Utvalgte kulturlandskap i landbruket - UKL

Utvalgte kulturlandskap i landbruket er en satsning med mål om å ivareta kultur-, miljø- og landbruksverdier i avgrensede områder. Gjennom frivillige avtaler med grunneiere skal bygninger, landskap og biologisk mangfold tas vare på for kommende generasjoner.

Murumoen ligger innenfor UKL-området i Kvelia, Lierne kommune. Foto: Hilde Tokle Yri

Mens et kulturmiljø er en samling kulturminner, er landskapet et avgrensa område. Det omfatter selve landformene som fjell eller sjø, vegetasjon, og det menneskeskapte.

Jordbrukslandskapet er skapt av mennesker i samspill med naturen. Bygninger, steingjerder, gravhauger og ferdselsveier er bygget, og slåttenger, lyngheier, beitemarker og lauvingslier er blitt til gjennom bruk av arealer gjennom lang tid, mange steder flere tusen år. Helheten av gårdstun og inn- og utmark i åpne og varierte jordbrukslandskap er resultat av den samlete aktiviteten. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å oppretthold.

Landbruks- og miljødirektoratet har tatt initiativ en satsing kalt Utvalgte kulturlandskap. Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk.

I Trøndelag er følgende områder Utvalgte kulturlandskap:

  • Frostating
  • Klevgardan
  • Kvelia
  • Seterdalene i Budalen
  • Skei og Skeisnesset (Leka)
  • Tarva
  • Austrått

I forvaltningen av områdene samarbeider eiere, kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen med flere.

Her kan du lese mer om ordningen

Sist oppdatert 20.01.2022