Sefrak-registeret

SEFRAK (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er et nasjonalt register over i hovedsak bygninger bygd før 1900. Bygningene er kartfestet, oppmålt og fotografert og hvert objekt har et eget skjema.

Hvor finner vi registreringene?

Det finnes flere kilder for opplysinger om bygningene:

 

SEFRAK gir ikke formelt vern

Registeringene gir et godt tidsbilde av byggeskikken og de eldre bygningene i kommunene. Registreringa ble gjennomført på 1980- og 1990-tallet i Trøndelag.

SEFRAK-registreringen innebærer ikke at bygningen har et formelt vern. Registreringen indikerer imidlertid at bygningen kan ha verneverdi, eller at den tilhører et verneverdig kulturmiljø eller kulturlandskap.

Det bør derfor gjøres en lokal vurdering av verneverdien før det eventuelt fattes vedtak om tillatelse til riving, flytting eller endring av bygningen. Mange kommuner har derfor innarbeidd rutiner i sin saksbehandling med en vurdering av kulturminneverdien i saker som berører SEFRAK-bygninger.

Meldeplikt ved endringer av bygninger eldre enn 1850

For bygninger eldre enn 1850 er det imidlertid lovfestet (Kulturminnelovens §25) at en slik vurdering må gjøres før bygge- eller rivningssøknad kan godkjennes av kommunen. Fylkeskommunen skal alltid varsles om det gjøres vedtak om rivning eller vesentlig endring på bygninger eldre enn 1850.

Saksgang for endring på meldepliktig bygning:

  • Eier må søke kommunen om vesentlige endringer eller riving
  • Kommunen sender søknad til fylkeskommunen som skal uttale seg før kommunen fatter vedtak
  • Kommunen sender kopi av vedtaket til fylkeskommunen

Tap av bygninger

I alt ble det registrert ca. 415.000 objekt i SEFRAK-registeret på landsbasis. Av dem var 31 675 i Trøndelag fordelt på 20 125 i sørdelen og 11 550 i nord.

Snåsa kommune har vært med i Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram Gamle hus da og nå. Prosjektet har gitt oversikt over utviklingen av tap og endringer på bygningene fra 2000-2014.

Bygningene som inngår i undersøkelsen ble SEFRAK-registrert i perioden 1975-1995. Det opprinnelige undersøkelsesgrunnlaget i overvåkningsprogrammet for Snåsa kommune var 517 bygninger. Ved første gangs kontrollregistrering i 2003 var 64 av bygningene gått tapt og i 2008 ytterligere 13. I 2013 ble det registrert 11 nye tap, slik at antall gjenstående bygninger i 2013 er 429. 17 % av bygningene i det opprinnelige undersøkelsesgrunnlaget i Snåsa er tapt. Det årlige tapet i perioden 2008 til 2013 er på 0,5 %.

NIKU-rapport 75 - Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Snåsa kommune 2013.

Sist oppdatert 30.12.2022