Marin regional utvikling

Fiskeri- og havbruksnæringa er en av bærebjelkene i trøndersk næringsliv i overskuelig fremtid.

På få tiår har havbruk blitt en milliardnæring som sikrer bosetting og lokal verdiskapning i distriktene. Det har også vokst fram stor aktivitet i tilknyttede næringer.

Vi ønsker å bidra til høy aktivitet i marin sektor – langs hele verdikjeden. Samtidig ønsker vi å bidra til at våre sjøarealer blir utnyttet til bærekraftig høsting (fiskeri) eller oppdrett av marine ressurser. Kobling mellom utdanning, næring og forskning vil være sentralt.

Les mer om satsingsområdene i Marin strategi Trøndelag.

Høring - Rapport fra arbeidsgruppen for Trøndelag med utkast til ny regional forskrift for høsting av tare - høringsfrist 1. juni 2019

Vedlagt legges innstilling til ny forskrift for høsting av tare i Trøndelag på høring.
Høringsfrist 01.06.2019

Finn nærmere informasjon i vedlagte høringsbrev og høringsrapport

Høringsbrev 02.05.2019

Høringsrapport Trøndelag 30.04.2019

Vedlegg til rapporten:

Anmodning om vurdering av høsting av tare - Notat fra HI 2018

Vurdering av høstesyklus for stortare i Møre og Romsdal og Trøndelag - Notat fra HI 2019

Tilstandsvurdering av C-felt for tarehøsting - Rapport fra HI 32-2018

Fangststatistikk fra Fiskeridirektoratet

Referanseområder som benyttes ifm HIs overvåkning og forskningsprosjekt på tare - Notat HI 2019

Sist oppdatert 21.10.2019