Kravspesifikasjoner for våre byggeprosjekter

Nye Heimdal vgs og Kolstad Arena under oppføring.
Nye Heimdal vgs og Kolstad Arena under oppføring.

Informasjon om fylkeskommunens kravspesifikasjoner for byggeprosjekter.

Tverrfaglig kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon, IKT

Nasjonal kravspesifikasjon, rent tørt bygg

NS 3701 Norsk passivhusstandard for yrkesbygninger

Krav til passivhus i henhold til NS 3701:2012 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger – Yrkesbygninger skal legges til grunn som våre minimumskrav ved planlegging, bygging og evaluering av yrkesbygninger. Herunder gjøres tillegg B i NS 3701 for klimaskallets V-verdier gjeldende, med unntak av krav til yttervegg der krav til U-verdi reduseres fra 0,10 W/(m2·K) til krav om 0,14 W/(m2·K). I NS 3701 kapittel 5 gjøres en endring i kravet til års-gjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner, det økes fra 0,80 % til 0,85 %.

På det tidspunkt NS 3701 eventuelt blir revidert fra Standard Norge, vil ny gjeldende versjon bli gjort gjeldende for nye prosjekt hos byggherre, fra det tidspunkt den reviderte utgaven foreligger.

Sist oppdatert 19.07.2023