeider med regional energistrategi og grønt industriløft. 

Informasjon om Regional energistrategi

Informasjon om Grønt industriløft

Spenstig bolig- og sentrumsutvikling i Iveland

Iveland kommune har utvikla et nytt sentrum bestående av leiligheter og næringslokale på Birketveit. Stedet har blitt et nytt samlingspunkt for beboerne i de 26 klimavennlige boligene.

Les mer

Forskningsprosjekt for kartlegging av våtmark

Ved hjelp av kunstig intelligens, satellittbilder og andre datakilder skal Kartverket sammen med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk regnesentral og Miljødirektoratet prøve å forbedre kartgrunnlaget for våtmark.

Prosjekt landsdekkende våtmarksdatasett (Katverket)

Flere tjenester for videre utvikling av DiBK

Direktoratet for byggkvalitet har klargjort flere tjenester som kan utvikles videre. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er allerede i drift, men kommer i ny versjon i løpet av våren 2024. Berørte parter mottar varselet i Altinn, mens høringsmyndigheter da vil motta varselet direkte i saksbehandlingssystemet via SvarInn/eFormidling. I tillegg er tjenesten for validering og innsending av planforslaget til kommunen, og tjenesten for utsendelse av planforslag på offentlig ettersyn ferdigstilt fra direktoratet.

Endringar i det offentlege kartgrunnlaget (DOK)

Det er publisert ny liste over kva datasett som inngår i det offentlige kartgrunnlaget. Det offentlege kartgrunnlaget (DOK) inneheld både grunnkart og temadata og gjev eit nødvendig geografisk informasjonsgrunnlag for oppgåver etter plan- og bygningslova.
 
Det vert også innført ei ny rutine for nye og utdaterte datasett. Det vert no mogeleg å gjere endringar med tre månaders varsel ved viktige endringsforslag i tillegg til den årlege revisjonen.
Det offentlige kartgrunnlaget (DOK)

Plannytt fra Kommunal- og distriktsdepartementet 

Plannytt blir sendt ut 6 ganger i året og du kan abonnere på nyhetene:

Abonner på Plannytt fra Kommunal - og distriktsdepartementet

Tidligere utgaver av Plannytt

 

Innspill og tips til PLANe-posten mottas med takk – redaktør Tanja Staldvik Wallervand: 

Neste PLANe-post kommer i begynnelsen på august. 

Sist oppdatert 05.04.2024