Etablereropplæring for innvandrere

Lærer og elever i klasserom. Foto: Ronny M Danielsen
Foto: Ronny M Danielsen

Etablererordningen skal legge til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og skape økt sysselsetting og vekst. Ordningen bidrar til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag.

 • Målgruppe: innvandrere generelt og hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å etablere virksomheter
 • Hvem kan søke: kommuner og offentlige virksomheter, organisasjoner i privat sektor og frivillige organisasjoner
 • Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober

OPPRETT SØKNAD

Hvem kan søke?

Målgruppen for ordningen er innvandrere generelt og hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å etablere virksomheter.

Følgende kan søke på ordningen:

 • Kommuner og offentlige virksomheter som vil legge til rette for etablereropplæring for innvandrere kan søke på ordningen
 • Organisasjoner i privat sektor med fagekspertise i etablereropplæring
 • Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret

Hva kan det søkes støtte til?

For søkere som driver økonomisk aktivitet gjennom en bedrift kan følgende kostnader støttes:

 • Personalkostnader for opplæringspersonale, for de timene disse deltar i opplæringen
 • Driftskostnader for opplæringspersonale og opplæringsdeltakerne i direkte tilknytning til opplæringsprosjektet for eks.:
  • Reisekostnader
  • Materiell og forsyninger direkte knytte til prosjektet
 • Kostnader for rådgivningstjenester knyttet til opplæringsprosjektet
 • Personalkostnader for opplæringsdeltakere og indirekte kostnader, støtteintensiteten kan økes opp til 60% for små og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte)

Det skal ikke gis støtte til opplæring som foretak gjennomfører for å overholde obligatoriske nasjonale standarder for opplæring.

Hvor mye kan det søkes om?

Støtteandelen det søkes om skal normal ikke overstige 50% av godkjente kostnader. Støtteandelen kan økes opp til 60% for små og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte).

Hva er søknadsfristen?

Støtteordningen har søknadsfrist to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknader behandles frem til den økonomiske rammen er brukt opp.

Hvordan blir søknadene vurdert?

Følgende kriterier skal prioriteres:

 • Prosjekter med konkret ambisjon om antall deltakere som kommer til å etablere bedrift som følge av prosjektet
 • Prosjekter som har en strategi for rekruttering av deltakere
 • Prosjekter med en beskrivelse av hvordan språkutvikling hos deltakerne skal inngå
 • Prosjekter med en beskrivelse av metode for opplæring av etablerere
 • Prosjekter som samarbeider med NAV hvor koblingen av deltakerne som har kommet nærmere arbeidsmarked som følge av deltakelse i etablererprosjekt inngår i samarbeidet
 • Prosjekter som bidrar til kunnskaps- og metodeutvikling av regional interesse

Hvilke vilkår stilles?

Hvis søknaden innvilges, vil søker motta tilsagnsbrev med tilhørende vilkår. Det er viktig at tilsagnsbrev og vilkår leses grundig da dette danner grunnlaget for krav om utbetaling.

Dokumenter tilknyttet støtteordningen

Før utfylling av søknadsskjema er det viktig at dere setter dere godt inn i retningslinjene og vilkårene for støtteordningen. 

Retningslinjer

Vilkår

Fylkeskommunens forvaltning av støtteordningen etablereropplæring for innvandrere er forankret i Integreringsloven. Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter og at fagutdannede og høyre kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet.

Tilskuddsordningen forvaltes i tråd med gjeldende retningslinjer og statsstøtteregelverket innenfor EØS-avtalen.

Søknad skal opprettes på nettstedet www.regionalforvaltning.no (se direktelenke til søknadskjema over). Søknaden fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Søknader med vedlegg håndteres iht. offentlighetsloven. Forhold knyttet til drift, produksjon og økonomi som er av konkurransemessig betydning unntas fra offentligheten.

Delutbetaling

 • Det kan søkes om delutbetaling i forhold til påløpte kostnader i prosjektet. Delutbetalingen avgrenses til den %-vise støtteandelen som fylkeskommunen bidrar med av prosjektets totale kostnader, og kan utgjøre inntil 75% av tilskuddsbeløpet.
 • Søknad om delutbetaling sendes in søknadsportalen www.regionalforvaltning.no
 • Utbetalingsanmodningen fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.

Sluttutbetaling

 • Det søkes om sluttutbetaling i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no i forhold til påløpte kostnader i prosjektet.
 • Utbetalingsanmodningen fylles ut ved å svare på spørsmålene som stilles.
 • En avsluttende prosjektrapport, som omfatter faglig rapportering med beskrivelse og vurdering av mål, metoder og resultater for prosjektet og deltakerne skal vedlegges.
 • Prosjektregnskap attestert av autorisert regnskapsfører skal vedlegges. For søkere som fører regnskapet internt, godkjennes attestering fra økonomiansvarlig hos søker.

Avkortning/annullering av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige eller ufullstendige opplysninger fra søker, kan fylkeskommunen fatte vedtak om avkortning/annullering om tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddet eller deler av det, ikke er benyttet etter vilkår i tilsagnet.

Kontaktperson

Elisabeth Jee Rørvik
Rådgiver
74 17 41 99 481 97 304
Sist oppdatert 07.05.2024