Ombruk av byggematerialer

Diplom. Logo

Produksjon av byggematerialer er både ressurskrevende og en kilde til store klimagassutslipp. Samtidig gir bygging, rehabilitering og riving mye avfall. Bare i Norge produserer byggesektoren hvert år nærmere to millioner tonn avfall. Av dette deponeres over en halv million tonn.

Avfall er ressurser på avveie. Dersom vi og våre leverandører og samarbeidspartnere klarer å finne løsninger som lar oss utnytte eksisterende byggematerialer mer og bedre, kan vi spare klima og miljø for en stor belastning.

Trøndelag fylkeskommune vil øke andelen ombruk i egne byggeprosjekt, og vi vil bidra til innovasjon som muliggjør ny næringsvirksomhet og større grad av ombruk hos andre. Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjøre en innovativ anskaffelse av en løsning som skal bidra til mer og bedre ombruk (og omsetning) av byggematerialer.

Her finner du link til kunngjøring av konkurransen hos Doffin (Database for offentlige anskaffelser

Anskaffelsen skal gjennomføres som et innovasjonspartnerskap. Dette er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Det er i dag stor interesse for sirkulær økonomi i byggebransjen, men det finnes en rekke barrierer som gjør at bransjen sliter med å få til ombruk i byggeprosjekter i stor skala.

DIPLOM partnerskap ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen av en digital løsning for ombruk og omsetning av byggematerialer (herunder også møbler og utstyr).
Partnerskapet vil bidra til utvikling av en digital plattform der også hensynet til ombruksdokumentasjon og kvalitet ivaretas.

Ved siden av innovasjonspartnerskapet, har Trøndelag fylkeskommune flere prosjekter som handler om å teste potensialet for ombruk i praksis. Noen av disse fysiske byggeprosjektene er støttet delvis av Miljødirektorat ved Klimasats og ENOVA-midler.
Som byggherre jobber vi med ombruk til daglig i våre byggeprosjekter, samtidig som vi deltar i utviklinger som ser på løsninger på tvers i bransjen. Med dette bidrar vi til å akselerere en positiv spiral for innovasjon og industrialisering av sirkulære løsninger i bygge- og anleggsbransjen.

Et innovasjonspartnerskap består av følgende av fem faser:

 1. Behovskartlegging der et bredt utvalg av framtidige brukere av produktet/tjenesten inkluderes. Denne kartleggingen er en viktig for den videre utviklingen av tjenesten.
 2. Markedsdialog og involvering av potensielle utviklere av produktet/tjenesten.
 3. Utlysing av konkurranse om utviklingsmidler.
 4. Utvikling av løsning i samspill mellom framtidig bruker og utvikler.
 5. Innkjøp og implementering av tjenesten. 


Konkurransen om utviklingsmidler (om lag ni millioner kroner) er nå utlyst i en konkurranse på DOFFIN.  Frist for å søke prekvalifisering er 23. februar 2024, kl. 12. 

Tidligere har partnerskapsteamet gjennomført

 • behovskartlegging: Dette ble igangsatt i november 2020 og utvidet til høsten 2022
 • dialogkonferanse 23. mars 2023. Dette var en markedsdialogog med potensielle leverandører og interessenter
 • utforming av konkurransegrunnlag (sommer og høst 2023)

Les mer om innovasjonspartnerskap her (Innovasjon Norge)

 

Dialogkonferansen ble gjennomført 23. mars 2023

Takk til alle som deltok både i Trondheim og på nett. Lenker til prosjektinfo finner du nedenfor.

Opptak fra plenumsdelene av dialogkonferansen 23. mars finner du her.

Markedsdialogen er i gang og vi har fått gode innspill fra flere aktører. 

Lenker/dokumenter

Presentasjon om DIPLOM sitt behov fra dialogkonferansen 23. mars 2024

Dialognotat

Dialognotat engelsk versjon

Vedlegg til dialognotat:

Sirkulær økonomi i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen. Kartlegging av status

Endelig rapport - Alternative løsninger for digital markedsplass for ombruk

Digital markedsplass for ombruk i byggebransjen. Brukerbehov til digital løsning for ombruk.

 

 

Per januar 2024 er Trondheim kommune, NTNU, Oslo Bygg KF, Statsbygg, Forsvarsbygg, Sykehusbygg og Verdal kommune følgepartnere i prosjektet. Også Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), og Innovasjon Norge er samarbeidspartnere i DIPLOM innovasjonspartnerskapet. Partnerne bidrar med innspill og arbeid underveis, og de har i like stor grad som Trøndelag fylkeskommune behov for å finne gode løsninger for ombruk av byggematerialer. 

For å utvikle og kalibrere teknologi, forventninger, kunnskap og regelverk knyttet til ombruk av byggematerialer, må en rekke gamle og nye aktører spille på lag. 
DIPLOM-teamet er spent på mulighetene som kan skapes i gjennomføring av innovasjonspartnerskapet.

Følg gjerne med i prosessen, og ved spørsmål ta kontakt med
DIPLOMs prosjektleder Heather Mason.
Kontaktinfo:

Heather Louise Mason
Fagleder bærekraftig bygg
74 17 41 08 911 17 569

 

FAKTA

DIPLOM - Digital plattform for ombruk av byggematerialer

 • DIPLOM er et innovasjonspartnerskap ledet av Trøndelag fylkeskommune

 • 9 millioner kronerer satt av til utvikling av en ny løsning for byggebransjen 

 • Samarbeidspartnere er DFØ, Innovasjon Norge og LUP 

 • Følgepartnere er Trondheim kommune, NTNU, Oslo Bygg KF, Statsbygg, Forsvarsbygg, Sykehusbygg og Verdal kommune. 

 • Konkurransefasen er i gang og ble kunngjort 22. januar 2024 på DOFFIN og TED. Frist for å søke om prekvalifisering til DIPLOM er 23. februar 2024 kl. 12.00. 

Kontaktperson:

Heather Louise Mason
Fagleder bærekraftig bygg
74 17 41 08 911 17 569

 

Sist oppdatert 02.02.2024