Ombruk av byggematerialer

Produksjon av byggematerialer er ressurskrevende og kilde til store klimagassutslipp, samtidig gir bygging, rehabilitering og riving mye avfall. Bare i Norge produserer byggesektoren hvert år nærmere to millioner avfall, hvorav over en halv million tonn deponeres.

Avfall er ressurser på avveie. Dersom vi og våre leverandører og samarbeidspartnere klarer å finne løsninger som lar oss utnytte eksisterende byggematerialer mer og bedre, kan vi spare klima og miljø for en stor belastning.

Trøndelag fylkeskommune vil øke andelen ombruk i egne byggeprosjekt, og vi vil bidra til innovasjon som muliggjør ny næringsvirksomhet og større grad av ombruk hos andre. Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjøre en innovativ anskaffelse av en digital plattform som skal bidra til mer og bedre ombruk (og omsetning) av byggematerialer.

 

Det er i dag stor interesse for sirkulær økonomi i byggebransjen, men på grunn av begrenset oversikt over materialer, regulatoriske forhold, utfordringer knyttet til lagring og logistikk, manglende rutiner og institusjoner og andre forhold blir dette potensialet i liten grad realisert.

Ved å ta en aktiv rolle i utviklingen av en digital plattform for ombruk og omsetning av byggematerialer (herunder også møbler og utstyr) skal Trøndelag fylkeskommune, i samarbeid med andre store offentlige utbyggere, bidra til utvikling av en digital markedsplass der også hensynet til dokumentasjon og kvalitet ivaretas. Til dette arbeidet har vi fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap.

Ved siden av innovasjonspartnerskapet har Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune et prosjekt som handler om å teste potensialet for ombruk i praksis. Dette prosjektet er støttet av Klimasats-midler fra Miljødirektoratet. Ved å jobbe med den håndfaste, fysiske virkeligheten samtidig som vi deltar i utviklingen av en digital plattform, vil vi bidra til å akselerere en positiv spiral for innovasjon og industrialisering av sirkulære løsninger i bygge- og anleggsbransjen.

Et innovasjonspartnerskap er et offentlig-privat partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å utvikle nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

I korte trekk består et innovasjonspartnerskap av fem faser:

1)   Behovskartlegging der et bredt utvalg av framtidige brukere av produktet/tjenesten inkluderes. Denne kartleggingen er en viktig for den videre utviklingen av tjenesten.

 2)   Markedsdialog og involvering av potensielle utviklere av produktet/tjenesten.

 3)   Utlysing av konkurranse om utviklingsmidler.

 4)   Utvikling av løsning i samspill mellom framtidig bruker og utvikler.

 5)   Innkjøp og implementering av tjenesten. 

Status og videre fremdrift: Fra november 2020 er prosjektet i gang med behovskartleggingen. I løpet av våren 2021 vil det bli en dialogkonferanse og nærmere dialog med potensielle leverandører og interessenter. Konkurransen om utviklingsmidler (om lag ni millioner kroner) vil bli utlyst nærmere sommeren, og det tas sikte på å komme godt i gang med utviklingen av digital plattform høsten 2021. Vi gjør oppmerksom på at fremdriftsplanen kan endre seg underveis.

Les mer om innovasjonspartnerskap.

 

Per i dag er Trondheim kommune, NTNU Eiendom, Undervisningsbygg og Omsorgsbygg følgepartnere i prosjektet. Følgepartnerne bidrar med innspill og arbeid underveis og de har i like stor grad som Trøndelag fylkeskommune behov for å finne gode løsninger for ombruk av byggematerialer.

For å utvikle og kalibrere teknologi, forventninger, kunnskap og regelverk knyttet til ombruk av byggematerialer må en rekke gamle og nye aktører spille på lag. Foruten store utbyggere inkluderer dette blant annet entreprenører, materialprodusenter, arkitekter, rådgivende ingeniører, sertifiseringsaktører, brukere av bygg, interesseorganisasjoner, virkemiddelapparatet, reguleringsmyndigheter og utviklere av nye spennende løsninger.

Dersom du vil ha mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med vår prosjektleder på telefon eller epost.

Prosjektleder Gard Hopsdal Hansen

909 65 459

 

Sist oppdatert 16.11.2020