KULA - kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse

KULA skal bli et landsomfattende register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Her kan du lese om KULA-arbeidet i Trøndelag
Innerst i Borgenfjorden med utsikt til Mære kirke. Foto: Hilde Yri/TRFK
Innerst i Borgenfjorden med utsikt til Mære kirke. Foto: Hilde Yri/TRFK

Forandringene i landskapet vårt skjer raskere enn noen gang. Viktige landskapsverdier kan gå tapt. Derfor trenger vi kunnskap og oversikter over verdifulle landskap, og hva som skal til for å bevare og utvikle dem videre.

Riksantikvaren har fått ansvaret for at verdiene blir ivaretatt, og Klima- og miljødepartementet har bedt Riksantikvaren lange en landsomfattende oversikt over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Dette skal bli KULA-registeret.

Trøndelag fylkeskommune og Sametinget hjelper til i arbeidet og bidrar i prosessen med den kunnskapen vi har og følger opp med nærmere kontakt med kommunene. Vi har hatt flere innspillsverksted, befaringer og møter med kommunene. Sametinget og fylkeskommunen utarbeider tekster og kart over landskapene.

I løpet av siste halvår i 2022 sender Riksantikvaren ut forslaget på høring. Det ferdige registeret blir tilgjengelig som rapporter for hvert fylke og samlet i kulturminnedatabasen Askeladden.

Kommunene følger videre opp arbeidet med å legge KULA-områdene inn i kommuneplanene.

KULA-kart for Trøndelag

Mer informasjon

Mer informasjon om prosjektet, informasjonsark og veiledningsmateriale for kommunene og fylkeskommunene finner du på

Riksantikvarens sider

Sist oppdatert 04.02.2022