Mentorordning for innvandrere

Kvinne og mann i matproduksjonslokale. Foto: Ronny M Danielsen
Foto: Ronny M Danielsen

Mentorordningen skal bidra til at innvandrere med høyre utdanning får fagrelevante jobber, og styrke mangfoldet i virksomheter og offentlig sektor samtidig som det tilføres nye kompetanse og erfaringer.

 • Målgruppe: innvandrere med fagutdanning eller høyere utdanning
 • Hvem kan søke: kommuner og kommunale selskaper i Trøndelag
 • Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober

OPPRETT SØKNAD

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse i fagrelevante jobber.

Følgende kan søke på ordningen:

 • Kommuner og kommunale selskaper i Trøndelag

Hva kan det søkes støtte til?

Tilskuddet bør brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram når det gjelder deltakere i introduksjonsprogram med fagutdannelse eller med høyrer utdanning fra universiteter/høgskoler

Hvor mye kan det søkes om?

Egen finansiering fra kommunen(e) må bestå av minst 50 % av søknadsbeløpet

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har søknadsfrist to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknader behandles frem til den økonomiske rammen er brukt opp.

Hvordan blir søknaden vurdert?

Prosjektene skal ha fokus på kobling av målgruppen til relevante mentorer i aktuelle yrker. Dette skal gjøres parallelt med veiledning inkludert språkopplæring fra kommunen eller Nav.

Følgende kriterier prioriteres:

 • Ønskelig med prosjekter med minimum 10 deltakere
 • Ønskelig med interkommunalt samarbeid
 • Prosjektene bør ha nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere
 • Prosjektene bør utvikle en plan til rekruttering og oppfølging av mentorer
 • Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger

Prosjektene bør bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av regional interesse. Prosjektene blir invitert til å dele sine erfaringer med regionale samlinger i regi av fylkeskommunen.

Hvilke vilkår stilles?

Hvis søknaden innvilges, vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling.

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Før utfylling av søknadsskjema er det viktig at dere setter dere godt inn i retningslinjene og vilkårene for støtteordningen. 

Retningslinjer

Vilkår

Fylkeskommunens forvaltning av støtteordningen etablereropplæring for innvandrere er forankret i Integreringsloven. Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter og at fagutdannede og høyre kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no (se direktelenke til søknadskjema over). Søknaden fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Søknader med vedlegg håndteres iht. offentlighetsloven. Forhold knyttet til drift, produksjon og økonomi som er av konkurransemessig betydning unntas fra offentligheten.

Delutbetaling

 • Det kan søkes om delutbetaling i forhold til påløpte kostnader i prosjektet. Delutbetalingen avgrenses til den %-vise støtteandelen som fylkeskommunen bidrar med av prosjektets totale kostnader, og kan utgjøre inntil 75% av tilskuddsbeløpet.
 • Søknad om delutbetaling sendes in søknadsportalen www.regionalforvaltning.no
 • Utbetalingsanmodningen fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Sluttutbetaling

 • Det søkes om sluttutbetaling i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no i forhold til påløpte kostnader i prosjektet.
 • Utbetalingsanmodningen fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.
 • En avsluttende prosjektrapport, som omfatter faglig rapportering med beskrivelse og vurdering av mål, metoder og resultater for prosjektet og deltakerne skal vedlegges.
 • Prosjektregnskap attestert av autorisert regnskapsfører skal vedlegges. For søkere som fører regnskapet internt, godkjennes attestering fra økonomiansvarlig hos søker.

Avkortning/annullering av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker, kan fylkeskommunen fatte vedtak om avkortning/annullering om tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddet eller deler av det, ikke er benyttet etter vilkår i tilsagnet.

Kontaktperson

Elisabeth Jee Rørvik
Rådgiver
74 17 41 99 481 97 304
Sist oppdatert 28.02.2024