Nummer 1 - 2024

Februar 2024, nr 1/2024 - Digitalt nyhetsblad for planlegging og ressursforvaltning i Trøndelag - Utgitt av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag.

Kurs, webinarer og konferanser

Kurs for arealplanleggere

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) og Telemark Kompetanse har utarbeidet et gratis e-læringskurs for arealplanleggere i kommunen. Kurset er gratis og består av 7 moduler innen temaet universell utforming og planlegging.

Les mer om kurset og meld deg på her

Kommuneplankonferansen 2024

Kommuneplankonferansen 2024 arrangeres av Forum for kommunal planlegging (FKP) i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet m.fl. og holdes 12.-13. februar i Kristiansand. Denne gangen vil konferansen blant annet handle om hvordan vi kan bruke politiske verksteder til å forankre beslutninger i kommuneplanens samfunnsdel, og hva den nye naturavtalen vil bety for norsk planlegging.
Program og påmelding

Slik lykkes vi med en aktiv boligpolitikk

Husbanken arrangerer webinar 15. februar for deg som jobber med strategisk boligutvikling, boligplanlegging og den sosiale boligpolitikken i kommunene. Her kan du lære om hvilke grep kommunen kan ta i arbeidet med planstrategien, for en mer sosial og aktiv boligpolitikk.

Program og påmelding

Kommuner kan lære om klima og natur i planarbeidet

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging er en webinarserie og møteplass for kommuner og regional forvaltning, med oppstart 5. mars 2024. Dette er et tilbud fra Miljødirektoratet og Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Les mer om temaene og webinarene her

Husbankkkonferansen 2024 5.- 6. mars i Trondheim

Husbankkonferansen er en viktig møteplass for deg som jobber med boligsosialt arbeid i kommunen. Vi byr på et spennende og variert program med gode eksempler fra norske kommuner, faglig påfyll, inspirasjon og nettverksbygging.

Program og påmelding

Frokostmøte 7. mars: Smartere bruk av energi i Trondheim

Trondheim kommune sammen med Tensio og Statkraft Varme inviterer til åpent frokostmøte mellom kl 8 og 10 i Krambugata 2, Digs, om energikartlegging for samordnet energi og byplanlegging. 

Program og påmelding

Energiomstillingsuke 11.-15. mars

NTNU organiserer en energiomstillingsuke med gode muligheter for kunnskapspåfyll fra våre fremste forskere. 

Program

Webinar om kommunale planstrategier

16.januar arrangerte Trøndelag Fylkeskommune i samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag et webinar om kommunale planstrategier. Webinaret tok for seg ulike tema som vil være nyttige i prosessen med å utarbeide kommunal planstrategi.

Her finner du opptak av webinaret og presentasjoner

Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Den årlige nettverkssamlinga for regional og kommunal planlegging ble holdt 29. og 30. november. Den første dagen ble strømmet og opptaket ligger på departementet sine nettsider. Du kan også se presentasjonane fra begge dagene på pdf format.
Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2023

Veiledere og retningslinjer

Kommunal planstrategi

Norske kommuner skal nå være i gang med planstrategiarbeidet. Kommunal- og distriktsdepartementet har laget en video som gir en kort introduksjon til kommunal planstrategi og plansystemet. Det finnes også en veileder om kommunal planstrategi. 

Introduksjon til kommunal planstrategi og plansystemet

Veileder om kommunal planstrategi

Arealregnskap i kommuneplan

Kommunal- og distriktsdepartementet har laget veiledning om bruk av arealregnskap til arbeidet med kommuneplanens arealdel. Veilederen gir råd og anbefalinger om arealregnskap som en del av kunnskapsgrunnlaget ved utarbeidelse av kommuneplaner. Veilederen om arealregnskap skal være et praktisk hjelpemiddel som beskriver hvorfor, hvordan og når et arealregnskap kan utarbeides.

Lenke til veilederen: Arealregnskap i kommuneplan

Arealstrategi på planlegging.no

En langsiktig arealstrategi vil gi kommunen et bedre grunnlag for å styre arealbruken i ønsket retning. Oppfølgingen av arealstrategien bør skje på alle plannivåer: ved utforming av kommuneplanens arealdel, i reguleringsplaner og i dispensasjons- og byggesaksbehandlingen.  

Lenke til Arealstrategi på planlegging.no

Fastsette snøskuterløyper

Miljødirektoratet har laget en veileder for fastsettelse av snøskuterløyper, sist oppdatert i mai 2023. Det er krav til medvirkning på flere nivå i arbeidet, og det kan være verdt å ta kontakt med sektormyndighetene tidlig i prosessen. Også regjeringen har egen temaside om bruk av snøskuter og andre motorkjøretøy i naturen som kan være aktuell å sjekk ut, dersom kommunen tenker på snøskuterløype eller skal utvide sine løyper i kommunen. 

Veileder: Fastsette snøskuterløyper

Artikkel: Bruk av snøskuter og andre motorkjøretøy i naturen

Tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Kommunal- og distriktsdepartementet og Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om plan- og bygningsrett finner du på nettsiden om plan- og bygningsrett på regjeringen.no.

Flere tolkningsuttalelser om plan- og bygningsloven

Rapporter og stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger for klima og naturmangfold

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen. Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050.

Fylkestinget skal behandle fylkesadministrasjonens høringssvar på Klimautvalget2050, ta kontakt med Monica Ness dersom din kommune ønsker tilgang til dette.

Annen info

Midler til klimasats

Det er satt av 220 millioner til Klimasats i 2024, og søknadsfristen er 15.2 kl. 24:00. Kommuner, fylkeskommuner, foretak organisert etter kommuneloven kan søke. Maks søkesum er 12 millioner kroner. Støtten skal bidra til å redusere klimagassutslipp på kort og lang sikt fra ulike kilder som kommunen kan påvirke.

Sjekk ut om dette kan være noe for din kommune her

Nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene

Ny nettside med nasjonale indikatorer for arbeidet med bærekraftsmålene i Norge er publisert av Statistisk sentralbyrå.  

Bærekraftsmålene - Nasjonale indikatorer

 

Arealprofiler og annen statistikk for kommunene

Databaser for offisiell statistikk finner du hos Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Arealprofiler for kommunene

Fylkeskommunens arbeid med energistrategi for Trøndelag mot 2050

I vårt arbeid har vi laget et kunnskapsgrunnlag som er tilgjengelig for kommunene. Vi vil i løpet av våren være tilstede i regionrådsmøtene og i dialogmøtene på Teams med kommuneadministrasjonene. Ta kontakt med Ola Dahlen dersom du har spørsmål. 

Kunnskapsgrunnlag Energi - Trøndelag fylkeskommune

Innsigelsessaker i kommunal- og distriktsdepartementet

Avgjørelser i innsigelsessaker legges fortløpende ut på departementets hjemmesider. Her finnes også innsigelsesstatistikk og annen relevant informasjon om innsigelser. 

Oversikt over innsigelsesaker avgjort av Kommunal- og distriktsdepartementet

Hvordan arbeider Trøndelag fylkeskommune med Grønt Industriløft?

Vi har laget egen side på våre hjemmesider som handler om industri. Her finner du hvordan vi er organisert og hvilke mål prosjektet har. Har du spørsmål? Ta kontakt med Lillian Strand 

Lenke til vår side om Industri

 

Innspill og tips til PLANe-posten mottas med takk – redaktør Tanja Staldvik Wallervand: 

Neste PLANe-post kommer i begynnelsen på april. 

Sist oppdatert 02.02.2024