Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken sørger hvert år for at alle elever i grunnskolen og videregående skole får oppleve musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst med profesjonelle utøvere. Ordningen er et samarbeid mellom kultur- og opplæringssektorene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen har ansvar for det regionale programmet, og har ansvar for kvaliteten på tilbudet og å koordinere det med kommunene. Den kulturelle skolesekken samarbeider med kunstinstitusjoner om utvikling av programtilbud, og er en stor oppdragsgiver for frie kunstnere.

Gå til program- og informasjonssiden til DKS Trøndelag 

Hvert år arrangerer vi også SPOR – arena for kulturarv i DKS. Dette er en møteplass og visningsarena for kulturarvsfeltet der man kan se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll og etablere nettverk. 

SPOR arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken.

På Kulturtanken.no kan du lese mer om SPOR.

Hvor kommer pengene fra?

Pengene som brukes på Den kulturelle skolesekken kommer fra Norsk Tippings spillemidler. Tildelingen til fylkene står Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge for.

Måla for Den kulturelle skolesekken skal vere:

 • Å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
 • Å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
 • Å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

 

Prinsipp for ordninga:

Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg vurderast ut frå eit sett med prinsipp for ordninga:

 • Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.
 • For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.
 • Realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.
 • Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnarleg kvalitet.
 • Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.
 • Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.
 • Regularitet: Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.
 • Samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.
 • Rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.
 • Lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den enkelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken

 

Sist oppdatert 14.12.2023