Forvaltning

Akvakulturforvaltning

Trøndelag fylkeskommune tildeler tillatelser til akvakultur, behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og søknader om endringer av eksisterende oppdrettslokaliteter.
Fylkeskommunen koordinerer og samordner søknadsbehandlingen mellom næring, kommuner og sektormyndigheter.

Fylkeskommunens forvaltningsansvar

Fylkeskommunens forvaltningsansvar omfatter følgende: 

  • Tildeling av tillatelser til nye eller utvidede lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av laks og ørret i sjøvann
  • Lokalitetsklareringer tilknyttet bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av laks og ørret i sjøvann, FOU-tillatelser og tillatelser til havbeite.
  • Tildeling av nye tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (eks. marine fiskearter, skalldyr og skjell)
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel av både marine arter og laksefisk
  • Tildeling av tillatelser til fangstbasert akvakultur
  • Innsigelsesmyndighet på vegne av akvakulturinteressene i forbindelse med arealplanlegging i sjø


I utgangspunktet er all dokumentasjon vedlagt akvakultursøknader offentlig informasjon.

 

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i forbindelse med utarbeidelse av søknaden. Ferdig utfylte søknader sendes vårt postmottak.

Regelverk

Verktøy

Saksbehandlingstid

Etter akvakulturloven plikter myndighetene som omfattes av loven å foreta en effektiv og samordnet søknadsbehandling. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader omfatter de deler av søknadsprosessen som gjelder klarering av lokaliteter. Forskriften sier blant annet at akvakultursøknaden skal være sluttbehandlet innen 22 uker. Dette forutsetter imidlertid at:

  • fylkeskommunen mottar komplett søknad
  • øvrige instanser overholder sine frister
  • sektormyndighetenes vedtak ikke er påklaget


Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.

Klageorgan og tilsynsmyndighet

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageorgan for fylkeskommunens vedtak om tillatelse eller avslag på akvakultursøknader. Fiskeridirektoratet region Trøndelag, Mattilsynet Region Midt og Fylkesmannen i Trøndelag driver tilsyn med akvakulturnæringen innenfor sine respektive myndighetsområder.

Sist oppdatert 14.06.2022