Kulturmiljø

Et kulturmiljø består av flere kulturminner. Det kan være et gårdstun i et jordbrukslandskap, et fiskevær med sjøområder, boliger, rorbuer og sjøhus eller for eksempel et helt gruvesamfunn med gruver, daganlegg, kirker, samfunnshus, skoler og boliger. Her står de enkelte kulturminnene i en sammenheng som til sammen utgjør en helhet, et kulturmiljø.

Kulturminneloven gir anledning til å frede kulturmiljø. I dag har vi elleve slike miljø i Norge, og to av dem er i Trøndelag. Fiskeværet Sør-Gjæslingan ble fredet i 2010, og trehusbyen Levanger ble fredet 9. november 2018.

Les de kongelige resolusjonene her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/det-gamle-trehusmiljoet-i-levanger-fredes/id2618379/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kongelig-resolusjon-om-fredning-av-sor-g/id614335/?q=sør-gjæslingan

Kulturmiljøparagrafen kom inn i kulturminneloven i 1992, og daværende Nord-Trøndelag fylkeskommune fikk et pilotprosjekt på å lage en "Verneplan for kulturmiljø". Planen ble utarbeidet i samarbeid med fylkesmannen, og var ferdig i 1995. I planen er 23 områder prioritert. Disse ble vurdert til å ha nasjonal verdi og dermed i fredningsklasse. Blant disse er Sør-Gjæslingan og Levanger.

Her kan du lese verneplanen: http://www.levanger.kommune.no/PageFiles/358185/verneplan_1995_kulturmiljo.pdf

Bilde fra Levanger. Foto: Hilde Tolke Yri, Trøndelag fylkeskommune 

Sist oppdatert 01.12.2017